Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm Thắng tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix

13/02/2020 10:30 G2T+7

Trơưs zơưv Trần Thế Quang, Tsuv tinhx WBPX xar Tâm Thắng (Cư Jut), sâuv thangx tsangv xar nhis hnuôr muôx jê 40 tix vi pâuz ntul ntâuz txaix, nhoz tox tsongs ntơưv 4 jos: Trum, Nui, Êa Pô, Buôr.

Iz făngz, ntơưv Nui tưz cxiv tsang iz Tuv hơpx tac ntul ntâuz txaix zos nghês nhân ưu tur H'Đá Êya uô thơưx. Ntâu kuôl pux Ê đê ntơưv hnuôr tsinhr cuz saz hur tuôr tsês, phat hui nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv zus minhx cxưx. Thâuv nhoz khôngz, lơưr tror nhoz tov chik ntul cuz saz lus ntul ntâuz chia sơưk yo, taz, nangz, qox... Sanv phâmv ntâuz txaix iz cê chia lo sơưk khâuz ndơưk nangr hur tsêr, iz cê lo muôs, sâu cxangz nhiax txas, cxơưz ndê luz hnênhx.

Kuôl pux Ê đê xar Tâm Thắng ntul ntâuz txaix ntơưv tsêr văn hoar côngs đôngx

Nghê nhân ưu tur H’Đá Êya lus pangx ntâuz jông gâux sâuv ntâuz txaix truênx thôngr tsuô cxênhx hluôs

Sanv phâmv ntâuz truênx thôngr ntơưv kuôl pux Ê đê xar Tâm Thắng lo par caz, khangr nra ntơưv chor lêr hôis văn hoar

Ntâu lênhx kruô cuz saz lus hnul pâuz nghêx ntul ntâuz txaix kuôl pux Ê đê xar Tâm Thắng hur hnuz hôis

Kruô nangr siv khâuz ndơưk ntâuz txaix zos kuôl pux Ê đê xar Tâm Thắng xơưk

Kuôl pux Ê đê tưx hox đrul sanv phâmv ntâuz txaix truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx

Hồ Mai

3,804
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.