Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tuânx lêr Cxênhx saz APEC 2017
 • 09/11/2017 09:51
 • Tangs cis 6/11, Hôix nghix xâuk kangz nov tsưr Cxênhx saz APEC (CSOM) tsinhv chinhz krêz, krêz thơưx tsuô cangz xưv cxênhx zov chênhr hur Tuânx lêr Cxênhx saz ntơưv Diênr đanx cinh têr châu Ar – Thair Binhx Dương (APEC) 2017, đrul chuv đêx “Uô muôx đăngs jul yaz, côngv cxiv tsang tương lai tsongs” lo tsov cưv ntơưv đrôngl Đax Năngr.
 • Tangs nro xênhr muôx 129 trang traix zus tsax
 • 09/11/2017 13:44
 • Trơưs Hôix Nênhs kôngz Xênhr, nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx 129 trang traix zus tsax; hur ntơư muôx 24 trang traix zus buô muôx cui mô tsơưs đuô 500 tus, 76 trang traix zus buô cui mô txix 500-2.500 tus, 3 trang traix zus tưv, nhux đăngs, 23 trang traix zus keiz us.
 • Chuôv siz thangv hâux lưv uô - xuât khâuv los đôngx jas tiv II ntơưv hênhx Đăk Mil
 • 09/11/2017 13:44
 • Hnuz 5/11, ntơưv Trung tâm Văn hoar hênhx Đăk Mil (Đăk Mil), Trung tâm Dix vux hâux lưv uô xênhr (Sơv Los đôngx, Thương binh & Xar hôix) đrul Xênhr đoanx, WBPX hênhx Đăk Mil tsov cưv Chuôv siz thangv hâux lưv uô – xuât khâuv los đôngx jas tiv II/2017, sâu lo 15 joanh nghiêpx hur haz tov đrâu xênhr, yangx 800 los đôngx, shuv xinhz sâuv thangx tsangv chor hênhx Đăk Mil, Đăk Song tuôx côngv.
 • Liên hoan Suôz gâux Măng non xênhr Đăk Nông jas tiv VI
 • 09/11/2017 13:44
 • Hur oz hnuz 3 haz 4/11, ntơưv Trung tâm Hoatx đôngx Thanh thiêur nhi xênhr, Xênhr đoanx, Sơv Zor zux haz Đox tox, Mair ntang suô haz Xangz shênhv xênhr uô cê tsov cưv Liên hoan Suôz gâux Măng non xênhr Đăk Nông jas tiv VI, shông 2017, tuôx côngv muôx 77 thir sinh zos shuv xinhz tuôx ntơưv chor tsêr cơưv cxênhx I, THCS ntơưv 8 hênhx, thix xar sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Puz nux, njuôl moz haz phaiz yuôx tsuô nênhs pluôs xar Đăk Đam (Campuchia)
 • 09/11/2017 13:44
 • Hur oz hnuz 4 haz 5/11, Hôix Chưr thâpx đov xênhr, Hôix Hưur nghix Viêtx Nam - Campuchia xênhr Đăk Nông haz Hôix Chưr thâpx đov đrôngl Hôx Chir minh cênhz đrul chinhr cuênx xênhr Mondulkiri tưz tsov cưv Tsangz cxênhx tưx thiênx puz nux, njuôl moz haz phaiz yuôx tsuô pêx xinhv pluôs xar Đăk Đam, hênhx Oreng, xênhr Mondulkiri (Campuchia).
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.