Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xar Đăk P’lao txuôs nzir sir jul cxiv tsang yêx jos yaz

24/05/2018 13:57 G5T+7

Xar Đăk P’lao (Ðăk Glong) muôx 5 jos đrul 750 tsêr, 3.100 tus nênhs; hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs txir 85%. Nuôr zos xar txov nhev tiv zix, lo txangr lus nhoz shông 2010, cơ sơv has tângx, cinh têr muôx ntâu txov nhev.

Lo pangz mangx ntơưv cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư lus cxiv tsang cơ sơv has tângx, tsôngv box ntơưv nuôr tưz los six trâu saz, zov chênhr đâux tư uô nox, cxangz nzir năng suât kôngz lông, tsax zus. Txus nuôr, xar tưz uô tar 10 tiêu chir lus cxiv tsang jêx jos yaz. Tsinhv njiz los six ntâu txov nhev tangz sis Đangv bôs, chinhr cuênx haz tsôngv box cxuô minhx cxưx hu rxar xac đinhs txuôs nzir sir jul uô tar cxiv tsang xar jêx jos yaz tsuô shông 2020.

Kôngz chos tsinhv ntơưv xar zos cax phê đrul angr chos muôx 550 ha, sâu fênhx đrăngz lo yangx 3 tênhr/ha

Nênhs kôngz si kra tsưr ziv tu kôngz lông

Pangs đêx lo đâux tư chia txâus đêx txuôk cxuô zangv kôngz

Pêx xinhv lo chinhr cuênx trôngx qơư pangz nôngz ntông chos chia phuôv tsangr cinh têr

Trams y têr xar lo huv mas pêx xinhv lo tu đăngs jul jông đuô

Tsêr cơưv lo đâux tư đangr pho, 100% chor cưr hur shông lo môngl cơưv ntơưr

Cxuô luz jos hur xar tưz muôx cêr luôv cxeik, mox nhex

Minh Huyền

716
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.