Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Côngs nhênhx 5 xar lo huv jêx jos yaz shông 2017
 • 29/03/2018 09:43
 • Hnuz keix 26/3, Hôix đôngx thâmv đinhx xar jêx jos yaz xênhr tưz cơưv xair 5 xarr lo huv jêx jos yaz zos: Nghiar Thăngr, Đăk Wer (Đăk R’lâp), Nam Dong (Chư Jut), Đăk Săk (Đăk Mil) haz Nam Đa (Krông Nô).
 • Agribank Đăk Nông khơưs puz tramx y têr xar Đăk R’tih
 • 22/03/2018 16:37
 • Hnuz keix 17/3, Ngân hangx Nông nghiêpx haz Phuôv tsangr jêx jos Chi nhanhr Đăk Nông (Agribank Đăk Nông) tsov cưv lêr banx zos Tramx y têr tsuô xar xã Đăk R’tih (Tui Đưc). Công trinhx zos 2 luz tsêr, hur ntơư 1 luz tsêr khu hlôngr haz 1 luz cxiv tsang yaz đrul 11 phongx tsưc năng, tangs nro chor angr sir zôngv 220m2, muôx grê 3 tiv nhiax lo pangz ntơưv Pênhr an sinh tsôngv langx ntơưv Agribanhk Đăk Nông.
 • An toanx zos thôngs tsuô nhuôs zâu
 • 22/03/2018 16:37
 • Ntơư zos chuv đêx Shông An toanx zos thôngs shông 2018 kror lo WBPX xênhr has ntơưv Cêr hoaix xur 107/KH-UBND lus tsov cưv hoatx đôngx uô trơưs Shông an toanx zos thôngs 2018.
 • Tsangz cxênhx thangv kra, xair zuôr đaix hocx, cao đăngv shông 2018
 • 22/03/2018 16:37
 • Hnuz keix 17/3, ntơưv Trung tâm Hôix nghix xênhr, Sơv Zor zux - Đox tox, Đaix Xangh suôz - Xang shênhv xênhr cênhz đrul Bor Zor zux đrôngl Hôx Chir Minh tsov cưv tsangz cxênhx thangv kra, hươngr nghiêpx, xair zuôr đaix hocx, cao đăngv shông 2018, đrul chuv đêx “Txuôl trux tsêr thi” tsuô yangx 1.000 shuv xinhz chor tsêr THPT saauv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.
 • Tiêu chir xair nênhs muôx côngz bê hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 15/03/2018 15:00
 • Cuêt đinhx xur 12/2018/QĐ-TTg ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus tiêu chir xair, coongss nhênhx nênhs muôx côngz bê hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, muôx 5 tiêu chir xair zos: Zos tuôz nênhs Viêtx Nam, tsi xangv thanhx phênhx minhx cxưx, nhoz huv chei ntơưv Viêtx Nam; tus khênhx haz chuôz zis gương mâur uô jông trơưs chuv trương, đươngx lôir ntơưv Đangv, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs haz chor cui đinhx ntơưv trôngx qơư; zos nênhs tiv zix, muôx ntâu côngs, pangz mangx hur cxuô phong tsox nhiav têz qơưs, cxuôv yeiz txu pluôs, por vêv an ninh tsâtx tưx, tuôr tsês banv săc văn hoar haz côngv saz cxuô minhx cxưx; pâuz lus văn hoar truênx thôngr, phong tux, tox cuanr minhx cxưx; muôx môir liên hêx khor kho haz muôx anhv hươngv hur zus xênhv, minhx cxưx haz tsôngv langx pêx xinhv; muôx khav năng cui tux, tơpx hơpx tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs hur thangx tsangv nhât đinhx bâuv lus has, nuv uô, lo tsôngv langx pêx xinhv njênhk, nôngl haz uô cênhz.
 • Khu hlôngr mux tiêu cxiv tsang jêx jos yaz
 • 15/03/2018 15:00
 • Bôx Kôngz lông haz PTNT tưz cuêt đinhx khu hlôngr mux tiêu sir jul hur cxiv tsang jêx jos yaz shông 2018 ndi 39%, hlôngr tsuô mux tiêu kuz zos 37% cưs nganhx Kông lông chuôz kra hâur shông.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.