Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Côngz zênhv ntơưr bê 13 xar sir jul uô lo tar jêx jos yaz shông 2019 haz 2020
 • 13/09/2018 15:39
 • WBPX xênhr Đăk Nông tưz ban hanhx Cuêt tinhv 1298/QĐ-UBND lus côngz zênhv ntơưr bê 13 xar muôz lus tơư kra sir jul cuôs uô lo tar jêx jos yaz (JJY) shông 2019 haz 2020 sâuv thangx tsangv xênhr; hur ntơư muôx 5 xar sir jul cuôs uô tar hur shông 2019 haz 8 xar sir jul cuôs uô lo tar JJY hur shông 2020.
 • Hnuz Cax phê Viêtx Nam jas tiv 2 ntơưv Đăk Nông nhangx xangv zuôr uô txix hnuz 9 txus 11/12/2018
 • 13/09/2018 15:39
 • Trơưs Ban tơư kra tsov cưv Hnuz Cax phê Viêtx Nam jas tiv 2 ntơưv Đăk Nông, Hnuz Cax phê Viêtx Nam zuôr lo tsov cưv tsuô ntơưv thix xar Gia Nghiar, xênhr Đăk Nông txix hnuz 9 txus 11/12/2018 đrul chuv đêx “Phuôv tsangr cax phê truôx đrênhk” muôx 5 hoatx đôngs, xưv cxênhx tsinhv: Cangz hangx huv par caz haz không jan sangx siv cax phê; Lêr yangz đuô Hnuz Cax phê Viêtx Nam; Hôis thov têz qơưs chuên đêx lus cax phê; Hôis thov chêr biênr chor sanv phâmv zov chênhr hlo ntơưv Têi Nguên haz ndil yangv mô hinhx sanv xuât cax phê ntơưv Đăk Nông.
 • Tsangz cxênhx “Gơưv blôngx siz hluz” cênhz nhuôs zâu Đăk Nông môngl txus tsêr cơưv
 • 13/09/2018 15:39
 • Tangs cis 9/9, ntơưv thix xar Gia Nghiar, Bôs Los đông – Thương binh & Xar hôis cênhz đrul Ngân hangx Chinhr sach Xar hôis Viêtx Nam, Trung tâm Tin tưc VTV24-Đai Xang đuôz Viêtx Nam haz WBPX xênhr tsov cưv Tsangz cxênhx thiêns nguêns “Gơưv blôngx siz hluz” txuôs đăngs jul tsuô shuv xinhz txov nhev ntơưv xênhr uô trơưs saz xangr môngl txus tsêr cơưv.
 • Cuz sar lus tsuô shông cơưv yaz
 • 07/09/2018 10:06
 • Tangs cis 5/9, yangx 167.000 shuv xinhz cxuô cxênhx cơưv (hur ntơư muôx yangx 51.600 shuv xinhz minhx cxưx tsơưs) xênhr Đăk Nông krêz cơưv, cuz saz lus tsuvô shông cơưv yaz 2018-2019.
 • Cach mangs hli Ziv - xưv cxênhx zov chênhr
 • 31/08/2018 09:52
 • Cach mangs hli Ziv shông 1945 zos iz hur chor xưv cxênhx zov chênhr hlo, oanh liêtx hlo ntơưv minhx cxưx Viêtx Nam hur thêr civ XX. Hur iz luz six lur, đrul khir thêr cach mangs bâu vos haz fưx nta, pêz pêx xinhv hur chox kra ntơưv Đangv, Lâul Hôx tưz tuôv cxix xơưr tsênhs tsinhz tsưr cangr hur tangs nro têz qơưs.
 • Cuôs sox seiz, xair jos Đăk R’moan tsuô hur mô hinhx jos văn hoar ju lix
 • 23/08/2018 15:12
 • WBPX xênhr kror muôx văn banv cuôs Ban Tơư kra Trung ương Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz sox seiz, xair jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) muôz lus uô trơưs mô hinhx jos văn hoar ju lix trơưs Cuêt tinhv xur 490/QĐ-TTg hnuz 7/5/2018 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus phê juêtx tsangz cxênhx iz xar iz sanv phâmv, ntu 2018-2020.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.