Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr kra uô hâux lưv kra nghêx haz zaiv cêr nuv uô

14/10/2021 14:57 G10T+7

Uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix đaix biêuv Đảng bôx xênhr jas tiv XII, ntu 2020-2025 (Nghis cuêt xur 01/NQ-TU ntơưv Xênhr wiv), Nghis cuêt xur 110/NQ-HĐND ntơưv HĐND xênhr yangz đhâu Cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx 5 shông ntu 2021-2025, WBPX xênhr ban hanhx Cêr hoaix uô trơưs hâux lưv kra nghêx, zaiv cêr nuv uô xênhr Đăk Nông ntu 2021-2025 (hu tăt zos Cêr hoaix xur 103).

Mux tiêu mênhx pêv muôx nuv uô yaz haz nuv uô cxangz nzir trâu yangx 90.000 lênhx nênhs. Hur ntơư, muôx nuv uô trâu tsôngv box txir muôx li 30% so li tangs nro chor los đôngx lo nrar muôx nuv uô ntơưv xênhr; kra nghêx trâu yangx 20.000 lênhx nênhs; cxơưz kang tiv lêx los đôngx lo cơưv txix 45% shông 2020 ndê 57,5% shông 2025… Chor nhiêms vus kra uô xưs li muôx nuv uô yangz đhâu chor tsangz cxênhx phuôv tsangr cinh têr tsôngv langx; pangz nrar nuv uô yangz đhâu chia txaik pênhr trâu nênhs pluôl haz chor nênhs chinhr sach; pangz chox los đôngx môngl uô nuv têz qơưs tov đrâu trơưs hơx đôngx; phuôv tsangr zor zux nghêx nghiex… 

Tangs nro xênhr muôx 19 cơ sơv zor zux nghêx nghiex. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

 

Shông 2020, chor cơ sơv zor zux nghêx nghiex sâuv thangx tsangv xênhr kra nghêx trâu 5.914 lênhx; tiv lêx muôx nuv uô uô kangz kra cơưv lo 80%. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Txix shông 2020 txus hli 9/2021, chor los đôngx lo pangz muôx nuv uô haz nuv uô cxangz ntơưv xênhr zos 31.294 lênhx. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Mux tiêu hur shông 2021 kra cxangz trâu 4.000 lênhx. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Chor cơ sơv zor zux sâuv thangx tsangv xênhr trâu saz kra nghêx trâu ntâu shuv xinhz uô kangz thi cơưv tangs THPT. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs cơưv lơp ntul ntâuz txaix. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

H' Mai

6,807
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.