Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Năm 2021, Dak Nong nsrôih pah kan hao nau wăng sa gĕh rlau 7,18%
 • 31/12/2020 10:45
 • Năm 2020, hôm gĕh âk nau jêr jŏk, khă nĕ Dak Nong lĕ nchŭn n’hâm suan pah kan nê nê “bar ntil nau kan kh’lay” tĕng nau ntĭm gai bơh Chính phủ lah bư hao nau wăng sa, n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19. Tâm nam 2020, n’gor dơi pah kan jêh 11/16 ntil nau kan wăng sa – nau rêh bon lan.
 • Lĕ nuih n’hâm rŏng tâm ntŭk dak rlai
 • 24/12/2020 13:53
 • Ta ăp kô lao, ntŭk kô kao bơh ăp kô lao Trường Sa (Khánh Hòa), ăp ka han mâp âk ngăn nau jêr jŏk mih nar phŭt siăl n’hanh ndơ dŏng rêh ôi mhau mô tŏng. Khă nĕ, kan bộ, ka han ta aơ lĕ nuih n’hâm tâm rom gop, găn ăp ntil nau jêr jŏk, nau o-ach hao tâm nau rêh.
 • Nau ntĭm đă kan bơh Ban Bí thư ta nô nau ndâk sa Têt năm 2021
 • 24/12/2020 13:52
 • Wa Trần Quốc Vượng, Chăm gai Ban Bí thư Trung ương Ðảng mhe nchih săm bŭt kí Nau ntĭm đă kan 48 ta nô nau ndâk sa Têt năm 2021. Ban Bí thư đă ăp n’gâng kan ủy, ntŭk ndâk kan đảng, n’gâng kan bri dak, Mặt trận n’hanh ăp phung kan chính trị - bon lan ăp ntŭk nchŭn n’hâm suan bư tĕng ân di ăp ntil nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19, tâm nĕ mô dơi lah mô klach đah ăp ntil nau ji tưp; n’hao ăp ntil nau pah kan, tăch r’văt drăp ndơ, hao nau wăng sa – nau rêh bon lan, mât chiă ân uĕh neh ntu bri dak, đăp mpăn nau rêh tâm bon lan, lĕ n’hâm suan pah kan ân uĕh ngăn ngên ăp ntil nau nchră kan, nau ndâk kan, ntil nau kan tâm năm 2021.
 • Nar rbŭn ân nđâp dak m’ham – Rbŭn xuân hồng năm 2021
 • 10/12/2020 10:12
 • Bư tĕng nau Rbŭn xuân hồng năm 2021, ôi lơ 8/12, ta Wâl Rbŭn ndâk nchră nau kan n’gor, N’gâng kan ntĭm gai Jă đă kơl ân nđâp dak m’ham n’gor n’hanh bon têh Gia Nghĩa kan ndrel ma Trung tâm sŏk dak m’ham Wâl dak si Chợ Rẫy lĕ ndâk Nar rbŭn ân nđâp dak m’ham. Ðah nau kan “Ân đâp dak m’ham kơl bu nuyh gĕh nau ji – Dăn gĕh nau kơl nao nao”, gĕh âk bu nuyh kan bộ, kông nhân, viên chức, đoàn viên, druh ndăm tâm ăp n’gâng kan n’hanh bu nuyh bon lan bon têh Gia Nghĩa tât ân nđâp dak m’ham rlau 700 đơn vị dak m’ham kloh.
 • Dak Nong gĕh 15 kô ruanh têh hăn Rbŭn têh Tâm rlong rŏng ma bri dak tâl X
 • 10/12/2020 10:12
 • Tĕng nau mbơh tâm mâp ma ăp n’gâng kan kan báo chí ta nau pah kan Tâm rlong rŏng ma bri dak tâl X n’hanh Nau k’dŏ mprơ “Tâm rlong rŏng ma bri dak” yor N’gâng kan Tuyên giáo Trung ương kan ndrel ma N’gâng kan Mpơl rup Việt Nam ndâk kan, Rbŭn têh Tâm rlong rŏng ma bri dak tâl X dơi ndâk kan tâm 2 nar lơ 9-10/12, ta Wâl Rbŭn ndâk nchră nau kan Bri dak Mỹ Ðình, Hà Nội.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.