Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Công an xênhr công khai chor xur tôngx “cuz”
 • 22/08/2019 09:35
 • Chia cxiz chênhr hâux lưv phangx, tangr nênhs cxuv, cxiz chênhr Phong tsox “Tangs nro pêx xinhv por vêv Têz qơưs” haz têz ndâux lus, xur mông ntơưv pêx xinhv tsuô lưx lươngs, Công an xênhr Đăk Nông tưz công khai chor xur tôngx “cuz”.
 • Nhănr tin pangz viv nênhs pluôs chuôz txix 00 six hơưv hnuz 19/8
 • 22/08/2019 09:35
 • Chia pangz uô trơưs mux tiêu txu pluôs truôx đrênhk ntơưv Têz qơưs haz til môngl txus "Hnuz kangz ntux tir yeiz pluôs" haz tsinhv zos "Hnuz viv nênhs pluôs nhoz Viêtx Nam” 17/10, Bôs Thông tin haz Truênx thông, Bôs Los đôngs - Thương binh haz Xar hôix, Wiv ban Trung ương MTTQ Viêtx Nam uô cê tsov cưv kruôz hu nhănr tin pangz viv nênhs pluôs sâuv Côngv Thông tin điêns tưv nhân đaos têz qơưs 1400: "Tangs nro têz qơưs côngv ttek viv nênhs pluôs” shông 2019.
 • Liên hoan văn nghês cuânx chungr xênhr Đăk Nông jas tiv VII shông 2019
 • 22/08/2019 09:35
 • Hur oz hnuz 14 haz 15/8, WBPX xênhr Đăk Nông tsov cưv Liên hoan văn nghês cuânx chungr xênhr Đăk Nông jas tiv VII shông 2019, đrul tuôx côngv ntơưv yangx 500 jiên viên cuânx chungr ntơưv 16 pangz tuôx ntơưv chor cơ cuan, đoan vis, trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Yangx 3,7 tiv nhiax uô chor hoax đôngs hur Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns 2019
 • 15/08/2019 15:03
 • Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns (TNTN) uô txix 14/7 txus hnuz 15/8 đrul ntâu hoax đôngs tsinhz tas ntơưv tangs nro 71 xar, phươngx, thix trânr sâuv thangx tsangv xênhr, hu lo yênhx cxênhz đoanx viên, thanh niên ntơưv qơư, 630 chiênr sir tuôx ntơưv chor tsov cưv, tsêr đais hocx, cao đăngv ntơưv đrôngl Hôx Chir Minh…
 • Công bôr thanhx lâps Vangx Têz qơưs Tax Đungx
 • 15/08/2019 15:03
 • Hnuz 12/8, ntơưv hênhx Đăk Glong, WBPX xênhr Đăk Nông tsov cưv Lêr công bôr Cuêt tinhv hlôngr hangx Thangx tsangv por phưv thiên nhiên Tax Đungx tsuô Vangx Têz qơưs Tax Đungx, trơưs Cuêt tinhv xur 185/QĐ-TTg, hnuz 8/2/2019 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.
 • Muôz pangz 230,475 tênhr njaz tsuô xênhr Đăk Nông
 • 15/08/2019 15:03
 • Thuv tươngr Chinhr phuv tưz muôx Cuêt tinhv 976/QĐ-TTg lus hâux lưv pangz njaz ntơưv qơư khơưs tsês têz qơưs pangz tsuô xênhr Đăk Nông chia pangz tsuô Pêx xinhv hur cheix yeiz plăngz shông 2019.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.