Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quangv Tinr trâu saz lus txus đich hur cxiv tsang jêx jos yaz

08/11/2018 09:36 G11T+7

Hur shông 2017, uô kangz lo 13/19 tiêu chir hur cxiv tsang jêx jos yaz, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) nhis nuôr tangz tov cxiz chênhr, trâu saz uô tar chor tiêu chir tsinhv yuôr.

Trôngx qơư tox tsongs ntâu hâur pâuk đăngs jul ntơưv têz qơưs haz pêx xinhv chia cxiv tsang chor nôis jung mênhx pêv ntơưv 6 tiêu chir, zos: Zos thôngs, pangx tênhz, tsêr cơưv, cơ sơv vâts tsât văn hoar, y têr, môi trươngx haz an toanx thưx phâmv. Trơưs nhangx xangv, trôngx qơư zuôr sir jul cuôs lo huv xar jêx jos yaz tsuô kangz shông 2018.

Iz chik câuv plơưr xar Quangv Tinr hnuz nuôr

Uô kangz cxiv tsang caz Quangv Tinr, trôngx qơư kruôz hu chor muôs zuôr zâu lus hur caz muôs zuôr

Ntâu tsêr văn hoar, tsêr côngs đôngx ntơưv jos lo khu hlôngr haz uô yaz; chor hoatx đôngs văn hoar, thêv zux thêv thos cênhz đreiv côngx đôngx

Trams Y têr yaz ntơưv xar tangz tov lo cxiv tsang, nhangx xangv uô tar tsuô kangz hli 11/2018

Chor tsêr mâm non, cơưv cxênhx I haz THCS tưz muôx cơ sơv vâts tsât haz thiêt bis kra ntơưr lo huv, tiêu chir xur 5 lus tsêr cơưv cơ banv lo tar

Hês thôngr chor thôngz trâu jac lo phaiz tuôx jêx jos; cxiv tsang canhv cuan, môi trươngx njuôz - hur saz – jông gâux

Chuv sơưv chinhr cuênx xar đrul ntâu hangs mux lo khu hlôngr haz uô yaz, đamv bov pangz mangx hâux lưv ntơưv canr bôs haz tol pêx xinhv

Mẫn Doanh

2,451
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.