Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Công bôr hêx thôngr xur mông pangz thi haz xair zuôr shuv xinhz 2018
  • 05/04/2018 09:40
  • Hnuz 30/3, Bôx Zor zux haz Đox tox tưz yangz xur Hêx thôngr xur mông pangz hâux lưv thi haz xair zuôr shuv xinhz shông 2018, chia thangv kra xur mông haz têz lus chor thăc măc ntơưv thir sinh, nav txir haz chor tsov cưv, car nhênhs cis txus jas thi trung hocx phôv thông têz qơưs haz xair shuv xinhz zuôr đaix hocx hêx chinhr cui; xair zuôr shuv xinh cao đăngv, xair zuôr shuv xinhz trung câp pơưk nganhx kra zor viên hêx chinhr cui shông 2018.
  • Hlôngr bê “Pênhr viv Trươngx Sa siz hluz” zos “Pênhr viv har txưr, por trông har txưr Viêtx Nam”
  • 05/04/2018 09:40
  • Thuv tươngr Chinhr phuv kror cuêt tinhv hlôngr bê. "Pênhr viv Trươngx Sa siz hluz” zos “Pênhr viv har txưr, por trông har txưr Viêtx Nam”. "Pênhr viv Trươngx Saz siz hluz” lo cxiv tsang shông 2011 đrul mux tiêu kruôz ntuôl, kruôz hu tangs têz qơưs til lus Trươngx Sa, pâuz jông đuô haz ntơưv cxuô cxênhx, cxuô nganhx, cxuô trôngx qơư haz pêx xinhv hur haz tov đrâu têz qơưs lus kror qơư, vai tsox ntơưv por trôngz har txưr haz sưx nghiêpx cxiv tsang haz por vêv Têz qơưs.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.