Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xar Nam Xuân sir jul lo huv jêx jos yaz tsuô shông 2020

04/04/2019 13:55 G4T+7

Xar Nam Xuân (Krông Nô) nhis nuôr muôx 9 minhx cxưx nhoz uô cê ntơưv 11 jos đrul muôx li 7.100 tus nênhs.

Chênhr mangx pênhr ntơưv cxuô tsangz cxênhx 135, 102; jưs anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên… xar tưz cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl haz kruôz hu pêx xinhv môngl côngv tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz. Pêx xinhv xar Nam Xuân tưz trâu saz phuôv tsangr cinh têr, yưv đăng sjul, nhiax txas chia cxiv tsang têz qơưs. Txus nuôr, ndêx muôl jêx jos sâuv thangx tsangv xar muôx ntâu hlôngr yaz. Sâu fênhx đrăngz lo yangx 33 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Xar Nam Xuân tangz tov sir jul cuôs lo huv jêx jos yaz tsuô shông 2020.

Chor nhuôs zâu môngl txus tsêr cơưv lo 100%

Pêx xinhv jos Thanh Sơn yưv đăngs jul cênhz Têz qơưs uô tar cêr môngl lus jêx jos

Ntâu net văn hoar ntơưv minhx cxưx Nduôr, Zir, Thair sâuv thangx tsangv xar lo phat hui tuôr truôx

Cax phê zos kôngz chos tsinhv pangz pêx xinhv cxuôv yeiz, txu pluôs

Y Sơn

3,134
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.