Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx thâuv hlang đêx cheix ntux nangs

26/09/2019 09:33 G9T+7

Ðăk Nông tiv zix mas zos tox trôngz, mangl kuôl ntâu viv hangr đêx. Uô kangz cheix ntux nangs lus ntêr, đêx hluz pês hâur hangr lus uô tsuô bleiv đêx ntơưv cxuô tus hangr đêx ndê saz, ndê chênhr.

Zos pêx xinhv tsi chênhr phangx thâuv môngl đhâu hangr đêx, qox, pangs đêx los six zôngx ziv mangl đêx yôngz, pôngz đêx. Viv li, chia zangv chor tai nans tsi xangr txus muôx pêx xinhv tsuv uô jông xangr; has chuôz zis, nênhs cxênhz jê tsi tuôv tangr hlang đêx thâuv đêx lux. Iz făngz ntơư, cxuô trôngx qơư, cơ cuan tsưc năng cxiz chênhr kruôz ntuôl, huv six has txus ngui hiêmv tsuô pêx xinhv; tso canr bôs jur, kra haz pangz pêx xinhv môngl lus đhâu đêx an toanx hur cheix ntux nangs.

​​​​​​​​​

Viv nangs lus ntêr, iz cxa qox tuôv đhâu đêx sâuv trôngx qơư xênhr mangl đêx nhangz, poz, uô phiv liv tsuô pêx xinhv môngl lus

​​​​​​​​​

Pêx xinhv tsi lo tuôv tangr, tsi hlang đhâu qox đêx nhangz, pangs đêx ntưl thâuv puv tsi an toanx

​​​​​​​​​​​​​

Chia bov đamv an toanx tsuô tiz nênhs, shuv xinhz tsuv tos nênhs hur tsêr tuôx tos, tsi lo hlang đêx iz lênhx

​​​​​​​​​

Ntâu nav txir shuv xinhz jos Sơn Hax, xar Nam Xuân (Krông Nô) âur nhuôs hlang đêx môngl cơưv, cxơưx tuôz zưv tai nans

​​​​​​​​​

Pêx xinhv tsuv tsơưs môngl lus đhâu chor qox tams hur cheix ntux nangs lux

​​​​​​​​​​​​​

Trôngx qơư, cxuô cơ cuan tsưc năng tsuv cxênhz seiz tsi tsês bleiv đêx ntơưv chor qơư qox, pangs đêx, hangr đêx chia has kra, muôx biêns phap khu haz pangz huv six tsuô pêx xinhv

Y Krăk

2,509
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.