Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tui Đưc trâu saz tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix

04/10/2018 09:44 G10T+7

Chor shông đhâu, hênhx Tui Đưc zov chênhr tuôr tsês, tror kangz uô haz phuôv tsangr nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr ntơưv tsôngv box M’nông.

Iz făngz khuênr khich nênhs M’nông nangr khâuz ndơưk truênx thôngr, trôngx qơư tsinhv zov chênhr, tox điêux ciêns haz kruôz hu chor nghês nhân ntul ntâuz txaix tuôr nghêx. Chor đơi vis tsưc năng ntơưv hênhx haz xênhr tsinhr tsov cưv tsi tsês ntâu lơp kra nghêx truênx thôngr ntul ntâuz txaix ntơưv chor xar chôngz nênhs M’nông xưs li Đăk R’tih, Quangv Tân, Đăk Buk So…

Ntâuz txaix ntul ntơưv tơưr ntông hangr jôngr lo nênhs M’nông xar Đăk R’tih tuôr tsês por phưv

Kuôl pux M’nông nhoz jos Bu Boong haz Bu N’rung, xar Đăk Buk So côngv iz lơp kra nghêx ntul ntâuz txaix

Pus Thix Ai, nghês nhân ntul ntâuz txaix nhoz jos Bu Koh, xar Đăk R’tih kra uô pangx ntâuz tsuô cxênhx hluôs

Đhâu chor lơp kra ntul ntâuz txaix 3 hli ntơưv Đêx anr “Kra nghêx tsuô los đôngs jêx jos txus shông 2020”, ntâu kuôl pux M’nông 18 – 22 shông cê tuôr nghêx cê sâu lo nhiax

Tix vi cuz saz lus ntơưv đaiv ntâuz ntul lo uô kangz 2 hli côngv cơưv lơpr kra ntul ntâuz txaix

Chor nghês nhân ntul ntâuz txaix ntơưv hênhx Tui Đưc côngv siz tưr ntul ntâuz txaix hur lêr hôis

Kuôl pux M’nông xar Đăk Ngo tưx hox nangr khâuz ndơưk truênx thôngr zangv yaz côngv lêr hôis

Mẫn Doanh

4,455
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.