Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Yangz nzir ciênr thưc khơiv nghiêps tsuô kuôl pux
 • 14/06/2018 15:14
 • Txix hnuz 5-8/6, Hôis LHKP xênhr tsov cưv Yangz shuv kra Đêx anr Pangz kuôl pux khơiv nghiêps, ntu 2018-2025 haz Cxangz nzir ciênr thưc khơiv sưs uô luôv, khơiv nghiêps tsuô canr bôs, hôis viên kuôl pux. Yangx 120 hox viên zos tsuv tinhx, phor tsuv tinhx hôis kuôl pux cxênhx hênhx, cxênhx xar haz canr bôs, hôis viên cxuô đơn vix trưx thuôx Hôis Liên hiêps kuôl pux xênhr… tưz côngv yangz shuv.
 • Ban hanhx tiêu chir xar jêx jos yaz zangv kâur
 • 14/06/2018 15:14
 • Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Vương Đinhx Huês kror nhis sâu Cuêt tinhv 691/QĐ-TTg ban hanhx tiêu chir xar jêx jos yaz zangv kâur ntu 2018-2020. Trơưs ntơư, xar lo côngs nhênhx jêx jos yaz zangv kâur zos xar tưz lo huv jêx jos yaz cxangz nzir trơưs cui đinhs haz đap ưngr 4 tiêu chir: San xuât - Thu nhâps – Tsêr pluôs; Zor zux - Y têr - Văn hoar; Môi trươngx haz An ninh tsâts tưs - Hanhx chinhr công.
 • Chinhr phuv ban hanhx iz cxa chinhr sach tsuô chuôz zis pluôs muôx tsi txâus ntâu făngz
 • 14/06/2018 15:14
 • Chia chuôz zis pluôs muôx tsi txâus ntâu făngz tiêp câns lo chor jix vus tsôngv langx cơ banv muôx tsi txâus, huv tsuô khav năng ntơưv Ngân sach Têz qơưs, Chinhr phuv kror ban hanhx Nghis cuêt 71/NQ-CP pangz iz cxa chinhr sach tsuô chuôz zis pluôs muôx tsi txâus ntâu făngz xưs li: Chinhr sach pangz lus bov hiêmv y têr; Chinhr sach pangz lus zor zux – Đox tos; Chinhr sach pangz lus tsêr nhoz; Chinhr sach pangz lus đêx sir zôngv; Ntâu chinhr sach pangz txu pluôs txơưr.
 • Tox tsongs phuôv tsangr nganhx nghêx jêx jos
 • 07/06/2018 09:11
 • Trơưs Nghis đinhs 52/2018/NĐ-CP hnuz 12/04/2018, txix 1/6/2018, jos nghêx, jos nghêx truênx thôngr lo sir chor chinhr sach khuênr khich phuôv tsangr nganhx nghêx jêx jos.
 • Phat đôngs hoatx đôngs ntux cuz shông 2018
 • 07/06/2018 09:11
 • Hnuz keix 4/6, Ban Tơư kra hoatx đôngs ntux cuz haz Chiênr dix Thanh niên tinhx nguêns xênhr Đăk Nông tưz tsov cưv Lêr phat đôngs hoatx đông scheix ntux cuz shông 2018.
 • Puz yik nôngz tsuô 3 tsêr pluôs xar Đăk Nia
 • 31/05/2018 10:33
 • Hnuz 28/5, CLB Hanhx Trinhx Siz Hluz cênhz đrul chinhr cuênx xar Đăk Nia (Thix xar Gia Nghiar) puz 3 gơưv yik nôngz tsuô 3 tsêr pluôs sâuv thangx tsangv xar zos chor tsêr: H’Lai nhoz jos Bu Sôp; H’Lem nhoz jos Ting Wer Đơm; H’Yôr nhoz jos S’Rê ur.
 • Thơưx chox WBPX xênhr yangv, puz nux chor cơ sơv Phâtx zor jas Lêr Phâtx Đanv shông 2018
 • 31/05/2018 10:33
 • Hnuz 25/5, jas Lêr Phâtx Đanv shông 2018 (Phâtx lix 2562), Pangz côngz txux ntơưv xênhr, zos đôngx chir Cao Huy, XWV, phor Tsuv tinhx WBPX xênhr uô thơưx tưz yangv, puz nux chor tsưc săc, tăng ni, phâtx ruv chor tsuôx: Linh Quang xar Đăk R’la, Hoa Nghiêm thix trânr Đăk Mil (Đăk Mil), Hoa Khai xar Đaos Nghiar (Đăk R’lâp) haz tsuôx Phap Hoa phươngx Nghiar Thanhx (Gia Nghiar).
 • Zas tưr THPT têz qơưs shông 2018 uô tsuô hnuz 24-27/6
 • 31/05/2018 10:33
 • Trơưs cêr hoaix, zas tưr THPT têz qơưs 2018 ntơưv Đăk Nông zos Sơv Zor zux – Đox tos cênhz đrul Tsêr Đaix hocx Zos thôngs – Vâns taiv đrôngl Hôx Chir Minh tsov cưv, nhangx xangv uô hur 3 hnuz txix hnuz 24-27/6.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.