Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txuôl nzir uô trơưs chinhr sach ưu tiên phuôv tsangr zor zux thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs

12/09/2019 15:43 G9T+7

Shông cơưv 2018-2019, nganhx zor zux kra uô chor chinhr sach ntơưv Trung ương haz trôngx qơư tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs (MCNT) chia uô muôx kangz hâu zor zux.

Cêt cuav, tangs nro xênhr muôx yangx 93,5% nhuôs zâu 5 shông uô tar tsangz cxênhx mâmx non; 40% tangs nro chor nhuôs zâu MCNT 4 shông tangs nro xênhr pâuz siz thangv lus; yangx 95% shuv xinhz cơưv tar tsangz cxênhx lus Viêtx cxênhx cơưv I; 91,8% shuv xinhz MCNT cxênhx THCS lo cêt cuav cơưv txix trung binhx tror sâuv (tiv lês tsongs tangs nro xênhr zos 94,1%)... Shông cơưv 2019 – 2020, nganhx zor zux xac đinhs tox tsongs uô chor nhomr hâux lưv cơ banv hur zor zux minhx cxưx zos: Đamv bov chor điêux ciêns phuôv tsangr zor zux truôx đrênhk; kra uô muôx kangz hâu chor jaiv phap cxiz chênhr lus Viêtx ntơưv chor cơ sơv mâm non; Txuôl nzir khov sat haz uô tar chor chinhr sach pangz cưs kra haz shuv xinhz haz cơ sơv zor zux nhoz thangx tsangv minhx cxưx, thangx tsangv muôx điêux ciêns cinh têr-tsôngv langx txov nhev tiv zix; zov chênhr shuv xinhz banr trur nhoz thangx tsangv minhx cxưx, thangx tsangv muôx điêux ciêns cinh têr-tsôngv langx txov nhev tiv zix; Txuôl nzir hlôngr yaz haz cxiz chênhr hâux lưv cangr shuv xinhz MCNT, hlôngr yaz phương phap kra ntơưr haz hlôngr cxênhz yuôx, ntâus shuv xinhz kangz shông cơưv…

​​​​

Cênhz đrăngx đrênhk ntơưv chuôz zis, tsêr cơưv haz tsôngv langx chia tu zor zux nhuôs zâu ziv hnuz ziv jông đuô. Ảnh: K'Rắk

​​​​​

Cxiz chênhr vai tsox ntơưv zor viên chuv nhiêms lơp hur tsov cưv, uô cê zor zux tangs nro cxuô făngz, cangr shuv xinhz MCNT. Ảnh: K'Rắk

​​​​​

Shông cơưv 2019-2020, trang bis hâur pâuk ntơưr, ntơưr sâu tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr tangs yangx 14 tiv nhiax

​​​​

Chor tsêr phôv thông minhx cxưx nôis trur haz banr trur por lênhx tsov cưv kra 2 buôiv/hnuz trơưs huv ciênr thưc, cir năng

​​​​​

Txuôl nzir kra uô muôx kangz hâu chor chinhr sach ntơưv trôngx qơư xưs li: pangz shuv xinhz MCNT zos chuôz zis pluôs, chuôz zis jê pluôs; nhiax môngl lus haz nox hâuk nhoz…

H' Mai

2,528
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.