Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quangv Tâm ziv hnuz ziv hlôngr yaz haz phuôv tsangr

13/12/2018 13:59 G12T+7

Xar Quangv Tâm (Tui Đưc) nhis nuôr muôx trâu luz jos đrul li 5.240 tus nênhs. Lo pangz ntơưv cxuô nganhx tsưc năng haz chinhr cuênx cxuô cxênhx, txus nuôr, ntâu cơ sơv has tângx hur xar tưz lo cxiv tsang cxix cxuô xưs li cêr môngl lus jêx jos; tsêr cơưv; tsams y têr….

Ntâu nôngz ntông chos yaz, năng suât jông lo muôz lus chos chia sâu cxangz nhiax txas. Zos li, luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv pêx xinhv lo ndê trux. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuô nênhs lo muôx li 40 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Tsams y têr lo cxiv tsang đangr pho đrul ntâu trang thiêt bis cơ banv chia pangz mangx njuôl, khu moz, tu đăngs jul tsuô pêx xinhv

Chor nhuôs hur shông môngl cơưv lo 100%

Pêx xinhv jos Bu N’Đơr tsês angr, yưv côngs đrul Têz qơưs cxiv tsang cêr môngl lus jêx jos

Cax phê zos ntông chos tsinhv ntơưv pêx xinhv sâuv thangx tsangv xar đrul sâu fênhx đrăngz lo 3 tênhr/ha

Nôngz nhôngl jê nuôr, trôngx qơư tsinhv muôz ntông măc ca lus chos chia phuôv tsangr cinh têr truôx đrênhk tsuô pêx xinhv

Pêx xinhv tsinhv chos ntâu zangv kôngz lur nôngz nhôngl chia cxangz nzir thu nhâps

Cinh têr truôx, ntâu chuôz zis tưz cxiv tsang vangx tsêr đangr pho

A Trư

4,351
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.