Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hanhx trinhx môngl tsus Trươngx Sa
 • 28/04/2017 14:44
 • Txix hnuz 3 - 14/4, Pangz côngz txux ntơưv xênhr Đăk Nông zos đôngx chir Lê Diênr,Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr uô thơưx tưz muôx jas môngl yangv, puz nux haz đênhr saz canr bôx, chiênr sir, pêx xinhv tangz tov uô hâux lưv haz uô nox nhoz sâuv por trông har txưr Trươngx Sa haz Tsêr janx DK1.
 • Khơưs 200 poz nux pangz tsôngv box pluôs xar Cuangv Tân
 • 28/04/2017 14:44
 • Hnuz 19/4, Câu lacx bôx Hanhx trinhx siz hluz cênhz Pangz tưx thiêns Vô Ưu Tâm (đrôngl Hôx Chir Minh) haz chinhr cuenx trôngx qơư khơưs puz 200 poz nux tsuô 200 tsêr nênhs pluôs, tanx tâtx, neo đơn nhoz xar Cuangv Tân (Tui Đưc).
 • Pangz côngz txux ntơưv Ban Tơư kra Têi Nguên uô nuv tsuô WBPX xênhr
 • 28/04/2017 14:44
 • Hnuz 21/4, Pangz côngz txux ntơưv Ban Tơư kra Têi Nguên zos đôngx chir Trânx Đinhx Thu, Wiv viên chuên trach Ban Tơư kra Têi Nguên uô Thơưx tưz muôx chuôv uô hâux lưv tsuô WBPX xênhr Đăk Nông chia pâuz tinhx hinhx cangr, por vêv jôngr, angr hangr jôngr.
 • Puz thev bov hiêmv y têr tsuô 540 shuv xinhz Đăk Nông
 • 13/04/2017 14:15
 • Tangs cis 10/4, ntơưv WBPX xar Đăk Nia (Gia Nghiar), Wiv ban MTTQVN xênhr cênhz đrul Hôix Baov trơx nênhs moz pluôs đrôngl Hôx Chir Minh haz Công ti TNHH Bov hiêmv Hanwha Life Viêtx Nam tsov cưv lêr khơưs puz thev Bov hiêmv y têr (BHYT) tsuô 540 shuv xinhz uô nênhx txov nhêv ntơưv xênhr Đăk Nông, đrul tangs chor nhiax zos 186 ntâu chơưx nhiax.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.