Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Thông bor xâuk kangz ntơưv Bôs Tsinhz chei lus hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19
 • 26/03/2020 14:37
 • Hnuz 21/3, Bôs Tsinhz chei muôx Thông bor lus hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19. Nôngz nhôngl đhâu, moz Covid-19 muôx ntâu yangx, vangv chênhr ntơưv ntâu têz qơưs, thangx tsangv, tac đôngs ntâu txus phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, cxuôv hav hênhr hênhr txus đăngs jul haz luz nênhx ntơưv pêx xinhv nhoz ntâu têz qơưs. Đangv haz Têz qơưs tưz tơư kra cxuô cxênhx, cxuô nganhx tuôr truôx tinhx hinhx, jiênr biênr, huv six muôx jaiv phap jông phangx, tangr moz.
 • Gia Nghĩa sir jul uô tar cxiv tsang jêx jos yaz hur shông 2020
 • 19/03/2020 10:21
 • Trơưs cêr hoaix ntơưv WBPX xênhr, đrôngl Gia Nghĩa lo huv jêx jos yaz hur shông 2020. Đangv bôs, chinhr cuênx haz Pêx xinhv sir jul cxiv tsang Gia Nghĩa lo huv jêx jos yaz đrul năng đôngs, huv zos trung tâm tsinhz cheiz, cinh têr, văn hoar, tsôngv langx ntơưv xênhr.
 • Tsinhr tinhv tsuv chox ntâuz bul ndâux ntơưv qơư công côngx
 • 19/03/2020 10:20
 • Trơưs tơư kra ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv, txix hnuz 16.3 tsinhr tinhv tsuv chox ntâuz bul ndâux ntơưv chor qơư công côngs muôx chôngz lênhx nênhs xưs li siêu thix, yangr hâur yangx, tsêr ga, yangr yêz, sâuv chor phương tiêns zos thông công côngx… Cênhz ntơư, zos tsuô 2 bôs Công thương haz Y têr tơư kra bov đamv xơưk, muôx txâus ntâuz bul ndâux bov đamv tsât lươngs đap ưngr nhu câux sir zôngv ntơưv Pêx xinhv.
 • Tangr huv six, tsi chia moz phuôv vangv ntâu
 • 12/03/2020 10:29
 • Ntơư zos mux tiêu tsongs lo chuôz kra trơưs Cêr hoaix xur 107/KH-UBND hnuz 4/3/2020 ntơưv WBPX xênhr lus phangx, tangr moz cis xênhr Đăk Nông shông 2020.
 • Kra uô Hôis nghis has lus nênhs điênv hinhx tiên tiênr hur cơưv shuv Lâul Hồ shông 2020
 • 12/03/2020 10:29
 • Hôis siz lưr zos Ban Tuên zor Xênhr wiv tsov cưv trơưs Cêr hoaix xur 162/-KH/BTGTU ban hanhx hnuz 4/3/2020 chia kruôz ntuôl, yangx côngz haz krêz đangr chor điênv hinhx tiên tiênr, nênhs jông, hâux lưv jông, uô hlôngr txangr, môngl đêz saz xangr, saz jông cach mangs ntơưv canr bôs, đangv viên haz Pêx xinhv ntơưv cxuô trôngx qơư, cơ cuan, đơn vis.
 • Shuv xinhz tror tuôx tsêr cơưv uô kangz jas su jangv cangz moz Covid-19
 • 05/03/2020 10:19
 • Uô kangz jê 1 hli su cơưv (txix hnuz 4/2-2/3/2020) chia phangx, tangr cangz moz Corona (Covid-19), tangs cis hnuz 2/3, yênhx cxênhz shuv xinhz cxênhx THPT, Phôv thông Minhx cxưx Nôis tsur, Trung tâm Zor zux tsi tsês-Zor zux hươngr nghiêps, Tsêr Cao đăngv Côngs đôngx sâuv thangx tsangv xênhr tưz shir phangz lus tror kangz môngl cơưv chia đamv bov tiênr đôs Tsangz cxênhx, cêr hoaix kra cơưv shông 2019-2020.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.