Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cơưv bor thangv kra Tsangz cxênhx “Đăk Nông - Chaix bơ sar” ntơưv Hax Nôix
 • 28/06/2018 10:20
 • Hnuz 22/6 ntơưv đrôngl Hax Nôix, WBPx xênhr Đăk Nông tsov cưv chuôv cơưv bor zos Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr Tôn Thix Ngocx Hanhs chox uô tưz thôngz xur: Txix 18-23/7/2018 WBPX xênhr Đăk Nông tsov cưv Tsangz cxênhx “Đăk Nông – Chaix bơ sar” muôx chor nôis jung: Lêr phôngv chaix bơ sar; Hôis thov phuôv tsangr Bơ truôx đrênhk; Hôis caz thương mais txuôl cung câux bơ haz chor sanv phâmv kôngz lông; Hôis tưr txir bơ kangz; Ndil seiz, traiv nghiêms chor thangx tsangv chos bơ haz mô hinhx kôngz lông.
 • Pangz lu tem nrar hâur pâuk txir bơ
 • 22/06/2018 10:23
 • Hnuz 16/6, Trung tâm Xuc tiênr đâux tư, Sơv Cêr hoaix haz Đâux tư cênhz đul VNPT Đăk Nông tsov cưv Hôis thov Nrar hâur pâuk txir bơ haz hâux lưv pangx tsangz cxênhx “Đăk Nông – Cheix bơ sar” shông 2018.
 • Kra cxiv tsang chor pangs luôv đêx hur tsêr cơưv
 • 14/06/2018 15:14
 • Nhis nuôr sâuv thangx tsangv xênhr, tangs nro chor tsêr cơưv por lênhx tsi tâu muôx pangs luôv đêx mas hâux lưvkra, trang bis cir năng phangx tangr pôngz đêx tsuô shuv xinhz tsinhv mangl “tso tsês” ntâu shông nuôr.
 • Yangz nzir ciênr thưc khơiv nghiêps tsuô kuôl pux
 • 14/06/2018 15:14
 • Txix hnuz 5-8/6, Hôis LHKP xênhr tsov cưv Yangz shuv kra Đêx anr Pangz kuôl pux khơiv nghiêps, ntu 2018-2025 haz Cxangz nzir ciênr thưc khơiv sưs uô luôv, khơiv nghiêps tsuô canr bôs, hôis viên kuôl pux. Yangx 120 hox viên zos tsuv tinhx, phor tsuv tinhx hôis kuôl pux cxênhx hênhx, cxênhx xar haz canr bôs, hôis viên cxuô đơn vix trưx thuôx Hôis Liên hiêps kuôl pux xênhr… tưz côngv yangz shuv.
 • Ban hanhx tiêu chir xar jêx jos yaz zangv kâur
 • 14/06/2018 15:14
 • Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Vương Đinhx Huês kror nhis sâu Cuêt tinhv 691/QĐ-TTg ban hanhx tiêu chir xar jêx jos yaz zangv kâur ntu 2018-2020. Trơưs ntơư, xar lo côngs nhênhx jêx jos yaz zangv kâur zos xar tưz lo huv jêx jos yaz cxangz nzir trơưs cui đinhs haz đap ưngr 4 tiêu chir: San xuât - Thu nhâps – Tsêr pluôs; Zor zux - Y têr - Văn hoar; Môi trươngx haz An ninh tsâts tưs - Hanhx chinhr công.
 • Chinhr phuv ban hanhx iz cxa chinhr sach tsuô chuôz zis pluôs muôx tsi txâus ntâu făngz
 • 14/06/2018 15:14
 • Chia chuôz zis pluôs muôx tsi txâus ntâu făngz tiêp câns lo chor jix vus tsôngv langx cơ banv muôx tsi txâus, huv tsuô khav năng ntơưv Ngân sach Têz qơưs, Chinhr phuv kror ban hanhx Nghis cuêt 71/NQ-CP pangz iz cxa chinhr sach tsuô chuôz zis pluôs muôx tsi txâus ntâu făngz xưs li: Chinhr sach pangz lus bov hiêmv y têr; Chinhr sach pangz lus zor zux – Đox tos; Chinhr sach pangz lus tsêr nhoz; Chinhr sach pangz lus đêx sir zôngv; Ntâu chinhr sach pangz txu pluôs txơưr.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.