Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Khơưs mov bov hiêmv tsuô tangs nro chor shuv xinhz lơp 1 hur shông cơưv 2018-2019
 • 12/07/2018 09:20
 • Trơưs Wiv ban An toanx zos thôngs Têz qơưs haz Công ti Honda Viêtx Nam, tangs nro shuv xinhz lơp 1 hur shông cơưv 2018-2019 (muôx 1,95 chơưx shuv xinhz) sâuv tangs nro têz qơưs zuôr lo nhênhx mov bov hiêmv huv cui tsuônv cir thuôx têz qơưs haz chor mov zuôr lo khơưs txus chor cưr chuôz txix hnuz 5/9 txus nuôr, chia pangz cxangz tiv lêx nhuôs zâu ntông mov bov hiêmv lo huv thâuv nhoz tov kangz yêz mô tô, yêz muôx mair haz yêz tuôv pangx tênhz.
 • Đinhx chiv 40 tsi txâus điêux ciêns hoatx đôngs
 • 05/07/2018 14:13
 • Phongx Canhv sat Zos thôngs – Công an xênhr kror nhis cênhz đrul Sơv Zos thôngs vânx taiv cxênhz yuôx 42 luz gox ntơưv pêx xinhv, joanh nghiêps, đơi vix tangz tov hoatx đôngs ntơưv chor hênhx Đăk Glong, Krông Nô haz Cư Jut.
 • Jas zos zix nuv uô ntơưv hênhx Đăk Glong
 • 05/07/2018 14:13
 • Jas zos zix nuv uô zos Trung tâm Jix vus nuv uô xênhr cênhz đrul WBPX hênhx Đăk Glong tsov cưv tsuô hnuz 29/6, hu lo 12 joanh nghiêpx tuôx côngv xair zuôr los đôngs đrul yangx 4.000 kror qơư, cơ hôis nuv uô hur têz qơưs haz môngl uô los đôngs tov đrâu têz qơưs.
 • Tsuv phat hui jông chor chinhr sach tsês tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 28/06/2018 10:20
 • Hnuz 20/6, ntơưv hênhx Đăk Glong, Pangz côngz txux ntơưv Wiv ban Minhx cxưx zos đôngx chir Nông Quôc Tuânr, Thưr trươngv – Phor Tsuv nhiêms Wiv ban Minhx cxưx Trung ương uô thơưx tưz muôx chuôv uô hâux lưv đrul WBPX xênhr Đăk Nông lus tinhx hinhx hâux lưv minhx cxưx haz cêt cuav uô trơưs chinhr sach minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr hur 6 hli hâur shông 2018.
 • 6.396 thir sinh Đăk Nông môngl tưr THPT têz qơưs 2018
 • 28/06/2018 10:20
 • Txix hnuz 25-27/6 muôx 6.396 thir sinh ntơưv xênhr Đăk Nông ntơưv chor qơư tưr môngl txus chor qơư tưr THPT têz qơưs shông 2018; hur ntơư muôx 5.719 thir sinh zor zux phôv thông, 196 thir sinh zor zux thươngx xuên haz 481 thir sinh tưx zo.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.