Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jaiv pahp nuv uô tsuô thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 18/07/2019 14:52
 • Sơv Khoa hocx haz Công nghês kror nhis cênhz đrul Sơv Nôis vus tsov cưv nghiêms thu Đêx taix khoa hocx “Jaiv cêr nuv uô tsuô thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông, tsinhz tas haz jaiv phap”.
 • Bir thư Trung ương Đoanx yangv, khơưs nux sinh viên côngv tinhx nguêns
 • 18/07/2019 14:52
 • Hnuz 15/7, Pangz côngz txux ntơưv Trung ương Đoanx zos tix lâul Buix Quang Hui, Bir thư Trung ương Đoanx, Tsuv tinhx Hôis Sinh viên Viêtx Nam uô thơưx tưz tuôx yangv haz khơưs nux tsuô chor chiênr sir zos sinh viên tangz tov uô Chiênr jix thanh niên tinhx nguêns ntux cuz shông 2019 ntơưv xênhr Đăk Nông.
 • Môngl uô chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns ntux cuz xênhr Đăk Nông jas tiv 16 shông 2019
 • 18/07/2019 14:52
 • Lêr môngl zos Ban Tơư kra hoax đôngs ntux cuz haz Chiênr jix thanh niên tinhx nguêns (TNTN) ntux cuz xênhr Đăk Nông tsov cưv ntơưv Quangv trươngx hênhx Đăk R’lâp tsuô hnuz keix 14/7, tuôx côngv muôx yangx 500 đoanx viên, thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr haz sinh viên tinhx nguês tuôx ntơưv chor tsêr đais hocx, cao đăngv ntơưv đrôngl Hôx Chir Minh.
 • Khơưs 111 thêv bov hiêmv y têr tsuô pêx xinhv xar Đăk Wer
 • 11/07/2019 11:05
 • Hnuz 8/7, Bov hiêmv Tsôngv langx xênhr cênhz đrul WBPX xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tưz tsov cưv khơưs puz 111 thêv bov hiêmv y têr tsuô pêx xinhv haz shuv xinhz uô nênhx txov nhev sâuv thangx tsangv xar đrul tangs đro nhiax Bov hiêmv y têr zos 83,3 chơưx nhiax.
 • “Hương vis cheix ntux cuz” đrul ntâu hoatx đôngs jông
 • 04/07/2019 09:54
 • Tsangz cxênhx “Hương vis cheix ntux cuz”, uô txix hnuz 1 txus 31/7, ntơưv Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Têi, Hax Nôis) muôx tơưv ntâu hoatx đôngs văn hoar jông tsuô chor hluôs.
 • Cxiv tsang Đêx anr Tangs nro phuôv tsangr thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz
 • 04/07/2019 09:53
 • Wiv ban Minhx cxưx (WBMC) haz Đais sưr cuanr Ireland kror nhis tsov cưv Hôis siz thangv tsuô chor đôir tac phuôv tsangr, chor tsov cưv phi chinhr phuv muôx ndâux pangz tsuô nôis jung “Đêx anr tangs nro phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx” thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz haz thangx tsangv txov nhev tiv zix ntu 2021-2025, chuôz kra txus 2030”.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.