Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Shuv xinhz tror tuôx tsêr cơưv uô kangz jas su phangx, tangr moz Covid-19
 • 29/04/2020 15:21
 • Uô trơưs tơư kra ntơưv WBPX xênhr, txix hnuz 27/4, shuv xinhz cxênhx THCS haz THPT sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr tror kangz tuôx cơưv uô kangz jas su phangx, tangr moz Covid-19, đrul tinh thânx tsuv đamv bov an toanx tsêr cơưv, bov đamv tiênr đôs Tsangz cxênhx, cêr hoax kra cơưv shông 2019-2020. Chor cxênhx zor zux tsinhv yuôr chuôz môngl cơưv tsuô hnuz 4/5.
 • Sur saz “ATM njaz siz pangz” ntơưv hênhx Krông Nô
 • 29/04/2020 15:20
 • Hnuz 21/4, WBPX thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) cênhz đrul Joanh nghiêps Hiền Hòa haz chor đơn vix, đoanx thêv sâuv thangx tsangv hênhx tưz krêz yaz “ATM njaz siz pangz” ntơưv chuv sơưv WBPX thix trânr.
 • Cxiv tsang iz hênhx, đrôngl 1 tuv thươngx trưx chia phangx, tangr Covid-19
 • 29/04/2020 15:20
 • Ntơư zos tơư kra ntơưv Tsuv tinhx WBPX xênhr Nguyền Bốn-Trươngv ban Tơư kra phangx, tangr Covid-19 ntơưv xênhr tsuô ban tơư kra phangx, tangr Covid-19 cxuô hênhx, đrôngl. Tuv trưx hnuôr zos thơưx chox WBPX xênhr, đrôngl uô thơưx. Hâux lưv tsinhv ntơưv tuv zos xưv lir, ưngr phor chênhr tsuô chor tinhx huôngr chênhr yênhv hur phangx, tangr moz Covid-19.
 • Kruôz ntuôl chor tsưr ziv khăc phux shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs cxênhx THCS tso ntơưr tsês
 • 16/04/2020 09:52
 • Uô trơưs Cêr hoaix sur 104/KH - UBND hnuz 4/3/2020 ntơưv WBPX xênhr Đăk Nông lus khăc phux tinhx tsangs shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs cxênhx THCS tso ntơưr tsês sâuv thangx tsangv xênhr, Sơv Thông tin haz Truênx thông kror nhis muôx Công văn cuôs chor cơ cuan bor chir, WBPX cxuô cxênhx cxiz chênhr chor tsưr ziv kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv, tiv zix mas tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs chox nhuôs, cưr môngl tsêr cơưv shuv.
 • Nênhs kôngz Nam Xuân tsuôk cuô angr…tsuô cax phê
 • 11/04/2020 07:05
 • Pangs kruôr, kror đêx mair yâu tưz tsuv tsês ntâu hnuz li muôx đêx tsuôk tsuô châuv puôr tsoz cax phê, ntâu chuôz zis nhoz xar Nam Xuân. (Krông Nô) tsuv grul hlo cuô angr chia tsuôk zus têz.
 • Long Sơn sir jul tangr kruôr tsuô cax phê
 • 11/04/2020 07:04
 • Xar Long Sơn (Ðăk Mil) muôx li 2.000 ha angr chos kôngz, hur ntơư muôx yangx 300 ha cax phê. Viv yangr ntux ntêr txix thâuv kangz shông 2019 txus hnuôr mas ntâu chor angr chos kôngz hur xar tangz tov tsi muôx txâus đêx tsuôk.
 • Nênhs kôngz Thuận An trâu saz tangr kruôr
 • 03/04/2020 09:57
 • Xar Thuận An (Ðăk Mil) muôx li 4.300 ha cax phê, yangx 500 ha kôngz chiv ntux yaz 2019-2020. Viv ntâu hli tsi lus nangs, tinhx tsangs ntux kruôr tangz tov cxuôv hav tangs ntâu angr chos kôngz lông ntơưv pêx xinhv.
 • Txix hnuz 1/4, tsuv txu grê greix buô pang grêl 70.000 nhiax/kg
 • 03/04/2020 09:56
 • Uô trơưs tơư kra ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv, hnuz 30/3, Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Trịnh Đình Dũng haz Bôs trươngv Bôs Nông nghiêps & PTNT muôx chuôv uô hâux lưv tsuô 15 joanh nghiêps zus tsax ntâu bangx tsưr ziv tsinhr tinhv txu grê greix buô pang grêl 60.000 nhiax/kg.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.