Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • WBPX xênhr cơưv thươngx cix hli 9
 • 06/10/2016 11:16
 • Hnuz 29/9, WBPX xênhr tsov cưv Hôis nghis ntâus grê tinhx hinhx uô đangs nuv phuôv tsangr cinh têr, xar hôix, bov đamv cuôr phongx, an ninh 9 hli hâur shông haz kra uô đangs nuv zov chênhr 3 hli kangz shông 2016.
 • Đaix biêuv Cuôr hôis njiz cưv tri ntơưv ntâu trôngx qơư
 • 29/09/2016 14:47
 • Hur 2 hnuz 26 haz 27/9, Pangz đais biêuv Cuôr hôis (ĐBCH) xênhr tưz njiz cưv tri ntơưv chor xar Đăk R’moan (Gia Nghiar), Thuâns An (Đăk Mil), Nam Binhx (Đăk Song), Đăk Ha (Đăk Glong), Đăk Ngo (Tui Đưc), Quangv Tinr (Đăk R’lâp), Đắk Sor (Krông Nô)… chia pov thôngz nôis jung, tsangz cxênhx jas cơưv tiv 2, Cuôr hôis XIV haz nôngs ndâux lus, xang lus ntơưv cưv tri lus cxuô zangv nuv ntơưv trôngx qơư.
 • Ntâu hoatx đôngx lov jêv tol Tsaz Trung thu
 • 14/09/2016 15:02
 • Jas Tsaz Trung thu shông 2016, chor sowv, ban, nganhx, đoanx thêv, sâuv thangx... tsangv xênhr tưz uô nntâu hoagtx đôngx lov jêv uô si, puz nux, khơưs hocx bôngv truô chor nhuôs thiêur nhi.
 • Kruôz ntuôl cêr chai lul cangr, por vêv đriv ntơưv xar Đăk Buk So
 • 14/09/2016 15:10
 • Hnuz 9/9, Ban Tơư kra phênhz đriv cxul ndix (PĐCN) xênhr đrul WBPX xar Đăk Buk So (Tui Đưc) haz Đônx biên phongx Tui Đưc tsov cưv kruôz ntuôl, kra chai phar luôx lul cangr, por vêv đriv cênhz chor nôis dung: Cuan điêmv ntơư Đangv haz Têz qơưs lul por vêv đriv têz qơưs; Chai Đriv têz qơưs shông 2003; Nghis đinhs sur 169 hnuz 12/11/2013 ntơưv Chinhr phuv cui đinhs xưv phatx hanhx chinhr hur fangz cangr, por vêv đriv têz qơưs; Cêt cuav hâux lưv PĐCN đriv Viêtx Nam – Campuchia…
<< <  58  59  60  61  62  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.