Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm Thăngr sir jul txu pluôs

27/10/2016 11:23 G10T+7

Xar Tâm Thăng (Chư Jut) muôx 2.923 tsêr đrul 13.825 tus nênhs, minhx cxưx nênhs tsơưs txir 30%. Chor shông đhâu, trôngx qơư los six zov chênhr cxuôv yaiz, txu pluôs, uô jông tsuô pêx xinhv luz nênhx chiax nhoz.

Đhâu ntâu tsang cxênhx, jưs anr sưs li 3EM, 134, 135, Cuêt đinhs 54 lus pangz pênhr uô nox uô hâuk tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs…., xar tưz uô cêr môngs lus hur plơưr jos, cêr môngs lax têz, tso txaik pênhr uô nox uô hâuk, pangz nôngz kôngz lông, qir, kra tsưr ziv uô nox, cxiv tsang ntâu tuv côngv uô nox uô hâuk… Zos li, pêx xinhv luz nênhx ziv hnuz tưz tâu jông đuô, sâu fênhx đrăngz lo 34 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; chor chuôz zis pluôs yuôr 7%. Xar sir jul tangs shông 2016, uô tar 19/19 tiêu chir hur cxiv tsang jêx jos yaz.

Ntơưv ntâu zangv pênhr, cxuô ntu cêr môngs đhâu jêx jos tưz lo luôv mox nhêx

Trôngx qơư tsinhr krêz ntâu lơp cơưv shuv cir thuôx chos kôngz, tu tsax tsuô pêx xinhv

Ntâu chuôz zis nênhs Ê đê nhoz Buôn Nui tưz yưv pênhr uô nox zos lo txaik pênhr pangz uô nox uô hâuk

Môngs côngv chor lơp cơưv shuv, tix lâul Nguênr Văn Băc, nhoz jos 4 tưz yưv pênhr chos ndêz linh chi, mov lưv, sâu lo 150 ntâu chơưx nhiax/shông

Hơpx tac xar kôngz lông Nam Hax cênhz đrul nênhs uô kôngz chos txir tâuz txax, pangz ntâu chuôz zis hlang đhâu yaiz pluôs

Xar tưz cxiv tsang tuv côngv uô chos jâuz hur saz, iz shông muôs tsuô thix trươngx yênhx puô tênhr jâuz txir cxuô zangv

Iz fangz cax phê, phưx txoz pêx xinhv nhoz jos 5 tsinhv khơưz pangs zus njêl sâu nzir nhiax txas

Y Sơn

931
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.