Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Druh ndăm tăm tơm si tĕng nau Wa ntĭm

21/05/2020 14:46 G5T+7

Hôm e rêh kăl e, Wa Hồ way jă đă n’hanh n’hưch nui n’hâm Bu nuyh bon lan nsrôih tăm tơm si, gơi uĕh n’hâm bri dak, mât mray kloh uĕh ntŭk gŭ.

Tĕng nau Wa ntĭm, druh ndăm tâm lam n’gor lĕ kan n’hanh dôl pah kan tĕng nau kan tăm tơm si bri. Ta ăp tâ ndâk nau kan “Têt tăm tơm si”, đoàn viên druh ndăm ndâk tâ tăm tơm si gơi njêng bri n’hanh bư jêng du ntil nau way pah kan uĕh tâm nau rêh tât abaơ. Nau kan tăm tơm si aơ hôm dơi bu druh ndăm kan ndrel, tâm r’nglăp ta nau kan ndâk njêng bon lan mhe, gơi bư ndrêh – kloh – uĕh ntŭk gŭ ta ăp thôn, bon. Kơp êng năm 2019, đah nau kan ndâk njêng kloh uĕh ntŭk gŭ tâm bon lan n’hanh mât mray nau kloh tâm bon lan, đoàn viên druh ndăm tâm lam n’gor lĕ tăm gĕh 249.000 ăp tơm si.

Druh ndăm rơm tơm si bư tĕng nau kan Têt tăm tơm si kah gĭt n’hâm suan Wa Hồ

Ðoàn viên tăm tơm n’ho ta Bri n’jrăng mât bư uĕh trong 14

Druh ndăm phung kông an nsrôih tăm tơm si gơi njêng gĕh bri

Ðoàn viên bu nuyh Bu Nong ta xă Dak N’drung (Dak N’Soong) mât mray tơm si ta nglan chưng play ta xă

Tơm n’ho dơi đoàn viên druh ndăm tăm tay ta ăp ntŭk bri bu tă muih phă

Tơm si têh uĕh ta bon lan dơi phung druh ndăm tăm jŏ ma aơ pe puăn năm

H’Mai

2,621
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.