Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xar Đăk Săk uô tar Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz

03/05/2018 14:55 G5T+7

Lo zov chênhr, đâux tư ntơưv cxuô cxênhx chinhr cuênx cênhz côngv têk pangz đangs hul ntơưv pêx xinhv, txus nuôr xar Đăk Săk (Đăk Mil) tưz cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir hur Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz.

Hur ntơư chor tiêu chir phiv liv tưz lo uô tar li môi trươngx, zos thôngs, tsêr pluôs, zor zux, y têr… Txus nuôr, luz nênhx ntơưv pêx xinhv lo jông đuô, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo yangx 42 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; chor tsêr pluôs yuôr 5,25%, njêx muôl jêx jos yaz muôx ntâu hlôngr yaz.

Xar tưz uô tar tsangz cxênhx phôv câpx zor zux cxênhx I

Lo pêx xinhv tsês angr, yưv côngs cxiv tsang, txus nuôr ntâu txux cêr môngl lus tsuô cxuô jêx jos lo luôv cxêik

Iz chik câuv plơưr xar Đăk Săk hnuz nuôr

Pêx xinhv trâu saz uô kôngz lông, sâu fênhx đrăngz lo yangx 42 chơưx nhiax/tus nênhs/shông

Hêx thôngr cưx đêx, thuiv lơix lo Têz qơưs đâux tư, bov đamv đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz chos

Têz qơưs pangz chia txaik pênhr, tsôngv box M’nông nhoz jos Đăk Săk tưz đâux tư phuôv tsangr zus nhux đăngs

Y Sơn

3,082
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.