Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • 10 luôx muôx grê thi hanhx txix hnuz 1/1/2019
 • 03/01/2019 14:32
 • 10 Luôx zuôr muôx grê thi hanhx txix hnuz 1/1/2019, zos: Luôx An ninh mangs; luôx Tur cor; luôx Cui hoaix; luôx Khu hlôngr, cxangz nzir 11 luôx muôx cui đinhs cis txus cui hoaix; luôx Khu hlôngr, cxangz nzir iz cxa grei ntơưv 37 luôx cis txus cui hoaix; luôx Cuôr phongx; luôx Lâm nghiêps; luôx Thuiv sanv; luôx Njuôl angr haz banv đôx; luôx Thêv zux, thêv thos.
 • Hôis caz Thương mais kangz ntux Viêtx Nam - Campuchia shông 2018
 • 20/12/2018 10:41
 • Hur khuôn khôv chor hoatx đôngs yangz đuô 15 shông cxiv tsang xênhr Đăk Nông, txix hnuz 13 - 19/12, ntơưv thix xar Gia Nghiar muôx Hôis caz Thương mais kangz ntux Viêtx Nam - Campuchia shông 2018 đrul yangx 300 cangz hangx ntơưv Viêtx Nam, Campuchia haz Thair Lan; hur ntơư muôx 10 cangz hangx ntơưv Campuchia haz 2 cangz hangx Thair Lan…
 • Puz 153 yo sur tsuô shuv xinhz pluôs
 • 13/12/2018 13:46
 • Hur khuôn khôv Tsangz cxênhx “Ntux no sur tsuô cưr”, tangs cis hnuz 10/12, Hôis Kuôl pux chor đơn vix Bôs Chiv hui Cuân sưs xênhr, Công an xênhr haz Bôs Chiv hui bôx đôis biên phongx xênhr tsov cưv khơưs puz yo sur tsuô 153 tus cưr shuv xinhz chuôz zis pluôs, uô nênhx txov nhev ntơưv Tsêr cơưv cxênhx I Vor Thix Saur, xar Trươngx Xuân (Đăk Song).
 • Yangz shuv cơưv, uô trơưs công nghês ntul ntâuz txaix tsuô cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 13/12/2018 13:46
 • Txix hnuz 7- 17/12, ntơưv thix xar Gia Nghiar, 28 nghês nhân zos tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Ê đê, Mas, M’nông, Môngz, Chu tuôx ntơưv cxuô kror qơư hur xênhr tuôx côngv lơp yangz shuv cơưv, uô trơưs công nghês ntul ntâuz txaix đrul chor ntu tôngx xur, changz xur, ntul, uô pangx ntâuz haz tsưr ziv thiêt cêr, xơưk cxuô sanv phâmv zangv yaz.
 • Txus shông 2025 tsuv cơ banv zaiv cêr tar tinhx tsangs pêx xinhv tsir txangr tưx zos
 • 13/12/2018 13:46
 • Ntơư zos tơư kra ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv Nguênr Xuân Phuc ntơưv Hôis nghis “Jaiv phap truôx qơư tsuô pêx xinhv tsir txangr tưs zos sâuv tangs nro têz qơưs haz cangr, sir zôngv angr muôx hâur pâuk ntơưv nông, lâm trươngx nhoz Têi Nguên” lo tsov cưv tsuô hnuz 9/12 ntơưv đrôngl Buôn Ma Thuôx (Đăk Lăk).
 • Kruôz hu phong tsox tso nyangr tinhx nguêns uô trơưs “Hnuz Tsuv nhâts laz” shông 2018
 • 06/12/2018 14:14
 • Ban Tơư kra kruôz hu tso nyangr tinhx nguêns xênhr hu tangs nro canr bôs, công tsưc, viên tsưc, nênhs los đôngx, đoanx viên, thanh niên, shuv xinhz, sinh viên, lưx lươngs vur trang, pêx xinhv cxuô minhx cxưx haz hôis viên, tinhx nguêns viên tsưr thâps laz sâuv thangx tsangv xênhr tuôx côngv tso nyangr tinhx nguêns đrul tinh thânx saz hlo.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.