Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang môi trươngx zor zux an toanx, jông haz thân thiêns

21/11/2019 15:29 G11T+7

Shông cơưv 2019 – 2020, Tsêr THPT Minhx cxưx nôis tsur N’Trang Lơng (Gia Nghiar) muôx 435 shuv xinhz, hur ntơư 423 shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs, 67% zos minhx cxưx nhoz qơư M’nông, Mas, Ê đê…

Hur jas kruôz hu “cxiv tsang tsêr cơưv thân thiêns, shuv xinhz trâu saz”, chor theix cô zor ntơưv tsêr cơưv uô muôx kangz hâu hâux lưv khai thac nôis jung ciênr thưc zor zux môi trươngx đhâu chor môn cơưv; txangr jê, uô muôx siz txuôl saz xangr trâu saz tsuô chor shuv xinhz, lo chor cưr njênhk fênhz haz siz thangv. Txix ntơư, shuv xinhz cuz saz cơưv shuv, chênhr phangx nrar cơưv ciênr thưc, đrăngx đrênhk cơưv shuv, yangz shuv cir năng haz phương phap cơưv shuv. Cêt cuav, tsi muôx shuv xinh tso ntơưr tsês, tiv lês cơưv tar THPT cxangz ndê cxuô shông; shuv xinhz lo môngl cơưv cxuô tsêr đais hocx, cao đăngv haz shuv xinh coz têz qơưs, thangx tsangv por lênhx cxangz ndê

Tsêr cơưv zov chênhr cxiv tsang pangz cưs kra muôx saz jông, năng lưx cangr

Cưs kra ntơưr txangr jê hur kra cơưv, ntâus grê cêt cuav shuv, cơưv ntơưv shuv xinhz siz luôs, khach cuan

Shuv xinhz lo siz shơư nôis jung lus zor zux cir năng uô nênhx haz ciênr thưc zor khoa

Chor theix cô zor khuênr khich chor cưr shuv xinhz tuôr tsês, phat hui banv săc văn hoar minhx cxưx

Chor cưr shuv xinhz cxiv tsang haz tuôr tsês tsêr cơưv njuôz, hur saz, jông gâux haz an toanx

Yangr uô si jông sâu lo ntâu shuv xinh tuôx côngv

Hồ Mai

3,957
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.