Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tox tsongs phuôv tsangr nganhx nghêx jêx jos
 • 07/06/2018 09:11
 • Trơưs Nghis đinhs 52/2018/NĐ-CP hnuz 12/04/2018, txix 1/6/2018, jos nghêx, jos nghêx truênx thôngr lo sir chor chinhr sach khuênr khich phuôv tsangr nganhx nghêx jêx jos.
 • Phat đôngs hoatx đôngs ntux cuz shông 2018
 • 07/06/2018 09:11
 • Hnuz keix 4/6, Ban Tơư kra hoatx đôngs ntux cuz haz Chiênr dix Thanh niên tinhx nguêns xênhr Đăk Nông tưz tsov cưv Lêr phat đôngs hoatx đông scheix ntux cuz shông 2018.
 • Puz yik nôngz tsuô 3 tsêr pluôs xar Đăk Nia
 • 31/05/2018 10:33
 • Hnuz 28/5, CLB Hanhx Trinhx Siz Hluz cênhz đrul chinhr cuênx xar Đăk Nia (Thix xar Gia Nghiar) puz 3 gơưv yik nôngz tsuô 3 tsêr pluôs sâuv thangx tsangv xar zos chor tsêr: H’Lai nhoz jos Bu Sôp; H’Lem nhoz jos Ting Wer Đơm; H’Yôr nhoz jos S’Rê ur.
 • Thơưx chox WBPX xênhr yangv, puz nux chor cơ sơv Phâtx zor jas Lêr Phâtx Đanv shông 2018
 • 31/05/2018 10:33
 • Hnuz 25/5, jas Lêr Phâtx Đanv shông 2018 (Phâtx lix 2562), Pangz côngz txux ntơưv xênhr, zos đôngx chir Cao Huy, XWV, phor Tsuv tinhx WBPX xênhr uô thơưx tưz yangv, puz nux chor tsưc săc, tăng ni, phâtx ruv chor tsuôx: Linh Quang xar Đăk R’la, Hoa Nghiêm thix trânr Đăk Mil (Đăk Mil), Hoa Khai xar Đaos Nghiar (Đăk R’lâp) haz tsuôx Phap Hoa phươngx Nghiar Thanhx (Gia Nghiar).
 • Zas tưr THPT têz qơưs shông 2018 uô tsuô hnuz 24-27/6
 • 31/05/2018 10:33
 • Trơưs cêr hoaix, zas tưr THPT têz qơưs 2018 ntơưv Đăk Nông zos Sơv Zor zux – Đox tos cênhz đrul Tsêr Đaix hocx Zos thôngs – Vâns taiv đrôngl Hôx Chir Minh tsov cưv, nhangx xangv uô hur 3 hnuz txix hnuz 24-27/6.
 • Xuât banv ntơưr “70 shông siz lưr nhiav têz qơưs (1948-2018)”
 • 31/05/2018 10:33
 • Yangz đuô 70 shông Hnuz Tsuv tinhx Hôx Chir minh muôx Lus hu siz lưr air cuôr (11/6/1948-11/6/2018), Thông tânr xar Viêtx Nam cênhz đrul Ban Siz lưr Chuôz khuôs Trung ương biên soans haz xuât banv fông ntơưr “70 shông siz lưr nhiav têz qơưs (1948-2018)”.
 • Hnuz hôis cưs yuôx hluôs uô trơưs lus Lâul
 • 24/05/2018 13:57
 • Tos txaik yangz đuô 128 shông Hnuz shang Tsuv tinhx Hôx Chir Minh (19/5), hnuz 19/5, ntơưv jos Năm Tângx, xar Đăk R’la (Đăk Mil), Hôis LHTN Viêtx Nam xênhr cênhz đrul Hôis Cứ yuôx hluôs haz Hôis Chưr thâpx đov xênhr tsov cưv Hnuz hôis cưs yuôx hluôs uô trơưs lus Lâul, viv đăngs jul côngs đôngx, uô trơưs Hli hanhx đôngs nhân đaos shông 2018.
 • Phat đôngs “Hli Công nhân” shông 2018
 • 24/05/2018 13:57
 • Tos txaik uô tar Đais hôis IV Công đoanx xênhr Đăk Nông ntu 2018-2023, tangs cis 17/5, ntơưv Tsêr Văn hoar Los đôngs xênhr Đăk Nông, Liên đoonx Los đôngs (LĐLĐ) xênhr tưz tsov cưv Lêr phat đôngs “Hli công nhân” shông 2018 đrul chuv đêx “Iz công đoanx cơ sơv – iz lơix ich đoanx viên”.
 • Công bôr xar Đăk Wer haz Nghia Thăngr lo huv jêx jos yaz
 • 24/05/2018 13:57
 • Hur oz hnuz 16 haz 18/5, WBPX hênhx Đăk R’lâp tưz tsov cưv Lêr công bôr xar Đăk Wer haz xar Nghiar Thăngr lo huv jêx jos yaz (JJY). Nuôr zos xar tiv 4 haz tiv 5 ntơưv hênhx Đăk R’lâp, cxangz tangs nro 11 xar sâuv thangx tsangv xênhr lo huv JJY.
 • Krêz cxiv tsang Tsêr cơưv cxênhx I Pâuz lus luz plơưr - Đăk Nông
 • 24/05/2018 13:57
 • Tangs cis 15/5, ntơưv tuv nênhs nhoz đrôngl 8, phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) tưz muôx Lêr krêz cxiv tsang Tsêr cơưv cxênhx I Pâuz lus luz plơưr – Đăk Nông. Nuôr zos luz tsêr cơưv nhoz hur Tsangz cxênhx “Chox cưr môngl tsêr cơưv” haz zos tsêr banr trur tsuô chor cưr shuv xinhz uô nênhx txov nhev nhoz thix xar Gia Nghiar.
 • Krêz jas cơưv tiv 5 Cuôr hôis khoar XIV
 • 24/05/2018 13:57
 • Tangs cis 21/5, ntơưv Hax Nôis, Jas cơưv tiv 5, Cuôr hôis khoar XIV tưz krêz cơưv. Hur jas krêz cơưv, Cuôr hôis zuôr seiz shuôs bor cor ntơưv Chinhr phuv, bor cor thâmv tra ntơưv WB Cinh têr ntâus grê cxangz nzir tinhx hinhx cinh têr – tsôngv langx shông 2017 haz chor hli hâur shông 2018.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.