Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tơưk pangx riz qix pangx tol txaik Đaix hôix jas tiv XIII ntơưv Đangv
 • 21/01/2021 10:49
 • Trơưs cêr hoaix, txix nuz 25/1 txus 2/2, ntơưv Thuv đô Hà Nội zuôr uô Đaix hôix Đaix biêuv tangs têz qơưs jas tiv XIII ntơưv Đangv Cộng sản Việt Nam. Nhis nuôr, sâuv tangs nro têz qơưs haz xênhr Đắk Nông, cxuô kror qơư lo trang trir qix pangx, băng jôn, khâuv hiêus, pa nô, ap phich... chia kruôz ntuôl haz tol txaik xưv cxênhx tsinhz chei zov chênhr yangx ntơưv têz qơưs. Cênhz ntơư, pêx xinhv sâuv tangs nro têz qơư tangz tov cuz saz lus, tol txaik uô tar ntơưv Đaix hôix.
 • Muôx kangz hâu ntơưv mô hinhx “5 đangv viên pangz iz tsêr pluôl” nhoz Trường Xuân
 • 21/01/2021 10:35
 • Uô kangz 1 shông kra uô mô hinhx “5 đangv viên pangz iz tsêr hlang đhâu pluôl”, Đangv bôx xar Trường Xuân (Đăk Song) tưz chox kra uô lo muôx kangz hâu. Đangv wiv xar cênhz đrul chor tsov cưv cơ sơv đangv sâuv thangx tsangv hênhx phênh công 109 nhomr trưx thuôx, pangz 109 tsêr pluôl. Uô kangz 1 shông kra uô txus nuôr, sâuv thangx tsangv xar tưz muôx 68 tsêr hlang đhâu pliôl, lo 63,5%...
 • Sâu bê Tsangz cxênhx hanhx đôngs têz qơưs viv nhuôs zâu ntu 2021-2030
 • 14/01/2021 09:50
 • Thuv tươngr Chinhr phuv kror nhis sâu bê Tsangz cxênhx hanhx đôngs têz qơưs viv nhuôs zâu ntu 2021-2030. Tsangz cxêx chuôz kra 4 mux tiêu mênhx pêv. Mux tiêu 1, lus phuôv tsangr tangs nro nhuôs zâu, tu đăngs jul, jinh jươngr trâu nhuôs zâu. Mux tiêu 2 lus por vêv nhuôs zâu. Mux tiêu 3 lus zor zux, văn hoar, uô si trâu nhuôs zâu. Mux tiêu 4 lus sưs tuôx côngv ntơưv nhuôs zâu lus chor vânr đêx lus nhuôs zâu.
 • Grul ntêr pangz phuôv tsangr cinh têr - tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 07/01/2021 09:52
 • Thuv tươngr Chinhr phuv kror nhis sâu bê công nhênhx Đêx anr grul ntêr nôngz nhôngl uô trơưs Cuêt tinhv xur 2214/QĐ-TTg nuz 14/11/2013 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus hâux lưv công nhênhx Đêx anr "Cxiz chenhr hơx tac kangz ntux pangz phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs” txus shông 2025.
 • Shông 2021, Đăk Nông sir jul cxangz ndê cinh têr lo yangx 7,18%
 • 31/12/2020 10:45
 • Shông 2020, tsiv muôx ntâu txov nhev, tangz sis Đắk Nông tưz tox tsongs kra uô “mux tiêu cep” trơưs tơư kra ntơưv Chinhr phuv zos cênhz phuôv tsangr cinh têr, cênhz phangx tangr cangz moz Covid-19. Shông 2020, xênhr tưz uô tar 11/16 pơưk chiv tiêu cinh têr-tsôngv langx.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.