Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Trung tox tsongs phuôv tsangr nông nghiêps

19/07/2018 10:32 G7T+7

Jos Đăk Trung, xar Đăk Sôr (Krông Nô) nhis nuôr muôx 185 tsêr đrul yangx 1.155 tus nênhs, tsôngv box minhx cxưx Nduôr, Zir txir yangx 60%.

Cax phê zos kôngz chos zov chênhr ntơưv jos đrul yangx 200 ha, sâu fênhx đrăngz lo 3 tênhr/ha; jos muôx 10 ha blêx lax haz jê 100 ha angr chos cxuô zangv hoa maux. Zus tsax tưz lo pêx xinhv tox tsongs phuôv tsangr jê đrul jê  3.000 tus tsax cxi, keiz us… Nhis nuôr, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo jê 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông, tiv lêx chuôz zis pluôs (trơưs huv pluôs yaz) yuôr 10%. Jos sir jul chia chor chuôz zis pluôs txu grêl fênhx đrăngz txix 4 - 8 tsêr/shông.

Jos Đăk Trung nhis nuôr muôx 45 ha phưx txoz

Pêx xinhv phuôv tsangr zus yik ntâu

Nênhs kôngz muôz mair lus uô nox uô hâuk

Tsôngv box Nduôr trâu saz tu, phangx tangr cangz moz blêx chiv ntux cuz

Pêx xinhv hur jos tsinhv chos ntâu zangv hoa maux xưs li poz cưs, tâu, kos laz… chia sâu cxangz thu nhâps

Cêr môngl thangx tsangv uô nox lo Jưs anr 3EM đâux tư cxiv tsang chia pêx xinhv môngl lus zôngx ziv

Cinh têr muôx jul, ntâu luz tsêr đangr pho hur jos lo cxiv tsang

Y Sơn

1,739
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.