Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau njrăng lah găn dak têh, dak jê tâm yan mih dak hao

26/09/2019 09:33 G9T+7

Dak Nông gĕh neh ntu âk yôk prêh dêh, gĕh âk ngăn n’hor dak têh jê. Jêh ăp tâ mih têh jŏ, dak tă bơh tơm leo hoch trŭnh bư dak ta ăp n’hor dak têh, n’hor dak jê hao, dak hao ngăch ngăn.

Lah bu nuyh bon lan mô njrăng găn dak têh, dak jê, ntung dak lip, dak bu bât nơih ngăn dak leo du, khĭt bŭk dak. Yor nĕ, gơi mô gĕh nô nau khĭt yor bŭk dak bu nuyh bon lan n’hao tay nau mĭn gĭt; ngăch ntênh lah bu nuyh tâm r’năk, mpôl băl mô dơi dĭng ir, mô dơi găn êng dak têh, dak jê lah n’hor dak dôl ma hao. Bơh đah nĕ, ăp n’qual, ăp n’gâng kan n’hao tay nau mbơh ntĭm, ngăch mbơh hưn nô nau mô saơ uĕh  mbơh ân ma bu nuyh bon lan; đă kan bộ, ntĭm gai n’hanh kơl bu nuyh bon lan hăn n’gor dak têh, jê tâm yan dak hao.

​​​​​​​​​

Yor mih têh jŏ nar, âk nrung găn dak tâm lam n’gor lĕ dak lip, bư iơh, nĕ bu nuyh bon lan jêr ngăn hăn ta ntung aơ

​​​​​​​​​

Bu nuyh bon lan mô dơi dĭng ir, mô găn ntung dak lip, dak bu bât lah saơ nô nau mô đăp mpăn

​​​​​​​​​​​​​

Gơi mô gĕh nô nau m’hĭk tât ta săk jăn, kon se nti sam bŭt kâp mê mbâ hăn wơt, mô dơi găn êng dak

​​​​​​​​​

Âk mê mbâ kon se ta thôn Sơn Hà n’hanh Nam Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô) bă kon găn dak hăn nti sam bŭt, klach ngăn gĕh nau roh săk jăn

​​​​​​​​​

Bu nuyh bon lan mô dơi găn ntung ndăng ndăng lah mô gĕh nô nau kh’lay tâm yan bri mih dak hao

​​​​​​​​​​​​​

Ăp n’qual, ăp n’gâng kan hăn ksiêm lih li dak hao hĕ mô ta ăp ntung, dak bu bât ta ăp n’gor dak têh, dak jê gơi ngăch mbơh, gĕh nau njrăng kan n’hanh kơl bu nuyh bon lan

Y Krăk

2,653
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.