Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cxangz nênhs hluôs mâur zor lo tsês hocx phir
 • 25/10/2018 10:25
 • Nghis đinhs xur 145/2018/NĐ-CP ntơưv Chinhr Phuv cxangz nzir nênhs lo tsês hocx phir zos: Nhuôs zâu cơưv lơp mâur zor 5 shông nhoz thangx tsangv cinh têr – tsôngv langx txov nhev ti zix muôx nav txir, muôx txir los is nav los sis muôx muôx nênhs tu nhuôs zâu, los sis nhuôs zâu nhoz xar, jos txov nhev tiv zix, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz, chor xar txov nhev tiv zix thangx tsangv lơưr ntul har txưr, por trôngz har txưr trơưs cui đinhs ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv haz cxênhx muôx thâmv cuênx.
 • Hôis nghis Ban Châp hanhx Đangv bôs xênhr jas tiv 13 (khoar XI)
 • 18/10/2018 10:56
 • Hnuz 16/10, Ban Tsât hanhx Đangv bôs xênhr Đăk Nông tsov cưv Hôis nghis jas tiv 13 (krêz đangr) khoar XI, ntu 2015-2020 chia ntâus grê tinhx hinhx đăngs nuv 9 hli hâur shông, phương hươngr 3 hli kangz shông 2018; bangx haz cuêt tinhv iz cxa vânr đêx zov chênhr ntơưv xênhr.
 • Jiênr đanx nhuôs nxeik shông 2018
 • 11/10/2018 10:06
 • Hnuz 7/10, ntơưv Hax Nôis, Jiênr đanx nhuôs nxeik shông 2018 đrul chuv đêx “Cxiz chênhr chei ntơưv nhuôs nxeik chia hlôngr tsangr haz phuôv tsangr” lo tsov cưv đrul tuôx côngv ntơưv 100 nhuôs nxeik hlôngr njêx muôl tsuô chor nhuôs nxeik ntơưv tangs nro cxuô thangx tsangv sâuv têz qơưs, hur ntơưv muôx li 50% nhuôs zâu zos minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Khơưs 200 poz hnux tsuô nênhs pluôs xar Nâm Nung
 • 04/10/2018 09:37
 • Hnuz 30/9, ntơưv xar Nâm Nung (Krông Nô), Hôis Chưr thâpx đov xênhr cênhz đrul Công ti TNHH Stolle (đrôngl Hôx Chir Minh) haz Công ti TNHH Phươngs Chi (Đăk Nông) tsov cưv khơưs 200 poz hnux tsuô nênhs pluôs, shuv shinhz minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Nâm Nung đrul tangs cinh phir muôx 70 chơưx nhiax. Iz poz hnux zos njaz, trox nox, mix tôm, thangx njêr, trik yo…
 • Bangx zos tsêr siz hluz tsuô chuôz zis chinhr sach
 • 04/10/2018 09:37
 • Hur 2 hnuz 27 haz 28/9, Ban Tuên zor Xênhr wiv cênhz đrul Cuân cangv Saix Gonx tsov cưv uô tar, bangx zos tsêr siz hluz tsuô pus Đôr Thix Tiênx, pux liêtx sir Nguênr Bông, nhoz xar Nam Binhx (Đăk Song); pus Nguênr Thix Liêur – nhuôs ntơưv Nav Viêtx Nam anh hungx Huynhx Thix Bôv, nhoz jos Nam Thanhx, xar Nam Đax (Krông Nô); pú Nguênr Thix Thuir - thanh niên xung phong ntu ntâus tangr Mir cưur têz qơưs nhoz jos 5, xar Đăk R’la (Đăk Mil).
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.