Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Côngs nhênhx An toanx khu đrul xar Nâm Nung haz xar Quangv Trưx
 • 04/07/2019 09:52
 • Thuv tươngr Chinhr phuv kror cuêt tinhv côngs nhênhx 2 xar: Xar Nâm Nung (hênhx Krông Nô) haz xar Quangv Trưx (hênhx Tui Đưc), xênhr Đăk Nông zos xar An toanx khu ntơưv Trung ương hur ntu ntâus tsangv tir thưx jân Phap haz đêr cuôc Mir.
 • Chuôz uô mô hinhx y hocx chuôz zis
 • 27/06/2019 10:21
 • Đrul bangx cxix cxuô lus tiz nênhs, cxuô zangv, txix hli 6/2019, nganhx Y têr xênhr chuôz uô mô hinhx tsêr y têr hoatx đôngs trơưs nguên lir y hocx chuôz zis ntơưv iz cxa trôngx qơư hur xênhr.
 • Hôis tưr has lus đruôl ntơưr cheix ntux cuz shông 2019
 • 20/06/2019 14:18
 • Hur 2 hnuz 18 haz 19/6, ntơưv thix xar Gia Nghiar, Sơv Văn hoar, Thêv thos haz Ju lix tsov cưv Hôis tưr has lus đruôl cheix ntux cuz shông 2019, tuôx côngv muôx yangx 150 tus cưr shuv xinhz, thiêur nhi tuôx ntơưv chor hênhx haz thix xar sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Hanhx trinhx Laz 2019-Ndol laz Đăk Nông txuôl trox nyangr Viêtx
 • 20/06/2019 14:18
 • Uô trơưs tsangz cxênhx tso nyangr tinhx nguêns “Hanhx trinhx Laz” jas tiv VII-shông 2019 ntơưv Ban Tơư kra têz qơưs kruôz hu tso nyangr tinhx nguêns, xênhr Đăk Nông côngv tsov cưv “Hanhx trinhx Laz”, uô tsuô hnuz 14/6 txus 27/7/2019.
 • Cuôr hôis uô tar tsangz cxênhx jas cơưv tiv 7, khoar XIV
 • 20/06/2019 14:21
 • Uô kangz 20 hnuz uô hâux lưv, ntơưv chuôv xâuk kangz jas cơưv tiv 7, hnuz keix 14/6, Cuôr hôis biêuv cuêt pov đhâu Nghis cuêt, muôx 7 luôx (luôx Zor zux; luôx Ciênr truc; luôix Cangr thêr; luôx Đâux tư công; luôx Thi hanhx anr hinhx sưs; luôx phangx, tangr cxuôv hav ntơưv chơưr, bia; luôx khu hlôngr, cxangz nzir iz cxa grei ntơưv luôx Muôs zuôr bov hiêmv, luôx sơv hưr trir tuês); muôx ndâux lus tsuô 9 jưs anr luôx; pov đhâu 10 nghis cuêt…
 • Di sanv văn hoar phi vâts thêv “hôis tus” ntơưv Nha Trang
 • 13/06/2019 14:50
 • Txix 14-16/6 ntơưv Nha Trang, xênhr Khanhr Hoax, Cux Văn hoar cơ sơv (Bôs VHTT&DL) cênhz Sơv Văn hoar haz Thêv thos Khanhr Hoax tsov cưv Liên hoan sơưr chêr chor di sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr ndêx muôl cxuô hair nênhs. Nuôr zos tsangz cxênhx nhoz hur pơưk chor hoatx đôngs ntơưv Shông Du lix têz qơưs 2019 ntơưv Khanhr Hoax đrul chuv đêx “Nha Trang - săc maux ntơưv har txưr”.
 • Tangs nto xênhr muôx 305 lênhx nênhs muôx côngz bê
 • 13/06/2019 14:50
 • Trơưs Ban Minhx cxưx xênhr, nhis nuôr, tangs nro xênhr Đăk Nông muôx 305 tus nênh smuôx côngz bê, thuôx 11 thanhx phênhx minhx cxưx, hur ntơư muôx 14 tus zos pux haz 291 tus zos txir nênhx.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.