Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm Thắng nsrôih ndâk njêng ntŭk gŭ tâm bon lan mhe kiểu mẫu

28/05/2020 14:59 G5T+7

Xă Tâm Thắng (Čư Jút) gĕh rlau 2.950 r’năk đah rlau 14.000 bu nuyh, tâm nĕ bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 30% r’noh bu nuyh.

Ntơm ndâk nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tâm ăp năm lĕ lăn, bu nuyh bon lan ăp bu nong tâm xă lĕ tâm rom gop, tâm kơl n’hâm suan ndrel ma bri dak pah kan jêh lôch ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe ta năm 2016. Abaơ, xă dôl nchŭn n’hâm suan, jă đă ăp ntŭk gơi kan, ndâk njêng ntŭk gŭ bon lan mhe kiểu mẫu ta ăp thôn, buôn; tâm nĕ thôn 7 jêng du thôn tâm 5 thôn dơi bu rlong bư nau kan ndâk njêng ntŭk gŭ tâm bon lan kiểu mẫu ta năm kan 2019-2020 bơh UBBL n’gor. Dơi bu nuyh bon lan ân nđâp neh, kơl prăk rêl n’hanh n’hâm suan ndâk nkra ngih wâl gung trong lĕ bư r’gâl uĕh nau rêh bu nuyh bon lan, nô nau ndrŏng uĕh ntŭk gŭ tâmbon lan kiểu mẫu dăch jêng ngăn jêh. Tât abaơ, r’noh r’năk o-ach trŭnh hôm 4,5%; 100 thôn, buôn dơi dŏng ŭnh điện bri dak; 10 năm nao nao xă dơi kơp lah xă gĕh nau way kloh uĕh tâm nau rêh.

Ntil neh tăm ăp ntil tơm, mir ba mẫu dơi xă nsrôih pah kan

Che Nguyễn Thế Vinh, ta thôn 7 bư tĕng nau kan chiă rong rpai kiểu mẫu, rong rpai aơ du năm gĕh n’sĭt ma r’năk che tâm 150 r’keh prăk

Wâl chơ xă Tâm Thắng dơi nkra uĕh, gơi bư gĕh ntŭk tăch, r’văt drăp ndơ ân ma Bu nuyh bon lan tâm xă

Trong hăn kloh uĕh, ngih wâl têh uĕh ta ntŭk gŭ bon lan mhe kiểu mẫu thôn 7

R’noh kon se tât năm dơi nti sam bŭt gĕh 100%

Bu nuyh bon lan thôn 7 tâm rom gop, nsrôih ndâk njêng ntŭk gŭ bon lan mhe kiểu mẫu tâm năm 2019-2020

Y Krăk

1,887
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.