Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tai nans zos thôngs-Moz yangx ntơưv chor nênhs nhoz chia

27/02/2020 15:28 G2T+7

Trơưs thôngr cê ntơưv Ban An toanx zos thôngs xênhr, hur shông 2019, tangs nro xênhr muôx 84 chuôv tai nans zos thôngs, uô 51 lênhx nênhs tuôs, 73 lênhx mangl moz, cxuôv hav nhangx xangv pôngz muôx 1,037 tiv nhiax.

Hur hli 1 shông 2020, tangs nro xênhr muôx 5 chuôv tai nans zos thôngs, uô tuôs 1 lênhx, 5 lênhx mangl moz; poz 7 luz yêz; cxuôv hav chuôz tangv nhangx xangv pôngz muôx yangx 400 chơưx nhiax. Hâu rpâuk tinhv zix mas zos môngl tsi zos phênhv cêr, tsi zov chênhr seiz shuôk, tsi tuôr tsês cêv đêz an toanx, tsinhz ntêx zuôv cêr cui đinhs, môngl tror kangz cêr iz chiêux, hlang cêr tsi chênhr phangx seiz...

Tai nans zos thôngs uô pôngz ntâu zangv, uô ntâu chuôz zis mangl txov nhev. Chia phangx tangr, txu tai nans zos thôngs, cxuô lênhx tsuv uô jông saz xangr uô trơưs jông chor cui đinhs lus an toanx zos thôngs, pâuz mênhx pêv lus tsi jông ntơưv tai nans zos thôngs chia chênhr phangx jangv, chia an toanx tsuô zus tus khênhx, nênhs cxênhz jê haz côngs đôngx thâuv môngl lus đhâu cêr...

Zơưv Nguyễn Duy Quỳ nhoz tuv tiz nênhs đrôngl 3, phươngx Nghĩ Phú (Gia Nghĩa) hnal tsês cêr moz saz tu nhuôs xinhz nzưr tưz pôngz txir viv tai nans zos thôngs

Zơưs tuôs viv tai nans zos thôngs, Trần Thị Niệm iz lênhx nhoz tuv tiz nênhs đrôngl 3, phươngx Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) nrar hnuv uô zus 2 tus nhuôs hnox cơưv

Puôs thâuv zâu, cưr Nguyễn Thái Hưng nhoz jos Tân Bình, xar Đăk R’Moan (Gia Nghĩa) tsi muôx txir hlu, tu viv tưz tuôs tai nans zos thôngs

Pus Lương Thị Phác nhoz jos Tân Bình, xar Đăk R’Moan (Gia nghĩa) tsinhr moz saz viv lênhx tuz tưz tuôs uô kangz tai nans zos thôngs

Uô kangz 3 shông khu moz viv tai nans zos thôngs, txus hnuôr muôv  Nguyễn Thị Kim Quyên nhoz jos Tân Lợi, xar Đăk R’Moan (Gia Nghĩa) kror nhis shuv sơưr njul lo

Hnav pư iz pơưk sâuv txangx viv tai nans zos thôngs, cưr Trần thị Nhật My nhoz jos Tân Lợi, xar Đăk R’Moan (Gia Nghĩa) tsuv tưx tu vangx tsêr puôs thâuv zâu

Hồ Mai

2,409
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.