Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jas cơưv tiv 42 Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis
 • 13/02/2020 10:18
 • Hnuz 10/2, jas cơưv tiv 42 ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis tưz uô tsuô 2 hnuz 10-11/2, ntơưv Hà Nội. Trơưs Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis, tangv siv hâur shông 2020, Chinhr phuv tưz chênhr mangx, chênhr phangx kra hâux lưv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx trơưs nghis cuêt ntơưv Cuôr hôis tangv siv ntơưv chor hnuz hâur shông, cênhz tơư tơư kra phangx tangr cangz moz viv nCoV. Cuôr hôis haz Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis sănr sangx cênhz Chinhr phuv haz tangs nro hês thôngr tsinhz chei hur hâux lưv tangr cangz moz viv nCoV haz phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx...
 • Lêr hôis Lôngx Tôngx ntơưv Quảng Hòa
 • 06/02/2020 09:52
 • Hur 2 hnuz 29 haz 30/1 (xaz 5 haz 6 Tsaz Nas shông), WBPX xar Quảng Hòa (Đăk Glong) tsov cưv Lêr hôis Lôngx Tôngx phôngv Đangv, phôngv Tsaz Nas shông 2020, tuôx côngv muôx yangx 1.000 nghês nhân, vâns đôngs viên tuôx ntơưv 12 jos hur xar cênhz chôngz lênhx kruô hur haz tov đrâu xênhr.
 • Lêr siz jênhv cưr tix ntơưv nênhs Ê đê
 • 02/01/2020 09:32
 • Lêr siz jênhv cưr tix ntơưv nênhs Ê đê lo tsov cưv sâuv cơ sơv tưs nguêns. Lêr siz jênhv zos chor car nhênhs hur jos, đuô jos, đuô zangv minhx cxưx siz jênhv uô cưr tix los sis ntơưv cxuô luz jos.
 • Khơưs 430 poz hnux tsuô pêx xinhv xar Quảng Khê
 • 26/12/2019 10:18
 • Hnuz 21/12, Hôis Chưr thâps đov xênhr cênhz đrul Công an xênhr, Pangz tưx thiêns Nhipx câux siz hluz (đrôngl Hồ Chí Minh) tsov cưv khơưs hnux, njuôl khu moz, kruôz ntuôl phap luôx zos thông tsuô pêx xinhv xar Quảng Khê (Đăk Glong) đrul tangs nro muôx 180 chơưx nhiax.
 • Tsôngv box Ê đê xar Tâm Thắng lov jêv Lêr siz jênhv cưr tix
 • 26/12/2019 10:18
 • Mo 22/12, ntơưv Tsêr Văn hoar côngs đôngx jos Buôr, xar Tâm Thắng (Cư Jut), Sơv văn hoar, Thêv thos haz Du lix cênhz đrul chinhr cuênx trôngx qơư tsov cưv Lêr siz jênhv cưr tix tsôngv box minhx cxưx Ê đê jos Nui, jos Buôr, jos Trum haz jos Êa Pô.
 • Sap nhâps, hlôngr bê haz cxiv tsang yaz jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl
 • 18/12/2019 10:14
 • Lus toax soans: Txix xur Bor shênhv 42 (370) hnuz 9/10, Bor Shênhv zuôr kra nôis jung Nghis cuêt xur 24/NQ-HĐND, hnuz 30/9/2019 ntơưv HĐPX xênhr khoar III, ntu 2016-2021 lus hâux lưv sap nhâps, hlôngr bê haz cxiv tsang yaz jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl sâuv thangx tsangv xênhr.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.