Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nhuôs zâu nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs ziv hnuz ziv lo zov chênhr

05/10/2017 10:34 G10T+7

Trơưs thôngr cê, tangs nro xênhr muôx jê 160.000 tus nhuôs zâu. So li mătx băngx tsongs, nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs, nhoz tuz nhoz đêz tsi muôx điêux ciênx, sưz tsâus ntâu făngz hur luz nênhx.

Viv li, nôngz nhôngl đhâu, iz făngz zov chênhr ntơưv nav txir, theix cô, chinhr cuênx trôngx qơư tsinhv muôx ntâu joanh nghiêpx, tsêr saz jông haz tangs tsôngv langx tưz tsês ntâu ưu tiên pangz nhuôs zâu, shuv xinhz nhoz tuz, nhoz đêx, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs. Đhâu ntơư,  pangz uô muôx môi trươngx chia chor cưr đơưk iz cxa phiv liv, nde trux hur luz nênhx haz cơưv shuv.

Chor diênr đanx, tsangz cxênhx cxangz nzir has lus, phat hui năng lưx ntơưv nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs lo zov chênhr tsov cưv

Shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs xar Đăk Wel (Đăk R’lâp) lo chor sinh viên tinhx nguênx kra cơưv shuv hur cheix ntux cuz

Ntâu chuôx zis minhx cxưx nênhs tsơưs tưz pâuz zov chênhr đuô txus kror cơưv ntơưv chor cưr

Chor cưr shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Nâm Nung (Krông Nô) lo chor đoanx thêv puz nux jas Tsax Trung thu

Nhuôs zâu nhoz tuz nhoz đêz hênhx Đăk Glong lo chor tix lâul muôv hluz thanh niên txar plâuz hâu, kra vêv xinhz

Nhoz tuz nhoz đêz, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs lo ưu tiên pangz ntâu zangv uô si, đôx cơưv shuv, ntâuz ntơưr ntâu đuô chor qơư zôngx ziv

Nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs lo pangz njuôl khu moz trơưs chêr đôx Bov hiêmv y têr, pangz njuôl đăngs jul đinhx cix…

Mẫn Doanh

4,488
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.