Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuâns An sir jul uô tar jêx jos yaz hur shông 2019

21/09/2018 10:28 G9T+7

Uô trơưs Jas kruôz hu cxiv tsang jêx jos yaz, canr bôs haz pêx xinhv xar Thuâns An (Ðăk Mil) trâu saz uô trơưs jông hâux lưv cxiv tsang cơ sơv has tângx, phuôv tsangr cinh têr, iz trux uô tar chor tiêu chir.

Tiv zix, chor jưs anr txu pluôs truôx đrênhk lo kra uô iz tuôv cxix xưs li: Pangz uô cêr jêx jos; mô hinhx tror kangz chos cax phê lu njil; pangz nôngz nhux đăngs tsuô chuôz zis pluôs zus… Iz făngz pangz ntơưv Têz qơưs, pêx xinhv hur xar chênhr phangx nôngl, uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur uô nox uô hâuk. Txus nuôr xar uô tar 15/19 tiêu chir jêx jos yaz; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 33 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; chor chuôz zis pluôs txu grêl yuôr 80 tsêr. Chinhr cuênx haz pêx xinhv xar Thuâns An tangz tov sir jul lo huv jêx jos yaz hur shông 2019.

Ntâu ntu cêr luôv cxeik, mox nhex ntơưv chor jêx jos lo cxiv tsang chos pangx lơưr ntul cês

Cơ sơv vâts tsât tsêr cơưv ntơưv xar Thuâns An lo đâux tư cxiv tsang

Pêx xinhv hur xar yưv nhiax, đăngs jul uô cêr mox nhêx môngl lus jêx jos

Chor jêx jos muôx tsêr văn hoar lo 100%

Công trinhx thuiv lơis Bu Đăk txâus đêx uô nox uô hâuk tsuô pêx xinhv

Iz făngz cax phê, kôngz lông, tsôngv box M’nông nhoz jos Sar Pa, Bu Đăk tsinhv chos phưx txoz

Chuôz zis pluôs lo pangz nhux đăngs nôngz chia phuôv tsangr, muôx nguôx thu nhâps

Y Sơn

4,136
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.