Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hôis nghis Ban Tsât hanhx Đangv bôs xênhr jas tiv 15
 • 11/04/2019 09:40
 • Hnuz 9/4, Ban Tsât hanhx Đangv bôs xênhr Đăk Nông khoar XI, ntu 2015-2020 tsov cưv Hôis nghis jas tiv 15 chia phênhz khaz, siz thangv haz ntâus grê tinhx hinhx uô trơưs đăngs nuv cuir I, kra uô đăngs nuv cuir II.
 • Tsangz cxênhx khơưs yêz tuôv “Txuôl cưr trux môngl txus tsêr cơưv”
 • 04/04/2019 13:48
 • Hôis LHPN thix xar Gia Nghiar cênhz đrul Hôis Tưx thiêns Hax Nôis kror nhioss tsov cưv Tsangz cxênhx khơưs yêz tuôv “Txuôl cưr trux môngl txus tsêr cơưv”, khơưs 100 luz yêz tuôv tsuô shuv xinhz cxênhx THCS thuôx chuôz zis pluôs, minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz thix xar Gia Nghiar haz chor hênhx Tui Đưc, Krông Nô.
 • Côngs nhênhx 5 xar lo huv jêx jos yaz
 • 04/04/2019 13:48
 • WBPX xênhr kror nhis ban hanhx chor cuêt tinhv côngs nhênhx chor xar: Thuâns An (Đăk Mil), Truc Sơn (Cư Jut), Quangv Tinr (Đăk R’lâp), Đăk Nia (Gia Nghiar) haz Nâm N’Jang (Đăk Song) lo huv jêx jos yaz shông 2018.
 • Shông hluôs Đoanx Khôir chor cơ cuan xênhr tso 290 đơn vix nyangr an toanx
 • 28/03/2019 14:26
 • Uô trơưs "Hnuz Tangs pêx xinhv tso nyangr tinhx nguêns" (7/4) haz "Hnuz đoanx viên" shông 2019, tangs cis 25/3, ntơưv Trung tâm Hôis nghí xênhr, Đoanx Khôir chor cơ cuan xênhr Đăk Nông cênhz đrul Hôis Chưr thâps đov xênhr tsov cưv Hnuz hôis Tso nyangr tinhx nguêns shông 2019.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.