Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Thanh Thair, xar Nâm Nung cxiz chênhr phuôv tsangr chuôz thênhx

03/08/2017 10:44 G8T+7

Jos Thanh Thair, xar Nâm Nung (Krông Nô) muôx 93 tsêr, yangx 430 tus nênhs. Hur ntơư tsôngv box Nduôr txir 76%.

Nôngz nhôngl đhâu, pêx xinhv hur jos trâu saz njo uô nox uô hâuk, phuôv tsangr chuôz thênhx. Nhis nuôr, tangs nro jos muôx 314 ha angr uô nox chos ntâu ntông cao su, cax phê, phưx txoz, kôngz lông cxuô zangv. Iz fangz chos kôngz, pêx xinhv hur jos tsinhv phuôv tsangr zus nhux tưv, nhux đăngs haz yênhx châuv cxênhz tus kaz us. Zos li, chor chuôz zis pluôs đhâu nax shông por lênhx txu fênhx đrăngz 2%; tangs nro jos tsuôs yuôr 8 tsêr pluôs; sâu fênhx đrăngz lo 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; luz nênhx pêx xinhv ziv hnuz tưz truô.

Cêr môngl thangx tsangv uô nox lo Jưx anr 3EM pangz pênhr cxiv tsang, chia pêx xinhv thâux hangx huv, kôngz lông zôngx ziv

Tsôngv box trâu saz siz pangz tsưr ziv uô angr chia phưx txoz tsi tsâu nangs, phangx tangr moz tuênr trungx changs chaix ntux nangs

Zos tu trơưs khoa hocx cir thuôx mas ntâu vangx cax phê ntơưv tsôngv box Nduôr hur jos tsinhr sâu lo 3 – 3,5 tênhr/ha

Jos Thanh Thair muôx yangx 17 ha angr lax chos blêx 1 shông 2 chiv

Ntâu chuôz zis pêx xinhv sir zôngv mair moc uô kôngz lông, pangz cxangz nzir năng xuât los đôngx

Iz fangz chor ntông công nghiêpx sưs li cax phê, phưx txoz, chuôz zis muôv Đamx Đưc An tsinhv tu zus nhux đăngs

Y Sơn

1,818
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.