Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tưx hox chor hli shông pangz tuz trok txov, krêz cêr
 • 29/10/2020 14:26
 • Hur ntu 1959-1975, ntâu lênhx tuz nhuôs tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông tưz môngl chox kra cêr trâu canr bôx cach mangx ndê trôngz, hlang hangr đêx chia tsov, krê cêr Hồ Chí minh haz pangs đăngs jul, cxuô zangv chia zaiv phongr făngz Kangz têz, thôngr nhât têz qơưs. Nhis nuôr shông tưz ntâu tangz sis chor nênhs uô por thơưx lus đruôl ntơư tsinhv ndu njôngr tsi plux lus chor shông hli txov nhev tangz sis ló six tưx hox.
 • Tol ntâu trâu Ban Tsât hanhx Đangv bôx xênhr Đăk Nông khoar XII
 • 22/10/2020 10:25
 • Đaix hôix Đaix biêuv Đangv bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020-2025 tưz tsang Ban Tsât hanhx Đangv bôx khoar XII muôx phâmv tsât saz jông, năng lưx jông chia uô hâux lưv lo zos. Côngv haz seiz Đaix hôix, ntâu đaix biêuv, pêx xinhv tưz thangv saz njênhk, tol njôngr haz chia saz trâu pangz thơưx chox tưz xưs li chor mux tiêu phuôv tsangr ntơưv xênhr Đăk Nông hur ntu
 • Đaix hôix Đaix biêuv Đangv bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020-2025
 • 19/10/2020 14:15
 • Txix nuz 14-16/10, Đaix hôix Đaix biêuv Đangv bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020-2025, tuôx côngv ntơưv 349 đaix biêuv tsinhv, hlôngr njêx muôl yangx 26.500 đangv viên tangs đro Đangv bôx; hur ntơư muôx 41 đaix biêuv minhx cxưx nênhs tsơưs. Chor Nav Việt Nam Anh hungx; Anh hungx los đôngx; thơưx chox Trung ương; thơưx chox xênhr Đăk Nông đhâu cxuô ntu haz thơux chox chor xênhr cxênhz jê tuôx côngv phôngv Đaix hôix.
 • Ðaix biêuv minhx cxưx nênhs tsơưs côngv Đaix hôix đrul saz njênhk haz tol ntâu
 • 19/10/2020 14:15
 • Đaix hôix Đaix biêuv Ðangv bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020-2025 uô txix nuz 14-16/10, đrul tuôx côngv ntơưv 349 đaix biêuv tsinhv hlôngr njêx muôl trâu tangs nro đangv viên sâuv thangx tsangv. Pêx xinhv hur xênhr, đangv viên til lus đaix hôix đrul saz njênhk, tol ntâu. Phongr viên Bos Đăk Nông tưz sâu ndu chos saz xangr, tol ntơưv đaix biêuv minhx cxưx nênhs tsơưs chia saz trâu đaix hôix.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.