Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Cxiz chênhr tuôv cxix jaiv phap cxiv tsang jêx jos yaz haz txu pluôs hur shông 2018
  • 03/05/2018 14:55
  • Trơưs tsangz cxênhx hâux lưv shông 2018 ntơưv Ban Tơư kra Trung ương chor tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs ntu 2016-2020, shông 2018, Ban tox tsongs tơưs kra uô Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, sir jul tangs nro têz qơưs muôx tsơưs hlo 39% chor xar (muôx 3.500 xar) lo huv jêx jos yaz, cxangz muôx 5% so li shông 2017; muôx tsơưs hlo 54 đơn vix cxênhx hênhx lo Thuv tươngr Chinhr phuv côngs nhênhx lo huv jêx jos yaz, cxangz muôx 10 đơn vix so li shông 2017.
  • Tsung cêt tưr vêr tranh trơưs ntơưr shông 2018
  • 26/04/2018 15:21
  • Hur uô trơưs Hnuz Ntơưr Viêtx Nam (21/4), hnuz keix 20/4, ntơưv Bưu điênx xênhr, Thư viênx xênhr cênhz đrul Phongx Zor zux - Đox tox thix xar Gia Nghiar tsov cưv Tsung cêt siz tưr vêr tranh trơưs ntơưr shông 2018.
  • Hôix siz tưr Tin hocx hluôs xênhr Đăk Nông jas tiv XI
  • 26/04/2018 15:21
  • Hnuz 21/4, Xênhr đoanx, Sơv Zor zux - Đox tox, Sơv Khoa hocx - Công nghêx haz Sơv Thông tin - Truênx thông cênhz đrul tsov cưv Hôix siz tưr Tin hocx xênhr Đăk Nông, jas tiv XI, shông 2018, hu lo 102 thir sinh zos shuv sinhz tuôx ntơưv tsêr cơưv cxênhx I, THCS haz THPT sâuv tangs nro xênhr.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.