Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ntâu hoax đôngs phôngv Tsaz Trung thu 2019 tsuô nhuôs zâu
 • 12/09/2019 15:42
 • Hnuz keix 6/9, Hôis đôngx đôis Trung ương, Trung tâm pangz haz Phuôv tsangr thiêur nhi Viêtx Nam cênhz đrul Xênhr đoanx tsov cưv Tsangz cxênhx “Trung thu tsuô cưr” ntơưv tsêr cơưv cxênhx I Lê Hôngx Phong, xar Đăk Sôr (Krông Nô).
 • Lov jêv ntưl shông cơưv yaz
 • 05/09/2019 16:07
 • Hnuz 5/9, jê 174.420 shuv xinhz hur tangs nro xênhr tưz cuz saz lus môngl krêz shông cơưv yaz 2019 – 2020; hur ntơư, muôx li 44.000 shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs, txir tiv lês 25%.
 • Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs xang thư phôngv shông cơưv yaz
 • 05/09/2019 15:58
 • Hnuz 1/9, Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs Nguênr Phur Trongs tưz xang thư phôngv nganhx Zor zux, cxuô cxênhx nav txir haz chor cưr shuv xinhz, sinh viên jas krêz shông cơưv yaz 2019-2020. Uô kangz lus phôngv shông cơưv yaz, hur thư, Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs Nguênr Phur Trongs muôx ntu:
 • Phat hanhx bôs tem haz bôs lix đax biêts lus Lâul Hôx
 • 05/09/2019 15:57
 • Jas yang đuô 50 năm tangs Đangv, tangs pêx xinhv uô trơưs Ji tsuc thiêng liêng ntơưv Tsuv tinhx Hôx Chir Minh haz yangz đuô 50 shông hnuz pôngz ntơưv Lâul (2/9/1969 - 2/9/2019), Bôs Thông tin haz Truênx thông, Tôngv công ti Bưu điêns Viêtx Nam tưz phat hanhx bôs tem “50 shông uô trơưs Ji tsuc Tsuv tinhx Hôx Chir Minh (1969 - 2019)” haz bôs lix “Lâul Hôx chiax iz cxil cênhz đêx angr Viêtx Nam”.
 • Lov jêv Tsaz Đôcx lâps” ntơưv Jos Văn hora - Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam hur hli 9
 • 29/08/2019 14:40
 • Txix hnuz 30/8-30/9, ntơưv Jos Văn hoar - Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Têi, Hax Nôis) zuôr muôx chor hoax đôngs đrul chuv đêx “Lov jêv Tsaz Đôcx lâps” yangz đuô 74 shông Hnuz Krêz bê têz qơưs Côngs hoax Xar hôis Chuv nghiar Viêtx Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) haz yangx côngz, kra chor net văn hoar, phong tux tox cuanr ntơưv côngs đôngx 54 minhx cxưx Viêtx Nam.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.