Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăngs jul yaz ntơưv đrôngl hluôs Gia Nghĩa

31/12/2020 10:38 G12T+7

Đrôngl Gia Nghĩa lo cxiv tsang nuz 1/1/2020, txus nuôr, hax tângx cơ sơv phuôv tsangr, đrôngl tangz tov lo cxiv tsang ziv nuz ziv đangr pho, jông gâux; ntâu txux cêr lo krêz đangr; cinh têr phuôv tsangr, thươngmaix-jix vus ziv nuz ziv đap ưngr nhu câux pangz pêx xinhv; zor zux, y têr, an ninh-cuôr phongx lo bov đamv...

Nôngz nhôngl zuô rtxus nuôr, WBPX xênhr txuôl nzir đâux tư cxiv tsang Gia Nghĩa trơưs făngz đrôngl txơưx njê, phuôv tsangr truôx đrênhk haz cxênhz jê cênhz môi trươngx. Hur ntơư, sir jul txus shông 2025 chox Gia Nghĩa ndê uô đrôngl njuôz, hur saz, jông gâux, vangv mênhx, hiêns đais...

Iz chik câuv đrôngl Gia Nghĩa nuz nuôr

Đrôngl Gia Nghĩa ziv nuz ziv lo đâux tư cxiv tsang đangr pho

Đrôngl tangz tov đâux tư cxiv tsang ntâu hoa viên, uô đrôngl jông gâux

Nênhs kôngz phươngx Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) sâu pangx pangz mangx tsaz jương lix

... haz sâu cax phê

Hangx huv ntơưv siêu thix Coop.mart nhoz đrrôngl Gia Nghĩa đap ưngr txâus nhu câux ntơưv pêx xinhv

Ntâu hoax đôngs văn hoar cxênhx Têz qơưs tưz lo tsov cưv ntơưv đrôngl Gia Nghĩa

Thâuv nhoz khôngz, nghêx nhân nhoz đrôngl Gia Nghĩa iz cê ntul ntâuz txaix iz cê kra tuz nhuôz tuôr tsês nghêx

Mai Anh

5,663
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.