Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuânx Hanhx trâu saz cxiv tsang luz nênhx yaz

10/05/2018 14:52 G5T+7

Lo Têz qơưs đâux tư cơ sơv hax tângx li cêr, pangx tênhz, tsêr cơưv, tramx y têr…, pêx xinhv xar (Ðăk Song) tưz trâu saz yưv công, tsês angr uô cêr, pangs đêx… chia pangz mangx nhu câux tsinhz tas haz mux tiêu cxiv tsang jêx jos yaz.

Txus nuôr, tangs nro xar muôx yangx 2.300 ha phưx txoz, 1.600 ha cax phê haz ntâu zangv ntông nox txir, jâuz kos txir. Zos li, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv lo jông đuô; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs shông 2017 lo 43 chơưx nhiax/shông; chuôz zis pluôs txu yuôr 5,9%.

Iz chik câuv xar Thuânx Hanhx hnuz nuôr

Pangs đêx lo cxiv tsang, bov đamv txâus đêx tsuôk kôngz hur cheix ntux kruôr

Phưx txoz zos kôngz chos zov chênhr ntơưv pêx xinhv xar Thuânx Hanhx

Nênhs kôngz tu cax phê cheix ntux nangs

Chor ntu cêr môngl đhâu jêx jos lo cxiv tsang chia zôngx ziv tsuô pêx xinhv môngl lus

100% tuz nhuôs hur shông lo môngl cơưv shuv

Tsamx y têr lo cxiv tsang đangr pho, đap ưngr nhu câux njuôl khu moz tsuô pêx xinhv

Minh Huyền

634
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.