Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Đưc chênhr phangx tangr ntux kruôr

05/03/2020 10:26 G3T+7

Hênhx Tuy Đưc nhis hnuôr muôx 4.118 ha angr chos kôngz zos: 366 ha blêx lax, 3.849 ha kôngz công nghiêps haz 596 ha kôngz lur hnôngz nhôngl.

Chia bov đamv đêx tsuôl tsuô kôngz lông hur cheix ntux kruôr shông hnuôr, nôngz nhôngl đhâu, cxuô cxênhx chinhr cuênx haz Pêx xinhv hênhx Tuy Đưc tưz chênhr phangx cxiv tsang chor phương anr, cêr hoaix tso đêx ntơưv chor công trinhx pangs đêx chia phangx tangr ntux kruôr. Sâu vthangx tsangv hênhx nhis hnuôr muôx 38 công trinhx pangs đêx tsinhv bov đamv txâus đêx tsuô pêx xinhv sir zôngv. Iz cxa chuôz zis nhoz saz tưz chênhr phangx khơưz kror đêx, khơưz yaz khu đuô pangs đêx... chia ntiv đêx phangx tangr ntux kruôr grul ntêr. Iz făngz, pêx xinhv tưz chênhr phangx hlôngr iz cxa angr chos kôngz ntêr shông tsi muôx kangz hâu chia chos kôngz lur nôngz nhôngl xưs li: txir lưs suôr, jâuz krưr, txir lưs mangz, kos laz haz iz cxa hoa maux...

Txus six hơưv hnuô đêx ntơưv cxuô luz pangs tsinhv bov đamv chia pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx Tuy Đưc tu kôngz lông

Nganhx tsưc năng hênhx Tuy Đưc cxênhz seiz hês thôngr cưx đêx ntơưv xar Đăk Buk So

Zos txâus đêx mas chor đrăngs blêx lax tangz tov hluz jông

Iz cxa chuôz zis chênhr phangx khơưz kror đêx chia ntiv đêx tsês

Nênhs kôngz Xar Quảng Tâm chênhr phangx khu pangs chia ntiv đêx

Pêx xinhv tsuôl đêx tsuô cax phê

Pêx xinhv xar Quảng Tâm tưz hlôngr iz cxa kôngz ntêr nôngz nhôngl chia chos txir lưs suôr

Chor ntang trông saz pêx xinhv chênhr phangx chos kos laz

Mai Anh – A Trư

1,872
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.