Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuânx Hax lo cxangz 3 tiêu chir hur cxiv tsang jêx jos yaz

23/12/2016 09:56 G12T+7

Xar buôs đriv Thuânx Hax (Đăk Song) nhis nuôr muôx 1.700 ntâu tsêr, 6.000 tus nênhs, hur ntơư tsôngv box minhx cxưx Chu, Nduôr, Nungx… txir 30% tuôz nênhs nhoz.

Kra cxiv tsang jêx jos yaz, hur shông 2015, xar tưz uô lo 6 tiêu chir zos: Cui hoachx, hês thôngr tsinhz chai haz tiêp câns phar luôx, tsêr pêx xinhv nhoz, tsov cưv uô nox uô hâuk, zor zux ha đox tos, Cuôr phongx ha an nhins. Hur shông 2016, hur hâux lưv tuôr truôx chor chiv tiêu, xar tox tsongs chox kra haz uô tar cxangz 3 chiv tiêu zos thuiv lơis, thu nhâps haz tiv lêx los đôngs muôx nuv uô. Tuoz kror thu nhâps fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs ntơưv cxangz ntơưv 19 chơưx nhiax/tus nênhs/shông 2015 ndê 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Iz fangz chor tiêu chir lưz uô lo, xar tsinhv sir jul, hu grul nguônx lưcx, zov chênhr chia uô tar tiêu chir zos thôngs, chuôz zis pluôs, pangx tênhz… Đhâu ntơư, pangz mangx tsât lươngs luz nênhx pêx xinhv haz sir jul uô tar cxiv tsang jêx jos yaz tsuô shông 2020.

Tangs nro xar nhis nuôr muôx 90% tsêr nhoz truôx khor

Iz fangz ndi txus zangv uô nox uô hâuk hangx hoar, cxiv tsang ntâu hơpx tac xar, nênhs kôngz Thuânx Hax tưz trâu saz uô trơưs cir thuôx hur chos kôngz, zus tsax

Tangs nro xar tưz đâux tư yangx 3 km cưx đêx, đap ưngr txâus nhu câux tsuôk ntơưv chor thangx tsangv tsi txâus đêx uô nox

Chor nhuôs minhx cxưx nênhs tsơưs lo cơưv banr trur ntơưv tsêr mâmx non Hoa Lan

Nav cêr 14c ntu đhâu xar Thuânx Hax lo uô zos hâur pâuk, chuôz jul phuôv tsangr tsuô cxuô jêx jos

H'Mai

1,970
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.