Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thanh niên Đăk Nông đrul phong tsox “Cur nhiav Têz qơưs cur”

10/10/2019 10:23 G10T+7

Pêz xênhr nhis nuôr muôx yangx 176.000 thanh niên. Uô trơưs phong tsox “Cur nhiav Têz qơưs cur”, nôngz nhôngl đhâu, ntâu cxênhx thanh niên tưz muôx ntâu pangz mangx, saz sir jul ndê trux uô nênhx, pangz mangx cxiv tsang têz qơưs.

Lưx lươngs thanh niên côngv saz, xung cich, tinhx nguêns viv côngx đôngx đrul ntâu hoax đôngs, nuv uô muôx grê tsinhz tas. Chor câu lax bôs khơiv nghiêps, tinhx nguêns, tso nyangr, por vêv môi trươngx, phangx, tangr nênhs cxuv..., uô muôx ntâu zangv tsuô hâux lưv hôis haz phong tsox thanh niên.

​​​​​​

Cxuô cxênhx hôis tsinhr zov chênhr yangz saz xangr, cxiv tsang cxênhx thanh niên muôx saz civ luôx, tsach nhiêms, chênhr phangx cơưv shuv, sangr tos

​​​​​​​​​

Chor công trinhx, phênhv nuv thanh niên, hoax đôngs an sinh tsôngv langx til lus côngs đôngx tsinhr lo lưx lươngs thanh niên uô

​​​​​​​​

Đoanx viên, thanh niên tso njêl, tror uô muôx njêl, hlôngr tsangr môi trươngx sinh thair

​​​​​​

Hoax đôngs njuôl moz, phaiz yuôx tsuô nênhs pluôs, minhx cxưx nênhs tsơưs thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz

​​​​​​​​​

Chor đôis, nhomr, câu lax bôs thanh niên hanhx đôngs viv môi trươngx sâu jac thaiv

​​​​​​​​

Thanh niên thangx tsangv jêx jos, nhoz tuz, nhoz đêz cênhz chuôz zis trâu saz uô cinh têr, ndê uô bluô hnux tsinhv chinhz

Tuệ An – Hồ Mai

3,921
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.