Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Mô hinhx măng tây njuôz nhoz Đăk Wer
 • 16/09/2021 09:32
 • Shông 2018, chuôz zis tix lâul Đoàn Ánh Thương, jos 10, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) chok jê 1 sox măng tây nju ôz. Zos pâuz mênhx tsưr ziv chok haz tu, tsuôl 6 hli uô kangz, vangx măng tây njuôz tưz chuôz lo sâu 4 – 5 kg/nuz, muôs đrul grê 70.000 - 80.000 nhiax/kg. Sanv lươngs nuôr tưz tsi txâus muôs trâu trôngx qơư.
 • Đạo Nghĩa sir jul cxiv tsang jêx jos yaz nâng cao
 • 16/09/2021 09:29
 • Đạo Nghĩa (Đăk Rlâp) zos iz xar lo huv jêx jos yaz xuz thơưx hlo ntơưv xênhr trâu shông 2015. Ntu nuôr, đrul pangz mangx ntơưv cxuô cxênhx, cxuô nganhx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv hur xar tangz tov sir jul cxiv tsang haz sir jul cuôs lo côngz bê xar jêx jos yaz nâng cao trâu shông 2025.
 • Chiênr binh Lâul Phan Xuân Ân uô nox coz
 • 16/09/2021 09:22
 • Txix shông 1966-1973, zơưv Phan Xuân Ân (zus shông 1945) môngl uô tuz trok ntơưv Trung đoanx 256, Cuân khu 4. Zơưv tưz ntâus tsangv ntơưv Thanh Hóa, Quảng Trị, chiênr jix Cêr 9-Nam Lào.
 • Anh hungx Y Đôn
 • 16/09/2021 09:13
 • Y Đôn zus shông 1942, minhx cxưx Ba Na, jos Chai, xar Yang Bắc, khu 7, nhis nuôr zos xar Yang Bắc, hênhx Đak Pơ, xênhr Gia Lai. Y Đôn môngl uô cach mangx thâuv 15 shông, zos iz chiênr sir đax công saz tơưr, muôx ntâu tsưr ziv hur ntâus tsangv haz tưz muôx ntâu chiênr công jông yangx.
 • Tsưr ziv nox chia nôngz lựu tsi tơưk lưx
 • 16/09/2021 09:13
 • Uô ntêx, txar phênhv tov ntêx luz lựu jê chor nôngz. Uô kangz ntơư xuôl trak fuô lơưr njul trơưs chor brei txir, tsi fuô ti hur chor nôngz lựu zuôr uô lus cuô ntơưv nôngz lựu.
 • Jăngx yuôx khu tâux zeiv
 • 16/09/2021 09:12
 • - Txir tsơưz yâur nhôngl cxôngr bleik, cxuôv kror tâux zeiv tưz nzuôr hur, iz nuz 2-3 jas.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.