Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chênhr phangx chor tsưr ziv phangx, tangr moz huv, muôx kangz hâu
 • 02/12/2021 09:22
 • Xangv txus 18 tênhz nuz 29/11, Đăk Nông muôx 2.457 lênhx nênhs mangl moz Covid-19; hur ntơư muôx 1.330 ca tưz jông moz. Trơưs ntâus grê câp đôs moz, Đăk Nông nhis nuôr thuôx câp 3 (ngai cơ saz, maux đangx laz). Txus nuz 29/11, tangs nro xênhr tưz tênhs chungv lo 726.920 côngz; hur ntơư, tênhs côngz 1 zos 402.497 côngz, tênhs côngz 2 zos 324.423 côngz.
 • Phuôv tsangr ju lix cênhz tuôr tsês ji sanv văn hoar cxuô minhx cxưx
 • 25/11/2021 10:14
 • Phuôv tsangr ju lix sâuv nênx tangv phat huy chor muôx jul tưx nhiên, chor grê văn hoar trôngx qơư, Công viên Điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông zos 1 hur 3 tus ntix cinh têr lo xac đinhs hur hâux lưv zov chênhr ntơưv Nghis cuêt Đaix hôix đaix biêuv Đảng bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020 – 2025.
 • Chia siv khu F0 ntơưv tsêr
 • 18/11/2021 09:51
 • Trơưs cor ntơưv Sơv Y têr, txus 18 tênhz nuz 15/11, tangs nro xênhr tưz muôx 1.539 ca mangl moz Covid-19; hur ntơư muôx 934 ca tưz jông moz, 8 ca tuôs. Tangs nro xênhr tangz tov nhoz câp đôx 2 (ngui cơ trung binhx). Iz cxa trôngx qơư thuôx câp đôx 4 zos 5 phươngx ntơưv đrôngl Gia Nghĩa; xar Buôn Choah (Krông Nô) haz xar Hưng Bình (Đăk R’lâp).
 • Hlang txov nhev chox bê ntơưr môngl txus thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz
 • 18/11/2021 09:49
 • Tsêr cơưv mâur zor Đêx nkhơưz xar Quảng Hòa (Đăk Glong) muôx 4 phongx cơưv, lo muôz lus sir zôngv kangz shông cơưv 2019-2020. Tsêr cơưv nuôr cêv đêz trung tâm xar Quảng Hòa muôx li 20 km (cêr angr), phongx Zor zux hênhx Đăk Glong tưz zos trâu Tsêr Mâur zor Hoa Pơ Lang, xar Quảng Sơn cangr haz phênhz công zor viên kra ntơưr.
 • Tox tsongs tsi chia cangz moz cxuôv hav phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx
 • 11/11/2021 10:03
 • Trơưs Ban Tơư kra phangx, tangr cangz moz sâuv tiz nênhs xênhr Đăk Nông, xangv txux 18 tênhz nuz 7/11, tiv lês tênhs văc xin côngz 1 trâu tiz nênhs txix 18 shông tror sâuv lo 98%; côngz 2 lo 14,7%. Nhis nuôr Sơv Y têr tưz tham mưu WBPX xênhr muôx văn banv sang trâu Bôx Y têr cxangz nzir văc xin pangz mangx tênhs côngz 2 haz văc xin trâu chor nênhs 12-17 shông.
 • Chênhr phangx, tangr moz, huv linh hoax hur tinhx hinhx yaz
 • 04/11/2021 15:35
 • Trơưs Sơv Y têr, xangv txus 18 tênhz nuz 1/11, sâuv thangx tsangv xênhr muôx 1.006 ca moz Covid-19; hur ntơư muôx 860 lênhx tưz khu moz jông, tơưv tsêr khu moz, 7 lênhx tuôs. Tangs nro xênhr muôx hận 152 jêl moz, hur ntơư muôx 69 jêl moz tangz tov hoax đôngx.
 • Xênhr Đăk Nông muôx câp đôx moz câp 2 txix nuz 22/10/2021
 • 27/10/2021 15:09
 • TCăn cưr Cuêt tinhv tamx thơix “Thich ưngr an toanx, linh hoax, cxênhz tangr muôx kangz hâu cangz moz Covid-19” haz kra chuên môn ntơưv Bôx Y têr, câp đôx moz ntơưv xênhr txix nuz 22/10/2021 txus thâuv muôx thông bor yaz trâu cxênhx xênhr nhoz câp 2.
 • Chênhr mangx cxiv tsang phương anr uô trơưs Nghis cuêt 128 ntơưv Chính phủ
 • 21/10/2021 10:17
 • Nuz keix 18/10, ntơưv jas cơưv Thươngx trưx Xênhr wiv, Ban Tơư kra phangx, tangr cangz moz sâuv tiz nênhs xênhr Đăk Nông bor cor, tinhx hinhx cangz moz cơ banv lo tangr. Chor ca moz yaz nôngz nhôngl jê nuôr tsuôl zos chor F1 tưz lo cêv kuôl tox tsongs uô ntêx ntơư haz zos tiz nênhs ntơưv xênhr Đăk Nông tror lus ntơưv xênhr Bình Dương, đrôngl HCM tưz lo cêv kuôl.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.