Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xar thangx tsangv đriv Đăk Wil trâu saz uô tar jêx jos yaz

02/01/2020 09:38 G1T+7

Xar buôs đriv Ðăk Wil (Cư Jut) muôx yangx 2.200 tsêr, 10.490 ntâu tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs txir muôx 64%. Uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, xar Ðăk Wil tưz haz tangz tov hu grul cxuô đăngs jul, siz shơư ntâu tsangz cxênhx, jưs anr haz pênhr chia đâux tư cxiv tsang cơ sơv has tângx, uô hlôngr yaz njêx muôl jêx jos.

Txix thâuv uô trơưs Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, chor tsêr đangr pho ziv hnuz ziv ntâu; cêr jêx jos lo luôv mox nhex; đăngs jul pêx xinhv lo tu jông đuô; luz nênhx vâts tsât, tinh thânx pêx xinhv ziv hnuz ziv tâu jông đuô… Txus hnuôr xar tưz cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir jêx jos yaz. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo 39 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; chuôz zis pluôs txu grêl yuôr 5,4%.

Chor chuôz zis nhoz jos 8 tưz yưv côngs, nhiax uô cêr mox nhex, chos pangx uô muôx môi trươngx njuôz-hur saz-jông gâux tsuô jêx jos.

Chor nhuôs hur ntu shông môngl cơưv lo 100%.

Tsêr y têr xar lo huv Têz qơưs, pangz uô muôx kangz hâu por vêv, tu đăngs jul tsuô pêx xinhv hur thangx tsangv.

Nênhs Chu nhoz jos Đoàn Kêt tuôr truôx mtâu net văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx.

Pêx xinhv chos yangx 300 ha ntông hnox txir chia uô bluô hnux.

Hês thôngr cêr môngl lus jêx jos lo siz txuôl, pêx xinhv xar Đăk Wil lo sir zôngv yêz bit công côngs.

Y Sơn

4,665
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.