Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Tsangz cxênhx “Khat vongs hoanx lương” ntơưv Tsêr tưx Đăk P’lao
  • 18/11/2016 15:55
  • Hnuz 13/11, Chi đoanx Ngân hangx TMCP Đâux tưv haz Phuôv tsang Viêtx Nam (BIDV) Chi nhanhr Đăk Nông cênhz đrul Đoanx thanh niên xar Quangv Khê (Đăk Glong) puz 200 poz nux muôx grê 50 chơưx nhiax tsuô chor chuôz zis pluôs haz nhuôs zâu uô nênhx tsov nhêv sâuv thangx tsangv, iz poz nux muôx grê 250 cxênhz nhiax zos njaz, yo sur, thangx njêr, trox nox…
  • Bôx Y têr: 100% mâur cuô nưr mămr cxênhz saiz lo huv
  • 27/10/2016 11:22
  • Hnuz 12/10, Bôx Y têrtưz cxiv tsang pangz cxênhz saiz liên nganhx tiênr hanhx cxênhz saiz uô, muôs nưr mămr ntơưv 5 xênhr/đrôngl: Hax Nôix, đrôngl Hôx Chir Minh, Khanhr Hoax, Ninh Thuâns, Binhx Thuâns.
<< <  25  26  27  28  29  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.