Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kiên trung qơư hâur chuô har txưr
 • 24/12/2020 13:53
 • Ntơưv chor por trôngz har txưr, qơư por trôngz ntơưv njâur trôngz har txưr Trường Sa (Khánh Hòa), chor tuz trok tsuv nhoz tir cênhz phuôz chuô khăc nghiêtx ntơưv har txưr haz điêux ciêns sinh hoax muôx tsi cxix cxuô. Tangz sis, canr bôx, tuz trok ntơưv nuôr tsinhr côngv iz saz iz njưl, hlang đhâu cxuô phiv liv, txov nhev.
 • Tơư kra ntơưv Ban Bir thư lus tsov cưv Tsaz shông 2021
 • 24/12/2020 13:52
 • Đôngx chir Trần Quốc Vượng, Thươngx trưx Ban Bir thư Trung ương Đangv kror nhis sâu bê ban hanhx Tơư kra 48 lus hâux lưv tsov cưv Tsaz shông 2021. Ban Bir thư cuôs cxuô cxênhx wiv, tsov cưv đangv, chinhr cuênx, MTTQ haz chor đoanx thêv tsinhz chei-tsôngv langx cxuô cxênhx tox tsongs uô trơưs tiz jông chor cui đinhs lus phangx, tangr cangz moz COVID-19, tiv zix tsi tuôv mov, pôngz canhv jac trâu chor ngui cơ cangz moz; cxiz chênhr chor hoax đôngs uô nox, uô luôv, phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, bov đam vcuôr phongx, an ninh, sir jul uô lo keiz saz hlo cxuô mux tiêu, chiv tiêu tsangz cxênhx, cêr hoaix shông 2021.
 • Nuz hôix tso nyangr-Lêr hôix tsaz laz shông 2021
 • 10/12/2020 10:12
 • Uô trơưs Lêr hôix tsaz laz shông 2021, tangs cis 8/12, ntơưv Trung tâm Hôix nghis xênhr, Ban tơư kra kruôz hu tso nyangr tinhx nguêns xênhr haz đrôngl Hồ Chí Minh cênhz đrul Trung tâm cxangz nzir nyangr Tsêr khu moz Chợ Rẫy tsov cưv Nuz hôix tso nyangr. Đrul phương châm “Tso nyangr chơưv nênhs - Thor tso tsi tsês”, chôngz lênhx tinhx nguêns viên zos canr bôx, công nhân, viên tsưc, đoanx viên, thanh niên thuôx chor đơn vix haz pêx xinhv đrôngl Gia Nghĩa tưz tuôx côngv tso lo yangx 700 đơn vix nyangr an toanx.
 • Đăk Nông muôx 15 đaix biêuv môngl côngv Đaix hôix Siz lưr nhiav têz qơưs tangs nro têz qơưs jas tiv X
 • 10/12/2020 10:12
 • Trơưs xur mông ntơưv chuôv njiz ndêx muôl chor cơ cuan Bor chir lus Đaix hôix Siz lưr nhiav têz qơưs tangs nro têz qơưs jas tiv X haz Tsangz cxênhx nghês thuôx "Siz lưr nhiav têz qơưs" cưs Ban Tuên zor Trung ương cênhz đrul Đaix Xang đuôz Việt Nam tsov cưv, Đaix hôix Siz lưr nhiav têz qơưs tangs têz qơư jas tiv X zuôr uô trâu 2 nuz 9-10/12, ntơưv Trung tâm Hôix nghis Têz qơưs Mỹ Đình, Hà Nội.
 • Pêx xinhv Đăk Nông côngv têk pangz miênx Trung
 • 12/11/2020 09:37
 • Hur hli 10 kror nhis đhâu, miênx Trung mangl ntâu jas đêx nhangz yôngx đêx nhangz, nangs xuz nangs chuô yôngx nangs xuz nangs chuô uô cxuôv hav nhangr yangx lus tiz nênhs haz chuôz tangv.
 • Tangs nro xênhr tsov cưv Nuz hôix Lux côngv saz tangs minhx cxưx
 • 12/11/2020 09:36
 • Yangz đuô 90 shông Nuz muôx tơưv Max trâns minhx cxưx thôngx zênhv Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), WBMTTQ cxuô cxênhx cênhz đrul cxênhx wiv, chinhr cuênx trôngx qơư tưz kra ntâu jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl sâuv thangx tsangv xênhr tsov cưv Nuz hôix Lux côngv saz tangs minhx cxưx.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.