Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cxangz nzir xangr lus an toanx zos thôngs tsuô thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz
 • 07/11/2019 14:30
 • Chor hnuz 30 haz 31/10, Ban An toanx zos thôngs xênhr cênhz đrul Phongx Canhv sat zos thôngs-Công an xênhr tsov cưv kruôz ntuôl, kra ciênr thưc phap luôx lus tsâts tưs ATGT tsuô jê 500 lênhx pêx xinhv sâuv thangx tsangv chor xar Tân Thanhx, Quangv Phur, Đăk Drô, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô).
 • Ntâu hoax đôngs văn hoar ntơưv Jos Văn hoa-Ju lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam hur hli 11/2019
 • 07/11/2019 14:29
 • Txix hnuz 1-30/11, ntơưv Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Têi, Hax Nôis) muôx ntâu hoax đôngs đrul chuv đêx “Đais đoanx cêt tinh hoa văn hoar cxuô minhx cxưx Viêtx Nam”. Nuôr zos chor hoax đôngs kra suôz gâux, sênhr chêr, zangv nox, sanv vâts ntâu zangv ntơưv cxuô minhx cxưx, sâu lo ntâu lênhx kruô tuôx uô si, uô tar sanv phâmv ju lix ntơưv Jos, uô muôx ntâu hoax đôngs hur Tuânx “Đais đoanx cêt cxuô minhx cxưx-Ji sanv Văn hoar Viêtx Nam” shông 2019.
 • Phat đôngs Hli cao điêmv Viv nênhs pluôs shông 2019
 • 31/10/2019 14:13
 • Lêr phat đôngs zos Wiv ban MTTQVN xênhr-Ban kruôz hu Pênhr Viv nênhs pluôs xênhr tsov cưv tsuô tangs cis 25/10. Trơưs ntơư, Hli cao điêmv viv nênhs pluôs uô txix hnuz 17/10-18/11/2019 chia phat hui truênx thôngr nhân air, “blôngx jông bul blôngx ntuôl” ntơưv minhx cxưx.
 • Liên hoan Suôz gâux Măng non xênhr Đăk Nông jas tiv VII, shông 2019
 • 31/10/2019 14:13
 • Liên hoan lo tsov cưv hur 2 hnuz 25-26/10 ntơưv Trung tâm Hoax đôngs Thanh thiêur nhi xênhr. 69 thir sinh tuôx ntơưv chor tsêr cxênhx I, THCS ntơưv 8 hênhx, thix xar sâuv thangx tsangv xênhr tưz xênhr ntâu tiêt mux tiv zix, iz puôs ndil chuv đêx yangx côngz txus Đangv cuang vinh, Lâul Hôx, têz qơưs bluô nux jông gâux, saz nhiav por trôngz har txưr, chuôz zis, theix cô zor, fôngx zưl, tsêr cơưv...
 • Phangz yangx 100.000 thêv BHYT tsuô chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 31/10/2019 14:13
 • Uô trơưs Chinhr sach pangz lus bov hiêmv y têr, nganhx Y têr, Los đôngs - Thương binh haz Tsôngv langx, cơ cuan Bov hiêmv tsôngv langx haz cxuô trôngx qơư hur xênhr tưz trâu saz kra chinhr sach pangz y têr tsuô nênhs pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz jê pluôs đhâu hinhx thưc phaiz thêv BHYT.
 • Anh hungx Hôx Vai
 • 31/10/2019 14:13
 • Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Hôx Vai, minhx cxưx Pa Kô nhis nuôr nhoz thix trânr A Lươir, hênhx A Lươri, xênhr Thưax Thiên - Huêr.
 • Tsaz Nguên đanr Nangs shông 2020 lo su 7 hnuz
 • 24/10/2019 10:37
 • Thuv tươngr Chinhr phuv Nguênr Xuân Phuc tưz tuôv zênhv phương anr su Tsaz Nguên đanr Nangs shông 2020 zos Bôs Los đôngs-Thương binh haz Tsôngv langx has.
 • Jas cơưv tiv 8, Cuôr hôis khoar XIV
 • 24/10/2019 10:37
 • Tangs cis 21/10, ntơưv tsêr Cuôr hôis, thuv đô Hax Nôis, Jas cơưv tiv 8, Cuôr hôis khoar XIV tưz krêz cơưv. Ntơưv jas cơưv nuôr, Cuôr hôis zuôr tsês yangx 60% nôngz nhôngl tsuô hâux lưv cxiv tsang phap luôx.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.