Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Puz 10 luz yêz tuôv tsuô shuv xinhz pluôs gruôl cơưv hênhx Đăk Mil
 • 16/08/2018 13:56
 • Tangs cis 12/8, Bov Viêtx Nhân thox Viêtx Nam cênhz đrul Phongx Los đôngs – Thương binh haz Tsôngv langx hênhx Đăk Mil tsov cưv khơưs puz 10 luz yêz tuôv haz 10 ba lô tsuô 10 shuv xinhz pluôs, gruôl cơưv sâuv thangx tsangv hênhx, đrul tangs grê yangx 20 chơưx nhiax.
 • Xâuk kangz Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns jas tiv XV - shông 2018
 • 16/08/2018 13:56
 • Tangs cis 11/8, ntơưv thix xar Gia Nghiar tưz muôx Lêr Xâuk kangz Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns jas tiv XV – shông 20 18. Đrul chuv đêx “Shông hluôs Đăk Nông sangr lox tinhx nguêns viv côngs đôngx”, Chiênr jix sâu lo ntơưv cxênhx cxênhz đoanx viên, thanh niên hur xênhr haz yangx 200 sinh viên tinhx nguêns tuôx ntơưv 7 tsov cưv, tsêr cao đăngv, đais hocx nhoz Binhx Dương, đrôngl Hôx Chir Minh.
 • Diên đanx nhuôs zâu shông 2018
 • 16/08/2018 13:56
 • Hur 2 hnuz 9-10/8, WBPX xênhr tsov cưv Diênr Đanx nhuôs zâu shông 2018 đrul chuv đêx “Viv luz nênhx an toanx, muôx jul tsuô nhuôs zâu hur kangz ntux công nghês xur”.
 • Khơưs 10 luz yêz tuôv tsuô shuv xinhz pluôs gruôl cơưv hênhx Cư Jut
 • 09/08/2018 10:35
 • Tangs cis 5/8, ntơưv thix trânr Ea T’ling, Bov Viêtx Nhân thos Viêtx Nam đrul Pênhr Bov trơx nhuôs zâu xênhr Đăk Nông tsov cưv khơưs puz 10 luz yêz tuôv haz 10 luz ba lô tsuô 10 shuv xinhz pluôs, gruôl cơưv sâuv thangx tsangv hênhx Cư Jut, đrul tangs grê yangx 20 chơưx nhiax.
 • Khơưs hnux 200 chuôz zis pluôs nhoz xar Quangv Khê
 • 09/08/2018 10:35
 • Hnuz 5/8, ntơưv xar Quangv Khê (Đăk Glong), Trung tâm Phat triênv Khoa hocx haz Công nghês hluôs, Pênhr Thiênx Tâm, Hôis Chưr thâps đov xênhr… uô cê tsov cưv njuôl moz, puz hnuz tsuô pêx xinhv sâuv thangx tsangv.
 • Hôis nghis Ban Tsât hanhx Đangv bôs xênhr (krêz đangr) khoar XI, ntu 2015-2020
 • 02/08/2018 10:35
 • Hnuz 27/7, Ban Tsât hanhx Đangv Bôs xênhr khoar XI, ntu 2015-2020 tưz tsov cưv hôis nghis (krêz đangr) chia xâuk kangz 10 shông uô trơưs Nghis cuêt xur 22 ntơưv Hôis nghis Trung ương 6 (khoar X) lus uô jông năng lưx chox kra, jul chiênr đâur ntơưv tsov cưv cơ sơv đangv haz tsât lươngs chor canr bôs, đangv viên; chiv thix xur 36 ntơưv Bôs Chinhz chei lus Đaix hôis Đangv bôs cxuô cxênhx môngl txus Đaix hôis đaix biêuv tangs têz qơưs jas tiv XII ntơưv Đangv; công bôr cuêt tinhv lus hâux lưv canr bôs.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.