Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Muôv Vi Thix Thanh lo yangx côngz bê nênhs kôngz Viêtx Nam xuât săc
 • 17/10/2019 09:39
 • Muôv Vi Thix Thanh, minhx cxưx Nduôr, jos Rơ Sông, xar Đăk R’Măng (Đăk Glong) zos iz hur 63 nênhs kôngz Viêtx Nam xuât săc kror nhis lo yangx côngz bê ntơưv tsangz cxênhx “Tưx hox nênhs kôngz Viêtx Nam” haz Lêr yangx côngz bê nênhs kôngz xuât săc shông 2019 uô tsuô ntơưv Hax Nôis.
 • Khơv đôngs Hanhx trinhx “Cur nhiav Têz qơưs cur” shông 2019
 • 10/10/2019 10:18
 • Tangs cis 6/10, sâuv yangr hanhx lêr ntơưv Thangx tsangv ji tir lus đruôl Têz qơưs tiv zix Đênx Hungx (Phur Thos) tưz muôx lêr khơv đôngs Hanhx trinhx “Cur nhiav Têz qơưs cur” shông 2019 zos Trung ương Hôis Liên hiêps thanh niên Viêtx Nam tsov cưv.
 • Cxiz chênhr hâux lưv phangx, tangr moz sôt xuât huêt
 • 10/10/2019 10:14
 • Sơv Y têr kror muôx văn banv cuas chor sơv, ban nganhx, trôngx qơư uô cê kra cxiz chênhr đuô haz hâux lưv kruôz ntuôl, phangx, tangr sôt xuât huêt Dengue sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.
 • Hôis nghis jas tiv 11 Ban Tsât hanhx Trung ương Đangv khoar XII
 • 10/10/2019 10:18
 • Tangs cis 7/10, Hôis nghis jas tiv 11 Ban Tsât hanhx Trung ương Đangv khoar XII tưz krêz uô ntơưv Thuv đô Hax Nôis. Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs Nguênr Phur Trongs chox kra Hôis nghis. Thuv tươngr Nguênr Xuân Phuc kra uô phiên krêz cơưv.
 • Jê 70.000 chuôz zis chinhr sach lo txaik pênhr phuôv tsangr cinh têr
 • 03/10/2019 10:20
 • Uô kangz 5 shông uô trơưs Chiv thix 40/CT-TW hnuz 22/11/2014 ntơưv Ban Bir thư Trung ương Đangv (Khoar XI) lus cxiz chênhr chox kra ntơưv Đangv tsuô njênhk zôngv chinhr sach tsôngv langx, txus nuôr, tangs nro xênhr tưz chia txaik tsuô yangx 150.000 chuôz zis pluôs, jê pluôs, chor chuôz zis thuôx chinhr sach ntơưv 100% jêx jos sâuv thangx xênhr.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.