Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Khơưs puz 50 luz thôngz ntiv đêx tsuô pêx xinhv xar Đăk Wil
 • 20/07/2017 10:16
 • Hnuz 14/7, Xênhr đoanx cênhz đrul Bor Tuôiv trev, Nhanr hangx huv Comfort (Công ti Unilever Viêtx Nam) tsov cưv khơưs puz 50 luz thôngz ntiv đêx haz 50 phênhv nux zos đêx xav Comfort tsuô 50 tsêr nênhs tsuv cxuôv hav hur jas ntux kruôr shông 2016 nhoz xar Đăk Wil (Chư Jut) đrul tangs nro grê muôx 60 chơưx nhiax.
 • Krêz Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns ntux cuz shông 2017
 • 20/07/2017 10:16
 • Hnuz kêix 16/7, Xênhr đoanx, Hôix Liên hiêpx Thanh niên xênhr tsov cưv Lêr krêz Chiênr jix Thanh niên tinhx nguênx ntux cuz jas tiv XIV, shông 2017 tuôx côngv ntơưv jê 800 đoanx viên, thanh niên hur xênhr haz sinh viên tinhx nguêns ntơưv 4 tsêr đaix hocx, cao đăngv tuôx ntơưv đrôngl Hôx Chir Minh.
 • Diênr đanx nhuôs zâu xênhr Đăk Nông shông 2017
 • 20/07/2017 10:16
 • Hnuz 14/7, WBPX xênhr tsov cưv Diênr đanx nhuôs zâu xênhr Đăk Nông shông 2017 đrul chuv đêx “Nhuôs zâu cênhz hâux lưv phangx, tangr ntâu, cxuôv hav nhuôs zâu”, 71 shuv xinhz ưu tur haz hlôngr ndêx muôl chor sơv, ban, nganhx, đoanx thêv ntơưv xênhr tuôx côngv.
 • Cxiz chênhr pangz tsêr nhoz tsuô chuôz zis pluôs
 • 20/07/2017 10:16
 • WBPX xênhr kror zos Sơv Cêr hoaix haz Đâux tư cênhz đrul chor sơv, nganhx cis txus muôz chor chiv tiêu phuôv tsangr tsêr nhoz, tiv zix mas phuôv tsangr tsêr nhoz xar hôix, tsêr côngs nhênhs nhoz cxangz nzir tsuô cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr – xar hôix 5 shông haz nax shông.
 • Shuv xinhz môngl cơưv nzur hlo tsuô hnuz 1/8
 • 20/07/2017 10:16
 • Bôx Zor zuxs - Đox tox kror ban hanhx ntu cêr hoaix nôngz nhôngl shông cơưv tsuô zor zux mâmx non, zor zux phôv thông haz zor zux tsi tsês, uô trơưs txix shông cơưv 2017-2018 sâuv tangs nro têz qơưs.
 • Hôix nghix Ban Tsât hanhx Đangv bôx xênhr jas tiv 8 (khoar XI)
 • 13/07/2017 10:24
 • Hur 2 hnuz 10 haz 11/7, Ban Tsât hanhx Đangv bôx xênhr khoar XI, ntul 2015-2020 tsov cưv Hôix nghix jas tiv 8 (krêz đangr) chia ntâu grê tinhx hinhx uô đăngs nuv 6 hli hâur shông, phương hươngr 6 hli kangz shông 2017; saz langx haz cuêt tinhv iz cxa đăngs nuv zov chênhr ntơưv xênhr.
<< <  25  26  27  28  29  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.