Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xar Đăk Som tox tsongs khôi phux haz tu kôngz

13/06/2019 15:54 G6T+7

Xar Đăk Som (Đăk Glong) muôx li 2.450 tsêr, yangx 11.700 tus nênhs, 18 minhx zangv cxưx nhoz uô cê. Xar nhis nuôr muôx tangs nro angr chos kôngz zos 3.700 ha; hur ntơư, chor angr kôngz chos iz shông muôx jê 800 ha, kôngz ntêr shông jê 2.900 ha.

Viv phuôz chuô hlôngr txangr, pôngz grê, muôx cangz moz ntâu sâuv cxuô zangv kôngz uô cxuôv hav txus tinhx hinhx uô kôngz lông sâuv thangx tsangv xar. Viv li, trôngx qơư tox tsongs krz nênhs kôngz tu kôngz lông, phangx tangr cangz moz; kruôz ntuôl nênhs kôngz tsi luôx ntur kôngz công nghiêps ntêr shông chia truôx angr chos kôngz; cungv côr hês thôngr pangs đêx haz cêr môngl tsuô thangx tsangv uô nox chia đamv bov tsuôk, zôngx ziv môngl lus tsuô pêx xinhv. Hur cuir I/2019, pêx xinhv hur xar lo txaik yangx 5 tiv nhiax pênhr cxuôv cxeiz txu pluôs, muôx điêux ciêns đâux tư nôngz kôngz, qir uô nox…

​​​​​​​

Sâuv thangx tsangv tangs nro xar muôx 5 luz pangs đêx đamv bov đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz

​​​​​​​​​​

Hu pêx xinhv tsês angr lo yangx 2.000m2 chia uô yaz cêr môngl lus tsuô thangx tsangv uô nox

​​​​​​​

Khu đuô pangs đêx, cxiv tsang qơư grêl đêx ntơưv pangs Chum IA

​​​​​​​​​​

Lo txaik pênhr, tix lâul Thox A Sungx, minhx cxưx Môngz nhoz jos 4 zuôr nôngz cax phê njuôz kêl tâuz chos hâur cheix ntux nangs

​​​​​​​

Pêx xinhv tox tsongs txar chik, mfông qir tsuô cax phê

​​​​​​​​​​

Nênhs kôngz tsuôk yuôx phangx tangr moz tsuô phưx txoz hâur cheix ntux nangs

Mẫn Doanh

3,302
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.