Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cxiz chênhr tênhs văc xin phangx moz Covid-19
 • 21/10/2021 10:16
 • Uô trơưs Công điêns sur 1599/CĐ-BYT nuz 15/10/2021 ntơưv Bôx Y têr, WBPX xênhr ban hanhx Công văn xur 6025/UBND-KGVX lus cxiz chênhr tênhs văc xin phangx moz Covid-19.
 • Cxiz chênhr cxênhz seiz, cangr đrăngx đrênhk nênhs lus ntơưv thangx tsangv muôx moz
 • 07/10/2021 17:23
 • Uô kangz đrôngl HCM haz chor xênhr iz puôl ndil txu xongz cêv kuôl tsôngv langx, chor nênhs ntơưv chor xênhr, đrôngl făngz Kangz têz lus hur xênhr haz lus đhâu thangx tsangv xênhr ntâu hênhr. Xangv txus tangs cil 5/10 tưz muôx yangx 4.141 lênhx nênhs lus hur xênhr, uô ap lưx lux yangx trâu trôngx qơư, lưx lươngs tsưc năng hur hâux lưv cxênhz seiz, phangx, tangr cangz moz.
 • Đăk Nông muôx 143 jêx jos txov nhev tiv zix
 • 07/10/2021 17:22
 • Trơưs Cuêt tinhv xur 612/QĐ-UBDT nuz 16/9/2021 ntơưv Bôx trươngv, Chuv nhiêms Wiv ban Minhx cxưx, ntu 2021-2025, xênhr Đăk Nông muôx 143 jos txov nhev tiv zix thuôx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (DTTS & MN).
 • Nam Xuân zov chênhr phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 30/09/2021 16:56
 • Xar Nam Xuân (Krông Nô) zos trôngx qơư muôx chông tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs uô nênhx nhoz. Chos shông đhâu, Đảng bôx xar xac đinhs hâux lưv cxiv tsang, phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs zos iz hur chor hâux lưv zov chênhr chia cxơư muôx jul chox kra, đăngs jul chiênr đâur ntơưv tsov cưv cơ sơv đảng.
 • Đamv bov phangx tangr moz haz uô nox, uô hâux hur điêux ciêns yaz
 • 30/09/2021 16:57
 • Ntơư zos tơư kra ntơưv Bí thư Xênhr wiv Ngô Thanh Danh ntơưv jas cơưv chei nuz keix 27/9 ntơưv Thươngx trưx Xênhr wiv chia mlôngl Ban Tơư kra phangx, tangr moz sâuv tiz nênhs nhoz xênhr Đăk Nông bor cor tinhx hinhx phangx, tangr moz Covid-19.
 • Thơưx chox WBPX xênhr thangv lus trâu pêx xinhv xar Nâm Nung, Nâm N’đir
 • 23/09/2021 14:44
 • Ntơưv jas siz thangv trâu pêx xinhv 2 xar Nâm Nung haz Nâm N’đir (Krông Nô) chia zaiv cêr vânr đêx siz tsinhz đêx angr ntơưv Công ty TNHH MTV Nam Nung zos WBPX xênhr Đăk Nông tsov cưv, Sở Tài nguyên & Môi trường thangv truôx đrênhk, muôz Ntơưr công nhênhx chei sir zôngv angr trâu công ty mas zos cui đinhs ntơưv phap luôx, huv trâu Luôx Đêx angr.
 • Ntâu trôngx qơư phangx tangr moz trơưs Tơư kra 19
 • 23/09/2021 11:17
 • Nuz keix 20/9, Thươngx trưx Xênhr wiv tsov cưv cơưv chei mlôngl Ban Tơư kra phangx tangr moz sâuv tiz nênhs xênhr Đăk Nông bor cor tinhx hinhx phangx tangr moz Covid-19 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.