Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Trung đoanx 726 đrul pêx xinhv thoz 4 km cưx đêx
  • 07/12/2017 09:55
  • Hnuz 30/11 yangx 50 canr bôx, chiênr sir, công nhân viên ntơưv Trung đoanx 726, Binh đoanx 16 tưz uô cê thoz jê 4 km cưx đêx tsuô đrăngs lax 1 Đăk Huyt, xar Quangv Trưx (Tui Đưc) chia bangx đêx chiv ntux txâux 2017- 2018.
  • Đăk Nông zos iz hur 10 xênhr lo puz radio
  • 07/12/2017 09:55
  • Thuv tươngr Chinhr phuv kror phê juêtx Đêx anr thir điêmv puz radio tsuô thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz, thangx tsangv txov nhev tiv zix, buôs đriv.
  • Đaix biêuv Cuôr hôix xênhr tiêp xuc cưv tri ntơưv ntâu trôngx qơư
  • 30/11/2017 09:59
  • Txix hnuz 28 – 30/11, Pangz đaix biêuv Cuôr hôix xênhr tưz muôx ntâu chuôv tiêp xuc haz nôngl ntâu ndâux lus ntơưv cưv tri nhoz ntâu trôngx qơư hur xênhr has lus txus ntâu ntu cêr, tsêr văn hoar côngx đôngx haz tsêr cơưv nhoz ntâu jêx jos tsuv poz hênhr; tinhx tsangx tsi muôx pangx tênhz chia sir zôngv, phuôv tsangr cinh têr; ntâu canr bôx sir zôngv băngx tsi zos tas tsinhv lo điêux đôngx, chia uô nhoz qơư zov chênhr ntơưv chinhr cuênx trôngx qơư…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.