Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Công an xar chinhr qui phat hui jông vai tsox nhoz cơ sơv
 • 21/08/2020 10:09
 • Uô trơưs Nghis cuêt xur 22 –NQ/TW ntơưv Bôx Tsinhz chei lus cxangz nzir hlôngr yaz, săp xêp tsov cưv đuô bôx mair Bôx Công an tinh gons, hoax đôngs muôx jul, muôx kangz hâu trơưs făngz “Bôx tinh, xênhr muôx jul, hênhx cxuô făngz, xar cênhz cơ sơv”, xangv txus nuz 20/3/2020, Công an xênhr Đăk Nông tưz uô tar hâux lưv điêux đôngs, bur chir Công an chinhr cui uô chor mênhx hâu công an xar ntơưv 60/60 xar, lo tiv lêx 100%.
 • Ntâus zang chor xêz chia muôx chuôz zênhx chi yaz
 • 21/08/2020 09:58
 • + Zôngv txir lưs kâuz haz njêr: Lâuz mir njir njêr trâu sâuv kror mangl xêz, lơưr mas tsu cuô txir lưs kâuz trâu. Chia hônr hơpx nuôr nhoz muôx li 2-3 tênhz six hơưv, uô kangz ntơư xuôl făngx cxuôv sâuv kror xêz, kror xêz zuôr plux môngl. Iz făngz, sir ôngv tơưr txir lưs cxuôv sauv kror xêz chia tsi uô to chuôz zênhx.
 • Hênhx Đăk Song sir jul lo huv jêx jos yaz trâu shông 2025
 • 13/08/2020 14:38
 • Đais hôix Đais biêuv Đangv bôs hênhx Đăk Song jas tiv V, ntu 2020-2025 xac đinhs 3 hâux lưv trongs tâm: Cxiv tsang, khu nzir Đangv haz hês thôngr tsinhz chei hur saz, muôx jul; phuôv tsangr kôngz lông hur saz, uô trơưs công nghês cao trơưs făngz truôx đrênhk; phat hui keiz muôx jul, tiêmx năng, lơis thêr canhs tranh, hu grul thu hut đâux tư phuôv tsangr năng lươngs tror uô muôx haz cxiv tsang hênhx lo huv jêx jos yaz.
 • Tuy Đưc cxiv tsang jêx jos yaz cênhz cxuôv yeiz txu pluôk
 • 06/08/2020 11:16
 • Đais hôix Đais biêuv Đangv bôs hênhx Tuy Đưc jas tiv IV, ntu 2020 – 2025 sir jul chox Tuy Đưc hlang đhâu hênhx pluôk, hur ntơư muôx 1 xar lo huv jêx jos yaz; cxiv tsang thix trânr Đăk Buk So haz cxơưz grang xar Quảng Tân, Đăk R’tih, Quảng Trực nde đô thix zangv V uô ntêx shông 2030.
 • Sir jul chox Đăk Glong hlang đhâu pluôk shông 2025
 • 23/07/2020 13:36
 • Ðangv bôs hênhx Ðăk Glong nhis hnuôr muôx 37 tsov cưv cơ sơv đangv, 144 chi bôx trưx thuôx, yangx 1.870 đangv viên. Đrul phương châm “Pêx xinhv uô tsưr - Civ cương - Côngv saz - Hlôngr yaz - Phuôv tsangr”, Đangv bôs hênhx Đăk Glong tangz tov tox tsongs bangx jông chor điêux ciêns chia tsov cưv tar đaix hôis, ntu 2020 - 2025.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.