Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao tay nau pah kan kơl nau ntĭm nti sam bŭt tâm mpeh bu nong iê bu nuyh

12/09/2019 15:43 G9T+7

Năm nti sam bŭt 2018-2020, n’gâng ntĭm sơm ndâk âk nau pah kan kơl tă bơh Trung ương n’hanh tâm n’gor đah kon se nti sam bŭt kon bu nong iê bu nuyh gơi hao uĕh nau ntĭm nti sam bŭt.

Jêh kan, lam n’gor gĕh lơ 93,5% kon se jê 5 năm nti lôch wâl sam bŭt kon se jê nti; 40% r’noh kon se bu nong jê bu nuyh 4 năm lam n’gor lĕ blau mbơh ngơi nau Yuăn; lơ 95% kon se nti sam bŭt nti lôch nau Yuăn wâl sam bŭt gưl I; 91,8% kon se bu nong iê bu nuyh wâl sam bŭt gưl II dơi kơp nti ntơm trung bình tât ka lơ (r’noh kơp lam n’gor 94,1%)… Năm 2019 – 2020, n’gâng ntĭm sơm treng nchră nau kan ăp ntil nau kan ntĭm nti ma bu nong iê bu nuyh gĕh: Bư gĕh nau ntĭm sơm ma kon se nâp phĭt; ndâk nau kan hao ntĭm nau Yuăn ta ăp wâl sam bŭt kon se jê nti, wâl sam bŭt gưl I; Ksiêm n’hanh pah kan ân lôch ăp ntil nau kan kơl nai ntĭm, kon se nti sam bŭt n’hanh ăp wâl sam bŭt tâm mpeh bu nong iê bu nuyh, mpeh gĕh nô nau wăng sa – nau rêh bon lan jêr jŏk; treng kơl kon se nti gŭ rlu ta wâl sam bŭt tâm mpeh bu nong, mpeh gĕh nô nau wăng sa – nau rêh bon lan jêr jŏk; R’gâl mhe n’hanh hao nau pah kan mât mray kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh, r’gâl mhe nau ntĭm n’hanh r’gâl mhe nau ksiêm, kơp nau uĕh hĕ mô uĕh jêh nti sam bŭt lôch năm…

​​​​

Tâm r’nglăp uĕh nau kan đah wâl sam bŭt, tâm r’năk n’hanh bon lan gơi nau kan mât mray nau ntĭm sơm lơ nar lơ uĕh. Ảnh: K'Rắk

​​​​​

N’hao uĕh nau kan nai tơm tâm jrô gơi ndâk nau kan, kan ndrel gơi ntĭm sơm lĕ r’ngôch, mât mray kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh. Ảnh: K'Rắk

​​​​​

Năm nti sam bŭt 2019- 2020, kơl ân sam bŭt rŏ, sam bŭt nchih ma kon se bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor kơp lơ 14 r’me prăk

​​​​

Ăp wâl sam bŭt gưl III bu nong gŭ nti n’hanh gŭ rlu dâng nar pơk 2 tâ nti ôi mhau du nar tĕng nau kơp di nau nti, nau blau gĭt

​​​​​

N’hao tay nau ndâk kan ân uĕh ăp ntil nau kan kơl kon se tâm ăp n’qual gĕh: kơl kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh tâm r’năk o-ach, dăch o-ach; kơl prăk rêl hăn nti n’hanh sông sa…

H' Mai

2,478
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.