Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xar Long Sơn cxơư ndê muôx kangz hâu uô kông lông

18/07/2019 15:02 G7T+7

Xar Long Sơn (Đăk Mil) nhis nuôr muôx 395 tsêr đrul muôx 1.800 tus nênhs; tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 96%. Nhis nuôr, tangs nro xar muôx yangx 2.000 ha angr uô nox uô hâuk, hur ntơư angr chos kôngz nax shông yangx 1.200 ha, yuôr chor zos angr chos kôngz ntêr shông; tangs nro pangz tsax cxu, keiz us muôx li 26.500 tus.

Nax shông, chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng muôx ntâu chinhr sach pangz pêv xinhv phuôv tsangrr cinh têr xưs li pangz pênhr ưu đair tsuô pêx xinhv txaik, krêz chor lơp yangz shuv chos kôngz, zus tsax, cxiv tsang cêt câur has tângx jêx jos… Đhâu ntơư, pangz pêx xinhv chênhr phangx uô nox uô hâuk, xair cxuô zangv kôngz lông, tsax nôngz huv phuôz chuô, đêx angr chia uô cinh têr tsuô chuôz zis lo ntâu đuô. Txus nuôr, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Tsôngv box minhx cxưx Langs jos Têi Sơn siz pangz hnuz côngs tsêz chos blêx lax chiv ntux cuz

Nênhs kôngz xar Long Sơn tox tsongs tu phưx txoz hur cheix ntux nangs

Nax shông, xar cênhz đrul cuô tsov cưv đoanx thêv krêz ntâu lơp yangz shuv chos haz tu cax phê tsuô pêx xinhv

Hês thôngr cưx đêx lo đâux tư chia pangz mangx nhu câux uô nox uô hâuk ntơưv pêx xinhv hur thangx tsangv

Chiv ntux cuz shông 2019, nênhs kôngz xar Long Sơn tsêz yangx 40 ha blêx lax

Ntâu ntu cêr môngl thangx tsangv uô nox tưz lo Têz qơưs đâux tư cxiv tsang, pangz pêx xinhv truôx saz uô nox

Ntâu chuôz zis zus us chia phuôv tsangr cinh têr

Y Krắk

4,476
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.