Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak Nong gĕh 2 he bu nuyh gĕh k’hưm dơi bu r’nê
 • 12/12/2019 14:06
 • Ta Gala R’nê bu nuyh gĕh k’hưm, bu nuyh gĕh nau wăng sa blau tâm mpeh bu nong iê bu nuyh 5 n’gor Tây Nguyên đah nau moh kan “Bu nuyh n’hưch nuih n’hâm ntĭm nau kan” yor M’bŭch Mbơh hưn n’hanh Truyên thông Gia Lai kan ndrel ma Kênh mpơl rup bri dak VTV8 ndâk lơ 7/12, Dak Nong gĕh bar he bu nuyh dơi bu r’nê lah che Điểu Nanh (deh năm 1979) Bu Nong, Bu nuyh gĕh k’hưm ta bon Bu'Njang, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) n’hanh Điểu MB'Râng (deh năm 1961) Bu Nong, Groi kô ruanh bon Dak R'moan, xă Dak R'moan (Gia Nghĩa).
 • Ndâk ăp ntil nau pah kan ta khay 12 đah nau moh “Kao uĕh”
 • 05/12/2019 10:29
 • “Kao uĕh” lah nau moh pah kan ta khay 12 dơi ndâk kan ntơm lơ 1/12/2019 – 2/1/2020 ta Bon Nau way – Ntŏk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đah ăp ntil nau kan gơi bư hao nau uĕh ma tơm si, kao tâm r’nglăp ndrel đah nau way n’hanh nau pah kan bơh ăp bu nuyh bu nong m’ak nau rêh ta ăp nar dăch lôch năm, rơm du năm mhe đah nau kan uĕh nau uĕh lăng, nau nŭm drăp ndơ tâm bon lan, ntŏk deh.
 • Tâm kơl ti, n’hâm suan tâm nau kan n’gang nau ji tưp AIDS
 • 05/12/2019 10:29
 • Lơ 1/12, ta bon jê Kiến Ðức, M’bŭch kan Y tế kan ndrel ma UBBL n’qual Dak R’lâp lĕ ndâk tâ Rbŭn mít tinh tĕng bư Khay pah kan bri dak n’jrăng, n’gang nau ji HIV/AIDS, Nar Ăp bri dak n’jrăng, n’gang nau ji AIDS năm 2019 đah nau moh kan “Tâm kơl n’hâm suan - bư ân lĕ nau ji tưp AIDS”.
 • Ndâk njêng sam bŭt kơp 40 drăp gĕh tâm n’gor
 • 28/11/2019 14:25
 • Trung tâm Khuyến kông n’hanh Ntrôl nau kan tăch r’văt drăp (M’bŭch Kông thương) mhe ndâk njêng sam bŭt kơp drăp gĕh, ndơ gĕh pah kan, nau uĕh tâm nau kan tâm n’gor Dak Nong. Sam bŭt aơ nchih ân bu gĭt 40 ntil drăp gĕh, tâm nĕ gĕh: ca phê, tiêu, điều, bum chưn, bơ, sầu riêng, tuh neh, tuh nanh, si, nau trah lôk si, bư ka đar…
 • R’noh r’năk o-ach tâm bon lan bu nong iê bu nuyh lơ nar lơ trŭnh
 • 28/11/2019 14:25
 • Jêh lơ 3 năm (2016 – 2018), ndâk Nau kan bri dak bư trŭnh o-ach nâp phĭt, n’gor Dak Nong abaơ hôm e tâm 21.000 r’noh r’năk gĕh nau rêh o-ach, trŭnh dăch tât 5,7% đah năm 2016. Ta nau m’ak aơ, r’noh r’năk o-ach kơp lah r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh trŭnh lơ 15%.
 • Mô dơi dơn mhe “viên chức lĕ ma năm kan” ntơm lơ 1/7/2020
 • 28/11/2019 14:27
 • Mhau lơ 25/11, đah 88,2% bu nuyh kan tĕng nau kan, Tâ rbŭn tâl 8, Quốc hội XIV lĕ trŭnh luật r’gâl tay, dơm tay ăp ntil nau kan bơh luật Kán bộ, kông chức n’hanh luật Viên chức. Gĕh âk ntil nau kan dơi bu uănh ta luật aơ lah lĕ chơ lơi nau tâm buăn kan mô kơp năm khay ma bu nuyh dơi bu sŏk bư viên chức ntơm lơ 1/7/2020.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.