Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nênhs kôngz Long Sơn lo blêx chiv ntux yaz
 • 02/07/2020 16:47
 • Chiv ntux yaz 2019, xar Long Sơn (Ðăk Mil) chos lo muôx 30 ha blêx. Nhis hnuôr, ntâu chuôz zis tsôngv box Zir, Langl, Chu nhoz xar tưz sâu lo muôx 50% chor angr blêx đrul jông saz lo blêx đuô so li đuô kror qơư sâuv thangx tsangv hênhx.
 • Chuôz zis-Kror qơư tu zus, phat hui grê văn hoar truênx thôngr
 • 26/06/2020 14:58
 • Hur luz nênhx yaz nhis hnuôr, tsinhv tsi tâu siz luôs lus luz nênhx, cêr txơưx njê, tangz sis ntơưv chuôz zis nênhs Choz Tsiz haz tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs hur côngs đôngx tiz nênhs nhoz tsinhv muôx ntâu net jông thôngx iz zangv, tiv zix mas tuôr tsês chor grê văn hoar truênx thôngr.
 • Nênhs bor uô hâux lưv
 • 18/06/2020 10:20
 • Nghêx bor lo seiz li "nghêx tiv zix, nghêx đax thux”. Iz lênhx nênhs bor, phongr viên xangr cuôs muôx tac phâmv jông, muôx ntâu kror ndu tsuô nênhs seiz nhênhv mas tsuv cuz saz tsuô nghêx, cênhz đrul bov đamv tsinhz tas, mênhx pêv haz huv six has cxix cxuô xur mông, xưv cxênhx muôx tơưv hur luz nênhx cxuô hnuz.
 • Bor Đăk Nông muôx tac phâmv lo Jaiv C-Jaiv bor chir Têz qơưs jas tiv XIV-2019
 • 18/06/2020 10:18
 • Jaiv bor chir Têz qơưs jas tiv XIV-2019, Hôis đôngx Jaiv bor chir Têz qơưs tưz xair zuôr 140 tac phâmv bor chir xuât săc tsuô vongx Chung khaov; hur ntơư muôx 10 tac phâmv lo Jaiv A, 20 tac phâmv lo Jaiv B, 41 tac phâmv lo Jaiv C haz 32 tac phâmv lo Jaiv Khuênr khich (37 tac phâmv lo môngl Chung khaov tangz sis tsi lo jaiv).
 • Njiz njêx muôl, yangx côngz nênhs uô bor tiêu biêuv
 • 18/06/2020 10:19
 • Tangs cis 13/6, yangz đuô 95 shông Hnuz Bor chir Cach mangs Việt Nam, Ban Tuên zor Trung ương, Bôs Thông tin haz Truênx thông, Hôis Tsêr bor Việt Nam, Bor Pêx xinhv, Đaix xang đuôz Việt Nam tsov cưv Hôis nghis njiz njêx muôl, yangx côngz nênhs uô bor tiêu biêuv.
 • Chênhr phangx jangv phuôz chuô cưx đoan hâur cheix nrux nangs
 • 11/06/2020 15:03
 • Trơưs nhangx xangv has ntơưv Trung tâm Khir tươngs thuiv văn Đăk Nông, sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov hlôngr ntơưv cheix ntux kruôr môngl tsuô cheix ntux nangs, khav năng muôx chor phuôz chuô cưx đoan xưx li phuôz, chuô, xuz tuô muôx ntâu.
 • 16 minhx cxưx côngv “Hnuz hôis chuôz zis”
 • 11/06/2020 15:03
 • Chia uô trơưs hnuz Chuôz zis Việt Nam 2020 đrul chuv đêx "Binhx an – Vangv mênhx" haz tsangz cxênhx “Nênhs Việt Nam môngl du lix Việt Nam” zos Bôs Văn hoar, Thêv thos haz Du lix kruôz hu, Ban cangr Jos Văn hoar-Du lix cxuô minhx cxưx Việt Nam tsov cưv tsangz cxênhx “Hnuz hôis chuôz zis” uô tsuô hnuz 1- 30/6/2020. Tsangz cxênhx muôx tuôx côngv ntơưv 16 minhx cxưx (Zir, Langl, Chu, Môngz, Nduôr, Mênhx Jênhx, Fuz Thơưx, Ơ Đu, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.