Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đăk Nông hlôngr pâur thangx tsangv xur tôngx truôx txix 17/6
 • 22/06/2017 10:05
 • Trơưs Cux Viênr thông (Bôx Thông tin haz Truên thông), ntu 3 hlôngr pâur thangx tsangv xur tôngx truôx zuôr uô ntơưv 23 xênhr, đrôngl, hur ntơư muôx xênhr Đăk Nông. Hâux lưv hlôngr pâur thangx tsangv xur tôngx ntu 3 chuôz uô txix 0 six hnuz 17/6 txus tangs hnuz 16/7.
 • Chor phong tsox lux ntơưv đoanx txuôs nzir lo uô muôx nux grê
 • 22/06/2017 10:05
 • Hur 6 hli hâur shông, côngz txux đoanx, hôix haz phong tsox thanh, thiêur nhi xênhr tưz uô lo ntâu nux grê. Oz phong tsox lux zos “Xung cich phuôv tsangr cinh têr – tsôngv langx haz por vêv Têz qơưs”, “cênhz đrul thanh niên chuôz uô nênhx, uô nox” muôx ntâu công trinhx, phênhv nuv tsinhz tas haz muôx grê.
 • Njuôl moz, phaiz yuôx khôngz tsuô 600 nhuôs zâu xar Quangv Khê
 • 22/06/2017 10:05
 • Hnuz 18/6, Hôix cưs yuôx hluôs xênhr Đăk Nông, Tsêr khu moz nhi đôngx 1 đrôngl Hôx Chir Minh, Tsêr khu moz Đa khoa hênhx Đăk Glong uô cê tsov cưv Tsangz cxênhx njuôl moz, thangv kra, tu đăngs jul haz phaiz yuôx khôngz tsuô chor cưr shuv xinhz, thiêur niên nhi đôngx (hur kangz 15 shông) sâuv thangx tsangv xar Quangv Khê (Đăk Glong).
 • Tri ân nênhs muôx côngs cach mangs
 • 15/06/2017 14:02
 • Trơưs Cêr hoaix xur 276/KH-BCH ntơưv Ban Tơư kra tsov cưv hoatx đôngx yangz đuô 70 shông Hnuz Thương binh - Liêtx sir (27/7/1947 - 27/7/2017), txix hli 5 txus hli 7/2017, iz cơ cuan, đơn vix, tsov cưv, joanh nghiêpx sâuv thangx tsangv xênhr nhoz txix điêux ciênx mênhx pêv tas ntơưv đơn vix, tsov cưv thangv kra, kruôz ntuôl, kruôz hu txus canr bôx, công tsưc, viên tsưc, nênhs los đôngx zos siz hliz haz tsach nhiêms, côngv uô iz zangv đăngs nuv jông mênhx pêv tas, muôx nux grê sưs li: Siz pangz cxiv tsang tsêr siz hluz; puz fông ntơưr xir por; yangv txus puz nux; nhênhx zus, tu nav Viêtx Nam anh hungx, chor tsêr nênhs thương binh, nênhs cxênhz jê liêtx sir, nênhs muôx côngs cach mangs uô nênhx txov nhêv; tu, khu chor công trinhx sâu côngs liêtx sir…
 • Shuv xinhz, xinhz viên lo txaik 1,5 chơưx nhiax/hli
 • 08/06/2017 13:40
 • Thuv tươngr Chinhr phuv kror cus bê ban hanhx Cuêt tinhv 751/QĐ-TTg khu hlôngr keiz chia txaik cui đinhs ntơưv Khoanv 1 Grêi 5 Cuêt tinhv 157/2007/QĐ-TTg hnuz 27/9/2007 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus njênhk zôngv tsuô shuv xinhz, xinhz viên.
 • Kruôz ntuôl luôx lês an toanx zos thôngs ntơưv xar Đaox Nghiar
 • 08/06/2017 13:40
 • Tangs cis 4/6, Phongx Canhv sat zo thôngs Công an xênhr Đăk Nông đrul Công an hênhx Đăk R’lâp, Công ti Honda Tiênr Phat (Đăk R’lâp) tsov cưv kruôz ntuôl luôx Zos thôngs cêr angr haz puz nux tsuô pêx xinhv xar Đaox Nghiar (Đăk R’lâp).
 • Xang xur mông nhuôs zâu cor mangs tsuv lo tuôv zinhv ntơưv nav txir chor nhuôs
 • 08/06/2017 13:40
 • Muôx grê txix 1/6, luôx Nhuôs zâu txưr hanhx vi công bôr, thangv kra xur mông lus luz nênhx, bir mâtx car nhênhs ntơưv nhuôs zâu mas tsi lo tuôv zênhv ntơưv nhuôs zâu txix 7 shông tror sâuv haz ntơưv nav, txir, nênhs pangz saiz; txi cung câp los sis seik xur mông los sis nhuôs zâu sir zôngv chơưr, bia, zênhz cangz haz tsât kuôr zênhz, tsât cich thich, thưx phâmv tsi an toanx, tsi jông tsuô nhuôs zâu…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.