Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Trang jix vus công trưx tuênr xênhr Đăk Nông hlôngr bê făngz
 • 18/04/2019 09:24
 • Trung tâm Hanhx chinhr công Đăk Nông kror nhis muôx thôngz xur lus hâux lưv hlôngr bê făngz Trang jix vus công trưx tuênr xênhr Đăk Nông chia cxuô cơ cuan, đơn vis, tsov cưv, pêx xinhv lo pâuz haz zôngx ziv hur nrar, khai thac xur mông, nux hôx sơ trưx tuênr thâuv muôx cuôs zaiv cêr ntâuz ntơưr hanhx chinhr.
 • Hli hanhx đôngs “Viv an toanx thưx phâmv” shông 2019
 • 18/04/2019 09:28
 • Hnuz 11/4, ntơưv thix xar Gia nghiar, Ban Tơư kra liên nganhx an toanx thưx phâmv (ATTP) xênhr tưz tsov cưv Lêr kruôz hu Hli hanhx đôngs “Viv an toanx thưx phâmv” shông 2019, đrul chuv đêx “Has tsi tsuô thưx phâmv đăngs, thưx phâmv tsơưs tsât lươngs. Por vêv nênhs sir zôngv”.
 • Cxiz chênhr truênx thông, uô jông tsât lươngs Phong tsox “Tangs pêx xinhv côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar”
 • 18/04/2019 09:28
 • WBPX xênhr kror muôx Công văn xur 1480 hnuz 5/4/2019 lus hâux lưv kra xâuk kangz ntơưv Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Vur Đưc Đam – Trươngv Ban Tơư kra Trung ương Phong tsox “Tangs pêx xinhv côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar” ntơưv chuôv cơưv xâuk kangz shông 2018 haz kra uô hâux lưv shông 2019 chia cxiz chênhr kruôz ntuôl, uô jông tsât lươngs Phong tsox “Tangs pêx xinhv côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar” sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Ntâu hoatx đôngs yangz đuô Hnuz Văn hoar cxuô minhx cxưx Viêtx Nam 19/4 shông 2019
 • 18/04/2019 09:28
 • Txix hnuz 19/4-21/4, ntơưv Jos Văn hoar – Ju lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Têi, Hax Nôis), Bôs Văn hoar, Thêv thos haz Ju lix cênhz đrul iz cxa xênhr, đrôngl tsov cưv ntâu hoatx đôngs văn hoar đrul chuv đêx “Banv hoax suôz ntâu săc” chia tsinhz tas tos txaik Hnuz Văn hoar cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (19/4).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.