Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Triênv lamr chor ar chi binhx jis cơưv haz uô trơưs Lâul
 • 18/05/2017 14:39
 • Jas yangz đhuô 127 shông Hnuz shang Tsuv tinhx Hôx Chir Minh (19/5/1890-19/5-2017) haz xâuk kangz 1 shông uô trơưs Chiv thix 05-CT/TW hnuz 15/5/2016 ntơưv Bôx Tsinhz chai khoa XII lus “Cxiz chênhr cơưv shuv haz uô trơưs tư tươngv, saz jông, phong cach Hôx Chir Minh”, Ban Tuên zor Trung ương haz Bov tangx Hôx Chir Minh tưz tsov cưv triênv lamr chor ar chi binhx jis haz cao cuir par caz ntơưv Bov tangx Hôx Chir Minh txix hnuz 11/5 txus hli 7/2017.
 • Đăk Nông muôx 179 jos txov nhev tiv zix
 • 16/05/2017 09:08
 • Trơưs Cuêt tinhv xur 582/QĐ-TTg, hnuz 28/4/2017 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus hâux lưv côngs nhênhx ntâu ntơưr jos txov nhev tiv zix, xar thangx tsangv III, thangx tsangv II, thangx tsangv I thuôx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz ntu 2016 – 2020, xênhr Đăk Nông muôx 179 jos txov nhev tiv zix; 15 xar thangx tsangv I; 44 xar thangx tsangv II haz 12 xar thangx tsangv III. Hur ntơư, hênhx Đăk Glong muôx 7/7 xar thuôx thangx tsangv III, tiv lêx 100%.
 • Hanhx trinhx môngl tsus Trươngx Sa
 • 28/04/2017 14:44
 • Txix hnuz 3 - 14/4, Pangz côngz txux ntơưv xênhr Đăk Nông zos đôngx chir Lê Diênr,Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr uô thơưx tưz muôx jas môngl yangv, puz nux haz đênhr saz canr bôx, chiênr sir, pêx xinhv tangz tov uô hâux lưv haz uô nox nhoz sâuv por trông har txưr Trươngx Sa haz Tsêr janx DK1.
 • Khơưs 200 poz nux pangz tsôngv box pluôs xar Cuangv Tân
 • 28/04/2017 14:44
 • Hnuz 19/4, Câu lacx bôx Hanhx trinhx siz hluz cênhz Pangz tưx thiêns Vô Ưu Tâm (đrôngl Hôx Chir Minh) haz chinhr cuenx trôngx qơư khơưs puz 200 poz nux tsuô 200 tsêr nênhs pluôs, tanx tâtx, neo đơn nhoz xar Cuangv Tân (Tui Đưc).
 • Pangz côngz txux ntơưv Ban Tơư kra Têi Nguên uô nuv tsuô WBPX xênhr
 • 28/04/2017 14:44
 • Hnuz 21/4, Pangz côngz txux ntơưv Ban Tơư kra Têi Nguên zos đôngx chir Trânx Đinhx Thu, Wiv viên chuên trach Ban Tơư kra Têi Nguên uô Thơưx tưz muôx chuôv uô hâux lưv tsuô WBPX xênhr Đăk Nông chia pâuz tinhx hinhx cangr, por vêv jôngr, angr hangr jôngr.
<< <  25  26  27  28  29  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.