Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Truc Sơn “sâuv ntu” lo huv jêx jos yaz

05/04/2018 09:40 G4T+7

Xar Truc Sơn (Chư Jut) muôx angr đangr 2.780 ha haz muôx yangx 3.330 tus nênhs, hur ntơư muôx yangx 30% zos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (tiv zix zos Nduôr, Zir).

Chor shông đhâu, xar tưz cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv côngv cxiv tsang jêx jos yaz. Pêx xinhv hur xar tưz sir jul haz trâu saz yưv đăngs jul, nhiax txas chia cxiv tsang trôngx qơư. Cơ sơv hax tângx, ndêx muôl jêx jos Truc Sơn ziv hnuz ziv hlôngr yaz. Chor tsêr pluôs ziv hnuz ziv txu grêl (tsuôs yuôr 6%), luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv ndê trux. Chinhr cuênx haz pêx xinhv Truc Sơn tangz tov sir jul cuôs lo huv jêx jos yaz hur shông 2018.

Tsêr Y têr xar Truc Sơn kror uô tar, muôz lus sir zôngv đamv bov nhu câux njuôl khu moz ntơưv pêx xinhv

Chor nhuôs hur shông môngl cơưv lo 100%

Ntâu chuôz zis tưz cxiv tsang tsêr đangr pho

Pangz tsax ziv hnuz ziv phuôv tsangr, muôx hâur pâuk thu nhâpx tsuô ntâu chuôz zis

Tsôngv box tox tsongs tu chor cax phê uô kangz đê txir tangs

Ntu cưx đêx lo cxiv tsang yaz chia pangz mangx đêx tsuôk tsuô đrăngs blêx lax ntơưv jos 1, xar Truc Sơn

Lê Phước

3,706
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.