Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi az chor ar tsov thương “tanx tangz sis tsi phêr”

28/07/2017 09:46 G7T+7

Tror lus uô kangz ntâus tsangv tangs, chor nênhs tuz tros sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr phat hui phâmv tsât Bôx đôix Zơưv Côngz Hôx hur uô nênhx cxuô hnuz haz uô trơưs lus Lâul Hôx kra: “Thương binh tanx tangz sis tsi phêr”. Tsi nhoz tos, cangr qơưx pangz ntơưv têz qơưs, chor thương binh, nênhs chinhr sach trâu saz uô nox uô hâuk; uô nênhx shir phangz, muôx jul cênhz tuz nhuôs haz muôx ntâu pangz mangx tsuô tsôngv langx. Chor nênhs ntơư tưz zos chor ar tsov chi az chia cxênhx hluôs cơưv shuv.

* Quan Văn Ngưr trâu saz uô hâux lưv trôngv langx

Zơưv Ngưr tsinhr thangv lus đruôl thâuv ntêx ntâus tsangv tsuô tuz nhuôs nôngl

Txix shông 1975 txus 1989, zơưv Quan Văn Ngưr, nênhs Nduôr nhoz jos 4, xar Đăk P'lao (Đăk Glong) uô hâux lưv hur cuân đôix nhoz xênhr Cao Băngx. Tưz ntâus tsangv ntơưv Mătx tsâns đriv Viêtx – Trung mas zơưv tsuv cxuôv hav ntâu zangv tsât đôcx, pôngz đăngs jul los đôngx 75% haz lo sir chêr đôx bênhx binh. Shông 2008, chuôz zis zơưv tuôx uô nox Đăk Nông, uô ntâu zangv hâux lư. Nhi snuôr, zơưv tsinhv uô Phor Chuv tinhx Hôix Nênhs ntâu shông xar Đăk P'lao (Đăk Glong). Zơưv chuôz zis ntâu shông tsi tsês lo chuôz zis văn hoar cxuô cxênhx.

* K’Dân tsinhr pangz đăngs jul tsuô tsôngv langx

Shông tưz ntâu tangz sis zơưv oz nav txir tsinhv tu jông 1 ha điêux haz 1 ha cax phê

Bênhx binh K’Dân ơnhoz jos Bu Sôp, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) tưz muôx 52 shông Đangv. Yangx 14 shông, zơưv tưz môngl uô cach mangx, uô du cich ntơưv chor chiênr trươngx thuôx xênhr Lâm Đôngx, Binhx Phươcr, Đăk Nông… Nôngz nhôngl đhâu, zơưv tưz tsinhr pangz đăngs jul tsuô trôngx qơư đhâu ntâu tsưc vux hur hênhx đôix, chiênr binh Lâul, nênhs ntâu shông…

Zơưv tsinhr uô nênhx shir phangz haz moz saz, tu tuz nhuôs

* Y Nhung Buôn Krông trâu saz uô cinh têr

Uô kangz tror lus, zơưv los six trâu saz phuôv tsangr chuôz thênhx

Shông 1969, zơưv Y Nhung Buôn Krông (zus shông 1950), xar Đăk N’drot (Ðăk Mil) môngl uô tuz tros haz ntâus tsangv ntơưv Thangx tsangv căn cưr ntâus tsangv B4 - Yangz xênhr IV, thuôx jos Tân Tiênr, xar Nâm Nung (Krông Nô) nhis nuôr. Shông 1978, zơưv lus tror lus kuz tsêr, uô nox uô hâuk. Nhis nuôr, zơưv chuôz zis tu yangx 1,2 ha cax phê, yangx 200 tsoz phưx txoz, kôngz lông cxuô zangv, sâu lo thu nhâpx yangx 100 chơưx nhiax iz shông.

Zơưv tsinhr kra, has kra tuz nhuôs cơưv shuv jông chia uô nênhs jông tsuô tsôngv langx

P.V

3,025
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.