Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hnuz hôis cưs yuôx hluôs uô trơưs lus Lâul
 • 24/05/2018 13:57
 • Tos txaik yangz đuô 128 shông Hnuz shang Tsuv tinhx Hôx Chir Minh (19/5), hnuz 19/5, ntơưv jos Năm Tângx, xar Đăk R’la (Đăk Mil), Hôis LHTN Viêtx Nam xênhr cênhz đrul Hôis Cứ yuôx hluôs haz Hôis Chưr thâpx đov xênhr tsov cưv Hnuz hôis cưs yuôx hluôs uô trơưs lus Lâul, viv đăngs jul côngs đôngx, uô trơưs Hli hanhx đôngs nhân đaos shông 2018.
 • Phat đôngs “Hli Công nhân” shông 2018
 • 24/05/2018 13:57
 • Tos txaik uô tar Đais hôis IV Công đoanx xênhr Đăk Nông ntu 2018-2023, tangs cis 17/5, ntơưv Tsêr Văn hoar Los đôngs xênhr Đăk Nông, Liên đoonx Los đôngs (LĐLĐ) xênhr tưz tsov cưv Lêr phat đôngs “Hli công nhân” shông 2018 đrul chuv đêx “Iz công đoanx cơ sơv – iz lơix ich đoanx viên”.
 • Công bôr xar Đăk Wer haz Nghia Thăngr lo huv jêx jos yaz
 • 24/05/2018 13:57
 • Hur oz hnuz 16 haz 18/5, WBPX hênhx Đăk R’lâp tưz tsov cưv Lêr công bôr xar Đăk Wer haz xar Nghiar Thăngr lo huv jêx jos yaz (JJY). Nuôr zos xar tiv 4 haz tiv 5 ntơưv hênhx Đăk R’lâp, cxangz tangs nro 11 xar sâuv thangx tsangv xênhr lo huv JJY.
 • Krêz cxiv tsang Tsêr cơưv cxênhx I Pâuz lus luz plơưr - Đăk Nông
 • 24/05/2018 13:57
 • Tangs cis 15/5, ntơưv tuv nênhs nhoz đrôngl 8, phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) tưz muôx Lêr krêz cxiv tsang Tsêr cơưv cxênhx I Pâuz lus luz plơưr – Đăk Nông. Nuôr zos luz tsêr cơưv nhoz hur Tsangz cxênhx “Chox cưr môngl tsêr cơưv” haz zos tsêr banr trur tsuô chor cưr shuv xinhz uô nênhx txov nhev nhoz thix xar Gia Nghiar.
 • Krêz jas cơưv tiv 5 Cuôr hôis khoar XIV
 • 24/05/2018 13:57
 • Tangs cis 21/5, ntơưv Hax Nôis, Jas cơưv tiv 5, Cuôr hôis khoar XIV tưz krêz cơưv. Hur jas krêz cơưv, Cuôr hôis zuôr seiz shuôs bor cor ntơưv Chinhr phuv, bor cor thâmv tra ntơưv WB Cinh têr ntâus grê cxangz nzir tinhx hinhx cinh têr – tsôngv langx shông 2017 haz chor hli hâur shông 2018.
 • ”Viv luz nênhx an toanx, jông tsuô nhuôs zâu hur kangz ntux công nghês xur”
 • 17/05/2018 14:46
 • Nuôr zos chuv đêx Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu shông 2018 kror lo WBPX xênhr has ntơưv Cêr hoaix xur 213/ KH-UBND, đrul chor nôis jung: Tsov cưv chor sưx ciênx haz hoatx đôngs kruôz ntuôl; Tsov cưv lêr phat đôngs truênx thông; Tsov cưv Lêr phat đôngs Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu shông 2018; Kruôz hu tsôngv langx; Tsov cưv chor hoatx đôngs muôx tuôx côngv ntơưv nhuôs zâu; Hoatx đôngs jas su cheix ntux cuz an toanx, jông.
 • Liên hoan nghês thuôx hu gâux Then, ndăngs Tinhr tangs têz qơưs
 • 17/05/2018 14:43
 • Hur 2 hnuz 13 haz 14/5, ntơưv đrôngl Hax Giang, Bôx Văn hoar, Thêv thos haz Du lix đrul WBPX xênhr Hax Giang tsov cưv Liên hoan nghês thuôx hu gâux Then, ndăngs Tinhr tangs nro têz qơưs jas tiv VI shông 2018 haz công bôr Cui hoaix thangx tsangv du lix Têz qơưs Cao nguên jêz Đôngx Văn, xênhr Hax Giang.
 • Hôix nghix Trung ương 7 khoar XII
 • 10/05/2018 14:45
 • Txix hnuz 7-12/5, Hôix nghix Ban tsât hanhx Trung ương Đangv jos tiv 7 khoa XII tưz muôx jas cơưv hur chox kra ntơưv Tôngv Bir thư Nguênr Phur Trongx.
 • Uô nghiêm tuc ntâus grê, sox seiz tsêr pluôs, jê pluôs
 • 10/05/2018 14:45
 • Hnuz 3/5, WBPX xênhr tsov cưv Hôix nghix Ntâus grê hâux lưv điêux tra, sox seiz tsêr pluôs, jê pluôs sâu vthangx tsangv xênhr Đăk Nông. Trơưs bor cor, txus shông 2017, chor tsêr pluôs ntơưv tangs nro xênhr txir 16,57%.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.