Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quangv Sơn phuôv tsangr kôngz nox tsir tsât lươngs jông

11/04/2019 10:03 G4T+7

Xar Quangv Sơn (Đăk Glong) nhis nuôr muôx yangx 522 ha kôngz nox txir. Ntâu chor angr cax phê lâus, tsi muôx kangz hâu kos ntông los sis angr chos lo chor chuôz zis nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar hlôngr chia chos bơ, cam, quêt, txir lưs muôv cangz, txir thâur, thanh long laz plơưr…

Chor chuôz zis ntơưv zov chênhr sir zôngv chor nôngz yaz muôx tsât lươngs jông, thêr cangz moz hênhr, tir tâus yangr; uô trơưs tiênr bôs khoa hocx – cir thuôx hur mfông fir, tsuôk đêx, tưz chuôz lo sâu…

Chuôz zis zơưv Ngô Xuân Hiêur, jos R’But chos bơ 034 chox lus cinh têr saz

Mô hinhx tsơưz lâul Nam Mir shông tiv 3 ntơưv pus Chang Thix Huyênx Linh, minhx cxưx Zir nhoz jos 1B, xar Quangv Sơn lo chos trơưs făngz công nghês cao

Hês thôngr tsuôk đêx xir por lo chor chuôz zis zov chênhr muôz lus sir zôngv sâuv chor mô hinhx kôngz nox tx

Tix lâul Quyênhx Văn Tiênr, jos R’But, xar Quangv Sơn shir phangz đrul chor thanhx cuav xuz thơưx ntơưv mô hinhx cam sanhx chos sâuv 6 ha angr nxangz

Chor chuôz zis nênhs kôngz Quangv Sơn nrar, cơưv phương thưc tsâu qir njêl hưr cơ mfông tsuô kôngz nox txir ntơưv tix lâul Lê Tam Cươngx

Hồ Mai

2,899
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.