Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đăk Nông tsi tâu muôx lênhx nênhs tưs jương tinhr tsuô Covid - 19
 • 27/02/2020 15:20
 • Trơưs bor cor ntơưv Sơv Y têr xênhr Đăk Nông, xangv txus hnuz 24/2/2020 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông tsi tâu sâu bê nhênhx lênhx tưs jương tinhr tsuô Covid-19. Muôx 5 lênhx xangr nxei mangl Covid-19; mênhx pêv Đăk R’lâp 1 lênhx, Đăk Glong 3 lênhx, Đăk Mil 1 lênhx. Tangs nro 5 lênhx nênhs hnuôr muôx cêt cuav xet nghiêms âm tinhr tưz tsi zos.
 • Jas cơưv tiv 42 Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis
 • 13/02/2020 10:18
 • Hnuz 10/2, jas cơưv tiv 42 ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis tưz uô tsuô 2 hnuz 10-11/2, ntơưv Hà Nội. Trơưs Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis, tangv siv hâur shông 2020, Chinhr phuv tưz chênhr mangx, chênhr phangx kra hâux lưv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx trơưs nghis cuêt ntơưv Cuôr hôis tangv siv ntơưv chor hnuz hâur shông, cênhz tơư tơư kra phangx tangr cangz moz viv nCoV. Cuôr hôis haz Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis sănr sangx cênhz Chinhr phuv haz tangs nro hês thôngr tsinhz chei hur hâux lưv tangr cangz moz viv nCoV haz phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx...
 • Lêr hôis Lôngx Tôngx ntơưv Quảng Hòa
 • 06/02/2020 09:52
 • Hur 2 hnuz 29 haz 30/1 (xaz 5 haz 6 Tsaz Nas shông), WBPX xar Quảng Hòa (Đăk Glong) tsov cưv Lêr hôis Lôngx Tôngx phôngv Đangv, phôngv Tsaz Nas shông 2020, tuôx côngv muôx yangx 1.000 nghês nhân, vâns đôngs viên tuôx ntơưv 12 jos hur xar cênhz chôngz lênhx kruô hur haz tov đrâu xênhr.
 • Lêr siz jênhv cưr tix ntơưv nênhs Ê đê
 • 02/01/2020 09:32
 • Lêr siz jênhv cưr tix ntơưv nênhs Ê đê lo tsov cưv sâuv cơ sơv tưs nguêns. Lêr siz jênhv zos chor car nhênhs hur jos, đuô jos, đuô zangv minhx cxưx siz jênhv uô cưr tix los sis ntơưv cxuô luz jos.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.