Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos 9, xar Cư K’nia trâu saz txu pluôs, uô nênhx truôx

20/12/2018 10:41 G12T+7

Jos 9, xar Cư K'nia (Cư Jut) muôx 181 tsêr, 2.240 tus nênhs, tsôngv box Môngz txir 95%.

Đhâu chor tsangz cxênhx 134, 135, jưs anr txus pluôs thangx tsangv Têi Nguên…, jos 9 tưz lo đâux tư cxiv tsang cêr môngl lus, cêr môngl thangx tsangv uô nox, pêx xinhv lo txaik pênhr ưu đair phuôv tsangr cinh têr, pangz nôngz ntông chos, tsax zus, qir, cir thuôx… Zos li, txus nuôr luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv tâu jông, sâu fênhx đrăngz lo 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Xangv tangs shông 2018, chor chuôz zis pluôs tsuôs yuôr 13 tsêr, luz nênhx ntơưv tsôngv box Môngz ziv hnuz ziv phuôv tsangr haz truôx.

Tsôngv box Môngz nhoz jos 9, xar Cư K’nia muôx 15 ha blêx lax chos 1 shông 2 chiv

Iz făngz chos kôngz, ntâu chuôz zis Môngz tsinhv chos cxangz phưx txoz

Chos ntông nox txir chia sâu cxangz nhiax txas

Pêx xinhv zov chênhr zuôr mair moc pangz mangx uô nox uô hâuk

Phuôv tsangr zus tsax ntơưv ntâu chuôz zis

Tix lâul Lâux Văn Sinh, Phor tsưr jos trâu saz kruôz hu pêx xinhv zov chênhr phuôv tsangr cinh têr

Kangz shông 2018, jos tưz lo Têz qơưs đâux tư uô cêr môngl lus jêx jos, pangz mangx chia pêx xinhv môngl lus

Y Krăk

4,267
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.