Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Uô tar hu bê hangx huv tox thêv njaz Krông Nô
 • 23/03/2017 09:27
 • Hnuz 20/3, Phongx Kôngz lông – PNJJ hênhx Krông Nô tưz zuôr ndâux lus pangz hu bê blêx njaz haz shênhv nangz haz shênhv nangz ntiv, lô gô sanv phâmv hênhx Krông Nô.
 • Kruôz hu pêx xinhv zos nôpx vur khir tưs uô, vâts liêus tơưk nhoz xar Đăk Ngo
 • 16/03/2017 10:37
 • Hnuz 10/3, Phongx Canhv sat Cangr hanhx chinhr lus tsâts tưs tsôngv langx (PC 64) – Công an xênhr cênhz đrul Trung đoanx 720 - Binh đoanx 16 tsov cưv jas kruôz hu tsôngv box minhx cxưx Môngz nhoz sâuv thangx tsangv 3 jos Si At, Sinr Chaiv, Giang Châu ntơưv xar Đăk Ngo (Tui Đưc) zos nôps vur khir tưs uô, vâts liêus tơưk haz chuôz zênhx pangz mangx.
 • Công bôr xar Đưc Minh lo huv jêx jos yaz
 • 10/03/2017 09:48
 • Hnuz 3/3, WBPX hênhx Đăk Mil tsov cưv lêr công bôr xar Đưc Minh (Đăk Mil) lo huv jêx jos yaz (JJY). Uô kangz 5 shông kra cxiv tsang JJY, txus nuôr Đưc Minh tưz cơ banv uô lo tar 19/19 tiêu chir lus cxiv tsang JJY.
 • Kêz uô Hli Thanhs nhanhs shông 2017
 • 10/03/2017 09:48
 • Tangs cis 1/3, ntơưv WBPX xar Nam Dong (Chư Jut), Xênhr đoanx Đăk Nông đrul Hênhx đoanx Chư Jut tsov cưv Lêr krêz uô Hli Thanhs nhanhs shông 2017.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.