Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Rô, xar Tân Thanhx trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz

21/12/2017 09:54 G12T+7

Uô trơưs Jas kruôz hu lus cxiv tsang jêx jos yaz, nôngz nhôngl đhâu, canr bôx haz pêx xinhv jos Đăk Rô, xar Tân Thanhx (Krông Nô) tsinhr trâu saz uô jông cxiv tsang cơ sơv hax tângx, phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang nênhx văn hoar trơưs făngz truôx đrênhk.

Ntâu jưx anr txu pluôs truôx đrênhk lo kra uô tuôz tuôv cxux sâuv thangx tsangv xưs li: pangz uô cêr jêx jos yaz; mô hinhx tror chos cax phê lu njil; mô hinhx tsuôk phưx txoz đrul ndok; pangz nhux nôngz tsuô tsêr nênhs pluôs zus… Iz făngz pangz mangx ntơưv Têz qơưs, pêx xinhv hur jos chênhr phangx cơưv shuv khoa hocx cir thuôx chia uô nox uô hâuk. Zos li, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 31 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; chor chuôz zis pluôs txu grêl yuôr 21 tsêr…

Cêr plơưr jos tưz lo luôv mox nhex 4 km

haz iz cxa ntu cêr tsinhv môngl thangx tsangv uô nox tangz tov lo uô

Tsưr jos Sâmx Minh Chương (sangz xik) zov chênhr seiz pâuz chuv trương, chinhr sach ntơưv Đangv, Têz qơưs lus cxiv tsang jêx jos yaz cênhz cxuô đoanx thêv chia kra uô

Pêx xinhv hur jos hlôngr yaz tar mô hinhx chos đuô cax phê bâuv lu njil sâu lo 4 tênhr/ha

Mô hinhx tsuôk nangs yâur haz đrul ndok tsuô phưx txoz lo uô chia txu côngs los đôngx tsuô nênhs kôngz

Ntâu tsêr nênhs pêx xinhv lo pangz nhux nôngz chia chuôz zis pluôs phuôv tsangr chuôz thênhx

A Trư

2,473
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.