Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Phú sir jul tangr ntux kruôr tsuô kôngz lông

19/03/2020 10:36 G3T+7

Xar Quảng Phú (Krông Nô) muôx li 10.000 ha angr chos kôngz, tiv zix mas chos cax phê, phưx txoz, điêux, ntông hnox txir.

Chiv ntux yaz 2019-2020, tangs nro xar chos lo muôx 300 ha kôngz lông cxuô zangv, lo yangx 97% cêr hoaix. Nhis hnuôr, viv ntâu hli tsi lus nangs, ntux kruôr grul ntêr mas iz cxa angr kôngz lông sâuv thangx tsangv xar tangz tov mangl kruôr, zuôr cxuôv hav txus năng suât, tsât lươngs. Viv li, chor hnuz hnuôr nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tangz tov sir jul tox tsongs tsuôk đêx, tangr kruôr tsuô kôngz lông. Chia chênhr phangx tangr kruôr, tangv siv hâur cheix ntux kruôr xar tưz kra tso đêx, sir zôngv đêx huv, xir por; muôz chor tsams grul đêx lus hoax đôngs chia grul đêx ntơưv chor kangz pangs ntiv đêx, hnav đêx, cênhz kruôz hu nênhs kôngz sir zôngv chor tsưr ziv, công nghês tsuôk đêx xir por.....

Tsams grul đêx jos K’Tăh muôz lus hoax đôngs chia pêx xinhv jos Phú Lợi muôx đêx tsuôk yangx 100 ha kôngz cxuô zangv

Tsams grul đêx D12 muôx 3 mair, iz luz mair muôx công suât grul 270 m3 đêx/tênhz six hơưv, muôx đêx tsuô đrăngs lax jos Sưk haz đrăngs lax D12

Nênhs kôngz jos K’Tăh tsinhr sei lix tso đêx chia chênhr phangx tangr kruôr tsuô cxuô zangv kôngz chos

Tsôngv box M’nông nhoz jos Phú Lợi grul đêx lus hur lax chia tangr kruôr tsuô blêx

Tix lâul Y Chong tsuôk đêx jas 3 tsuô vangx cax phê tangz tov kruôr

Chor shông jê hnuôr, ntâu chuôz zis pêx xinhv tưz hlôngr angr tsi txâus đêx chia chos ntông hnox txir, jangv kruôr

Y Sơn

1,489
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.