Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bôngl maux njuôz tsuô Trươngx Sa

14/11/2019 10:25 G11T+7

Nhoz chor por trôngz, qơư por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax), chor canr bôs, tuz tros tsinhr chênhr mangx nôngz nhôngl lo su chia chos, tu cxuô zangv ntông njuôz chia pangz mangx cxiv tsang shênhv njuôz-hur saz-jông gâux.

Sâuv chor por trôngz đêx tsi nhangz, por trôngz đêx nhangz tsinhr muôx chor vangx jâuz njuôz zos canr bôs, tuz tros tsês jos côngs tu chia lo nox. Chor por trôngz har txưr tsinhv cxiv tsang chor vangx pangx, chor thangx tsangv chos ntông canhv chia uô shênhv môi trươngx. Zos gruôl tu ntơưv chor chiênr sir, chor ntông njuôz nax hnuz hluz jux jul hur phuôz chuô tsi zôngx ziv ntơưv nav har txưr, truôx đrênhk langx khav, muôx đăngs jul njuôz tsuô cxuô luz por trôngz har txưr.

Iz shông, por trôngz Sơn Ca chos yênhx cxênhz tsoz ntông njuôz sâuv por trôngz

Tuz tros por trôngz Sinh Tônx thair yangr ntux vangx jâuz chia jangv cxuôv hav ntơưv đêx haz chuô

Tuz tros por trôngz Sinh Tônx xir por đêx kangz jiz chia txuôk jâuz njuôz

Tu ntông njuôz zos hâux lưv nuv uô ntơưv canr bôs, tuz tros por trôngz Sơn Ca

Chor chiênr sir por trôngz Song Tưv Têi txar chik ntông canhv, uô shênhv môi trươngx jông sâuv por trôngz

Tuz tros por trôngz Nam Yêt tu pangx Phong lan

Maux njuôz jông hlo ntơưv por trôngz Nam Yêt hur plơưr har txưr Têz qơưs

Lê Phước

3,771
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.