Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Uô Jưx anr cêr ndil seiz đriv ntu 2017-2020
  • 12/10/2017 14:36
  • Hnuz 5/10, ntơưv hênhx Đăk Mil, Bôx Tư lênhx Cuân khu 5 haz WBPX chor xênhr Đăk Lăk, Đăk Nông tsov cưv lêr uô Jưx anr cêr ndil seiz đriv sâuv thangx tsangv oz xênhr Đăk Lăk, Đăk Nông ntu 2017-2020.
  • Ntâu tsangz cxênhx tinhx nguênx, pangz côngx đôngx jas Tsaz Trung thu
  • 05/10/2017 10:34
  • Kror đhâu, jas banx zos công trinhx kror đêx yâu haz tsêr vêv xinhz tsuô Tsêr cơưv cxênhx I Hungx Vương, nhoz xar Chư K’nia (Chư Jut), Hôix Kuôl pux tưx thiênx đrôngl Hôx Chir Minh cênhz đrul Hôix Chưr thâpx đov xênhr tưz khơưs 400 phênhv nux, iz phênhv nux muôx 200.000 nhiax đrul tangs nro chor grê muôx jê 80 chơưx nhiax tsuô shuv xinhz haz yangx 200 chêr trik yo kuz tsuô pêx xinhv sâuv thangx tsangv.
  • Tsangz cxênhx “Trung thu tox saz” ntơưv xar Quanvg phur
  • 29/09/2017 09:41
  • Hnuz keix 23/9, ntơưv phân hiêux Tsêr cơưv cxênhx I Bêr Văn Đanx, nhoz jos Phur Hoax, xar Quangv Phur (Krông Nô), Hôix Chưr thâpx đov xênhr cênhz đrul Công ti điênx thoaix OPPO Viêtx Nam (đrôngl Hôx Chir Minh) tsov cưv Tsangz cxênhx “Trung thu tox saz” haz puz nux shuv xinhz, nhuôs zâu pluôs minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz sâuv thangx tsangv.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.