Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tuôr tsês, phat hui văn hoar minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 17/09/2020 11:10
 • Pêz xênhr muôx 40 minhx cxưx nhoz uô cê, đrul 202.360 lênhx minhx cxưx nênhs tsơưs; hur ntơư, minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư (M’Nông, Mạ, Ê đê) muôx yangx 13.900 tsêr đrul 66.500 lênhx nênhs.
 • Sir jul cxuôv đhik muôl ntơưr
 • 17/09/2020 11:08
 • Txix đrăngz hli 5, jê 150 lênhx minhx cxưx Chu, Môngz tsi langx phiv liv tưz cơưv lơp cxuôv đhik muôl ntơưr ntơưv Tsêr cơưv cxênhx I haz II Trần Quốc Toản, jos 4, xar Đăk Ha (Đăk Glong).
 • Chia saz njênhk haz tol njôngr trâu Đaix hôis Đangv bôx xênhr jas tiv XII
 • 10/09/2020 11:01
 • Cênhz đrul cxuô cxênhx Pêx xinhv, tsôngv box cxuô minhx cxưx nến htsơưs sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov cuz saz lus tol nuz Đai xhôis Đaix biêuv Đangv bôx xênhr Đăk Nông khoar XII, ntu 2020 - 2025. Canr bôx, đangv viên, pêx xinhv muôx ntâu lus, tol njôngr trâu chor chuv trương, đinh shươngr, cuêt sach huv, sangr tos, hlôngr yaz ntơưv Đangv bôx xênhr ntu zuôr txus nuôr.
 • Ntâu pêx xinhv tsi ntông mov thâuv cheix yêz tâul cêr
 • 10/09/2020 11:00
 • Nôngz nhôngl đhâu, pêx xinhv iz cxa trôngx qơư, tiv zix mas thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz sâuv thangx tsangv xênhr tsinhv tsi ntông mov bov hiêmv thâuv cheix yêz tâul cêr haz zuôv cêr chei chor cui đinhs lus an toanx zos thông.
 • Bôx đôis biên phongx por vêv đriv têz qơư
 • 03/09/2020 10:32
 • Đônx biên phongx Đăk Dang nhoz sâuv thangx tsangv xar Quảng Trực, hênhx Tuy Đưc. Luz 7 hli, thâuv moz Covid-19 tror muôx ntơưv pêz têz qơưs, lưx lươngs biên phongx lo cxiz “sir jul” tror tuôx. Iz făngz 1 tsôt cxênhz seiz cangz Covid-19 lo cxiv tsang uô ntêx ntơư, đônx tưz seiz shuôk haz krêz cxangz iz tsôt haz chia cangr, por vêv jông đuô thangx tsangv buôs đriv.
 • Đạo Nghĩa phat hui truênx thôngr cach mangx, sir jul cxiv tsang jêx jos yaz nâng cao
 • 27/08/2020 14:29
 • Hur ntu ntâus tsangv tir Mỹ chơưv têz qơưs, Đạo Nghĩa zos iz hur 3 thangx tsangv căn cưr cach mangx ntơưv xênhr Quảng Đức kuz (nhis nuôr zos xênhr Đăk Nông). Ntơưv nuôr tưz muôx ntâu chiênr tich ntơưv tuz trok pêz haz pêx xinhv hur ntâu jas tir ntâus, phar ntơưv nênhs fêv. Đrul chor pangz mangx lux yangx trâu cach mangx, shông 2005, xar Đạo Nghĩa tưz lo Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.
 • Công an xar chinhr qui phat hui jông vai tsox nhoz cơ sơv
 • 21/08/2020 10:09
 • Uô trơưs Nghis cuêt xur 22 –NQ/TW ntơưv Bôx Tsinhz chei lus cxangz nzir hlôngr yaz, săp xêp tsov cưv đuô bôx mair Bôx Công an tinh gons, hoax đôngs muôx jul, muôx kangz hâu trơưs făngz “Bôx tinh, xênhr muôx jul, hênhx cxuô făngz, xar cênhz cơ sơv”, xangv txus nuz 20/3/2020, Công an xênhr Đăk Nông tưz uô tar hâux lưv điêux đôngs, bur chir Công an chinhr cui uô chor mênhx hâu công an xar ntơưv 60/60 xar, lo tiv lêx 100%.
 • Ntâus zang chor xêz chia muôx chuôz zênhx chi yaz
 • 21/08/2020 09:58
 • + Zôngv txir lưs kâuz haz njêr: Lâuz mir njir njêr trâu sâuv kror mangl xêz, lơưr mas tsu cuô txir lưs kâuz trâu. Chia hônr hơpx nuôr nhoz muôx li 2-3 tênhz six hơưv, uô kangz ntơư xuôl făngx cxuôv sâuv kror xêz, kror xêz zuôr plux môngl. Iz făngz, sir ôngv tơưr txir lưs cxuôv sauv kror xêz chia tsi uô to chuôz zênhx.
 • Hênhx Đăk Song sir jul lo huv jêx jos yaz trâu shông 2025
 • 13/08/2020 14:38
 • Đais hôix Đais biêuv Đangv bôs hênhx Đăk Song jas tiv V, ntu 2020-2025 xac đinhs 3 hâux lưv trongs tâm: Cxiv tsang, khu nzir Đangv haz hês thôngr tsinhz chei hur saz, muôx jul; phuôv tsangr kôngz lông hur saz, uô trơưs công nghês cao trơưs făngz truôx đrênhk; phat hui keiz muôx jul, tiêmx năng, lơis thêr canhs tranh, hu grul thu hut đâux tư phuôv tsangr năng lươngs tror uô muôx haz cxiv tsang hênhx lo huv jêx jos yaz.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.