Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm Thắng trâu saz cxiv tsang thangx tsangv jêx jos yaz zangv kâur

28/05/2020 14:59 G5T+7

Xar Tâm Thắng (Cư Jut) muôx yangx 2.950 tsêr đrul yangx 14.000 tus nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 30%.

Kra uô tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, nôngz nhôngl đhâu, tsôngv box cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xar tsinhr côngv saz, côngv têk cênhz chinhr cuênx trôngx qơư uô tar mux tiêu cxiv tsang jêx jos yaz hur shông 2016. Nhis hnuôr tangz tov trâu saz tox tsongs, hu grul cxuô đăngs jul chia tuôr truôx, cxiv tsang thangx tsangv tiz nênhs nhoz jêx jos yaz zangv kâur ntơưv chor jêx jos; hur ntơư jos 7 zos iz hur 5 jos lo siv uô thangx tsangv tiz nênhs nhoz jêx jos zangv kâur ntu 2019-2020 ntơưv WBPX xênhr. Ntơưv đăngs jul pêx xinhv hur tsês angr, chuôz tangv sâuv angr haz yưv nhiax cxiv tsang cơ sơv has tângx tưz uô tsuô ndêx muôl jêx jos muôx ntâu hlôngr yaz, ndêx muôl thangx tsangv tiz nênhs nhoz jêx jos yaz zangv kâur muôx tơưv jux jul. Txus hnuôr, chuôz zis pluôs txu tsuôl yuôr muôx 4,5%; 100% jêx jos lo sir zôngv pangx tênhz têz qơưs; 10 shông tsi tsês xar lo côngs nhênhx xar văn hoar.

Tiêu chir vangx, têz zangv kâur lo trôngx qơư trâu saz uô

Zơưv Nguyễn Thế Vinh, nhoz jos 7 uô trơưs mô hinhx zus tsax zangv kâur, luôr sâu lo muôx li 150 chơưx nhiax iz shông

Caz khư xar Tâm Thắng lo đâux tư cxiv tsang, đap ưngr nhu câux langx luôv, muôs zuôr ntơưv Pêx xinhv sâuv thangx tsangv

Cêr đu lus, vangx tsêr đangr pho ntơưv thangx tsangv tiz nênhs nhoz zangv kâur jos 7

Nhuôs zâu hur shông môngl cơưv lo 100%

Pêx xinhv jos 7 côngv saz, sir jul cxiv tsang thangx tsangv tiz nênhs nhoz jêx jos yaz zangv kâur

Y Krăk

1,865
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.