Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Zus Nav Viêtx Nam anh hungx zos tsach nhiêms thiêng liêng
 • 26/07/2018 10:35
 • Nôngz nhôngl đhâu, bâuv tinhx camv, tsach nhiêms thiêng liêng, đrul đaos lir “Hâuk đêx ndu hâur”, ntâu cơ cuan, đơn vix hur xênhr tưz tinhx nguêns nhênhx zus tangs nro chor Nav Viêtx Nam anh hungx (VNAH) nhis nuôr tsinhv chiax nhoz sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Yangx côngz bê chor hnôngz bơ kangz
 • 26/07/2018 10:35
 • Hur khuôn khôv Tsangz cxênhx “Đăk Nông – Cheix bơ sar” shông 2018 (uô tsuô hnuz 18 - 23/7), Sơv Nông nghiêps - PTNT tưz tsov cưv Hôis siz tưr “Txir bơ kangz”.
 • Môngl uô Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns ntux cuz 2018
 • 19/07/2018 10:21
 • Hnuz keix 15/7, Ban Tơư kra hoatx đôngs ntux cuz haz Chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns (TNTN) xênhr Đăk Nông tsov cưv Lêr môngl uô Chiênr jix TNTN xênhr jas tiv XV shông 2018, tuôx côngv muôx chôngz lênhx đoanx viên, thanh niên sâuv thangx tsangv thix xar Gia Nghiar haz sinh viên tinhx nguêns tuôx ntơưv chor tsêr đaix hocx, cao đăngv nhoz đrôngl Hôx Chir Minh, Binhx Dương tuôx.
 • Đăk Nông, tiv lêx tôt nghiêpx THPT têz qơưs shông 2018 lo 97,43%
 • 19/07/2018 10:21
 • Trơưs Sơv Zor zux - Đox tos Đăk Nông, jas tưr THPT têz qơưs shông 2018, tiv lêx shuv xinhz tôt nghiêpx lo 97,43%, cxangz 0,38% so li shông 2017. Trơưs nhânx đinhs ntơưv Sơv Zor zux – Đox tos, keiz điêmv fênhx đrăngz ntơưv chor môn tưr por lênhx kêl đuô so li shông 2017.
 • 100% jêx jos minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư siz jênhv tsuô cxuô cơ cuan, đơn vix
 • 19/07/2018 10:21
 • Trơưs ntâus grê ntơưv WBPX xênhr, uô kangz 15 shông uô trơưs Chiv thix xur 04-CT/TU hnuz 7/5/2004 ntơưv Ban Thươngx vux Xênhr wiv, hâux lưv siz jênhv ntơưv chor cơ cuan, đơn vix tsuô jêx jos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (MCNT) nhoz qơư tưz lo ntâu cêt cuav jông, tsinhz zos qox tuôv muôx grê ntơưv Đangv, Têz qơưs tsuô pêx xinhv.
 • Tsangz cxênhx “Đăk Nông- Cheix bơ sar”
 • 19/07/2018 10:21
 • Tsangz cxênhx "Đăk Nông- Cheix bơ sar" lo uô tsuô hnuz 18 txus 23/7/2018 đrul ntâu xưv cxênhx zos: Lêr phôngv cheix bơ sar; hôix caz thương mais siz txuôl cung câux; hôix thov phuôv tsangr bơ truôx đrênhk; hôix nghis siz txuôl cung câux; hôix siz tưr txir bơ kangz; traiv nghiêms thangx tsangv chos bơ haz sanv phâmv kôngz lông; pangz khôngz tem nrar hâur pâuk txir bơ tsuô chor chuôz zis, đơn vix tuôx côngv tsangz cxênhx…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.