Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsi txâus cưs kra ntơưr, phiv liv tsuô kra haz cơưv

01/11/2018 14:55 G11T+7

Txix shông 2014 txus nuôr, nganhx Zor zux tsi lo cxangz nzir biên chêr cưs kra ntơưr. Thâuv ntơư, chor shuv xinhz cxuô cxênhx ziv hnuz ziv chôngz, môngl txus tinhx tsangs tsi txâus cứ kra ntơưr ntơưv tangs nro cxuô hênhx, thix xar.

Thôngr cê ntơưv Sơv GD-ĐT, zos xangv trơưs đinhs mưc, tangs nro nganhx nhis nuôr tsi tâu muôx 1.093 biên chêr. Cxênhx mâmx non yuôr 839 biên chêr, hur ntơư cxênhx mâur zor yuôr ntâu hlo zos 783 biên chêr haz tsêr nhuôs zâu yuôr 56 biên chêr. Trôngx qơư muôx chor biên chêr yuôr ntâu hlo zos hênhx Đăk Glong: 193 biên chêr, Tui Đưc: 146 biên chêr, Đăk Mil: 121 biên chêr…

Nhis nuôr bôs, nganhx hưr cuan haz chinhr cuênx trôngx qơư tangz tov nrar tsưr ziv khap phux tinhx tsangs tsi txâus cưs kra ntơưr ntơưv nganhx zor zux.

Viv chôngz shuv xinhz, tsi txâus cưs kra mas Tsêr Mâmx non Hoa Lan nhoz xar Đăk Ha (Đăk Glong) tsuv sâu ntâu shuv xinhz cươv trongs iz lơp

Chor lơp mâmx non por lênhx chôngz đhâu 5 – 10 tus nhuôs/lơp, tangz sis tsuôs muôx 1 tus cưs kra

Tsêr THCS Hoangx Văn Thus nhoz xar Quangv Sơn tsi muôx 16 tus cưs kra ntơưr mas tsêr cơưv tsuv kra cxangz, kra gac

Tsêr mâmx non Hoa Sen nhoz xar Quangv Thanhx (Gia Nghiar) uô trơưs hlôngr txangr biên chêr nhân viê đhâu biên chêr cưs kra yaz bov đamv chor cưs kra/lơp

Viv tsi txâus cưs kra, hênhx Đăk Glong muôx jê 700 nhuôs zâu txix 3 – 4 shông tsi tâu lo môngl cơưv

Nguyễn Hiền

2,619
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.