Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thanh niên chos ntông trơưs lus Lâul kra

21/05/2020 14:46 G5T+7

Thâuv tsinhv nhoz, Lâul Hồ tsinhr đênhr saz haz kruôz hu Pêx xinhv trâu saz chos ntông, tuôr maux njuôz tsuô têz qơưs, por vêv môi trươngx chiax nhoz.

Lơưr lus kra ntơưv Lâul, thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr tưz haz tangz tov uô trơưs phong tsox chos ntông njuôz. Txus cxuô jas phat đôngs “Tsaz chos ntông”, đoanx viên thanh niên tsov cưv chos ntông cxangz hangr jôngr haz tưz yênhx zos iz tâps cuanr jôngr hur luz nênhx nhis hnuôr. Chos ntông tsinhv lo thanh niên uô cê, siz shơư tsuô hur cxiv tsang jêx jos yaz, uô muôx canhv cuan njuôz-hur saz-jông gâux ntơưv chor jêx jos. Xangv tuôz shông 2019, đrul hoax đôngs cxiv tsang canhv cuan jêx jos yaz haz por vêv môi trươngx, đoanx viên thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr tưz chos yaz lo 249.000 tsoz ntông njuôz cxuô zangv.

Thanh niên bangx zuz ntông uô trơưs Tsaz chos ntông ndu txax njil Lâul Hồ

Đoanx viên chos chiaz kâuz ntơưv Jôngr phangx pangz têz qơưs cêr 14

Thanh niên lưx lươngs vur trang trâuz saz chos ntông cxangz hangr jôngr

Đoanx viên nênhs M’nông nhoz xar Đăk N’drung (Đăk Song) tuz ntông njuôz hur yangr tax ntơưv xar

Chor chiaz kâuz tror lo chos ntơưv thanh niên nhoz hur chor hangr jôngr mangl luôx

Hangx ntông njuôz jông ntơưv jêx jos lo lưx lươngs thanh niên chos kuôl hnuôr ntâu shông

H’Mai

2,582
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.